Agresja i przemoc wśród młodzieży licealnej na przykładzie liceum nr 1 w Lubaniu

Liczba stron: 58

Nazwa Szkoły Wyższej: DWSSP ASESOR

Rodzaj pracy: licencjacka

Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział I. Problem agresji w świetle literatury przedmiotu
1.1 Agresja i przemoc
1.2 Wyjaśnienie pojęcia agresji
1.3 Omówienie pojęcia przemocy
1.4 Agresja w szkołach
1.5 Czynniki eliminowania i niwelowania agresji

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1 Cel badań
2.2 Pytania badawcze
2.3 Metody i techniki badawcze
2.4 Charakterystyka narzędzi badawczych
2.5 Dobór próby i teren badań

Rozdział III. Analiza badań własnych
3.1 Opinia badanych gimnazjalistów o występowaniu agresji w szkole
3.2 Formy agresji występujące wśród badanych
3.3 Reakcja nauczycieli na agresję występującą w szkole
3.4 Przyczyny wzrostu agresji wśród młodzieży i sposoby jej niwelowania
3.5 Miejsce występowania przemocy w szkole

Rozdział IV.  Podsumowanie i wnioski z badań
4.1. Zakończenie
4.2. Wnioski i postulaty

Bibliografia
Aneksy

Agresja i przemoc wśród młodzieży licealnej to problem, który dotyka wiele szkół w Polsce, w tym także Liceum nr 1 w Lubaniu. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić m.in. brak wsparcia ze strony rodziców, negatywny wpływ środowiska czy brak umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

W Liceum nr 1 w Lubaniu prowadzone są różne działania, mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów. Szkoła angażuje się w edukację uczniów na temat problemów związanych z agresją i przemocą, organizując m.in. spotkania z psychologiem czy warsztaty dotyczące radzenia sobie z emocjami. W szkole działa także Rada Pedagogiczna, która podejmuje działania zmierzające do poprawy atmosfery wśród uczniów.

W ramach działań profilaktycznych, szkoła prowadzi monitoring zachowań uczniów i interweniuje w przypadku wystąpienia agresywnych zachowań. Pracownicy szkoły wychowawczej są szkoleni w zakresie radzenia sobie z agresywnymi uczniami, a także prowadzenia mediacji między uczniami.

W Liceum nr 1 w Lubaniu działa także Samorząd Uczniowski, który podejmuje działania na rzecz poprawy atmosfery w szkole, w tym organizuje różnego rodzaju akcje i imprezy integracyjne, które pomagają w budowaniu pozytywnych relacji między uczniami.

Warto podkreślić, że problem agresji i przemocy wśród młodzieży licealnej to złożony problem, który wymaga działań na wielu płaszczyznach. Szkoła może działać tylko częściowo, a skuteczne przeciwdziałanie agresji i przemocy wymaga współpracy z rodzicami, instytucjami zewnętrznymi oraz całą społecznością lokalną.

Agresja i przemoc wśród młodzieży licealnej to problem, który dotyka wiele szkół w Polsce, w tym także Liceum nr 1 w Lubaniu. Szkoła podejmuje różne działania profilaktyczne i interwencyjne, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Wprowadzenie zmian na poziomie całej społeczności lokalnej oraz edukacja w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami mogą pomóc w rozwiązaniu problemu agresji i przemocy wśród młodzieży licealnej.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print