Aktywność i bierność w zachowaniu uczniów szkoły podstawowej – problematyka aktywizacji intelektualnej i społecznej

Liczba stron: 86

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp …..2

Rozdział I.
Aktywność i bierność uczniów szkoły podstawowej w świetle literatury przedmiotu
1. Przegląd pojęć kluczowych …..4
2. Klasa szkolna jako grupa społeczna …..21
3. Pozycja dziecka w klasie jako determinanta jego aktywności …..26
3.1 Zagadnienia aktywizacji intelektualnej i społecznej uczniów …..31
4. Problematyka kształtowania środowiska wychowawczego klasy w pracy nauczyciela-wychowawcy …..33
5. Przegląd badań …..39

Rozdział II
Metodologia badań własnych
1. Problem i problematyka badawcza…..44
2. Pytania badawcze…..45
3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze …..47
4. Organizacja i przebieg badań…..51

Rozdział III.
Aktywizacja uczniów w szkole
podstawowej w świetle badań własnych …..55
1. Ogólna charakterystyka badanego środowiska …..53
2. Uwarunkowania i motywy stosowania metod aktywizujących przez badaną grupę nauczycieli …..58
3. Wpływ aktywizacji intelektualnej i społecznej na efekty uczenia się i aktywność uczniów …..70

Wnioski z badań …..79
Bibliografia …..82
Spis wykresów …..84
Spis aneksów…..86