Aktywność kulturalna uczniów liceum ogólnokształcącego

Liczba stron: 105

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..3

Rozdział I.
Aktywność kulturalna a kultura
1. Aktywność człowieka i kultura.. 5
2. Aktywność kulturalna a uczestnictwo w kulturze.. 6
3. Modele aktywności kulturalnej.. 8
4. Formy aktywności i uczestnictwa w kulturze.. 9

Rozdział II.
Panorama kultury współczesnej młodzieży
1. Uwarunkowania partycypacji młodzieży w kulturze ..13
2. Amatorska twórczość artystyczna uczniów.. 16
3. Aktywność kulturalna młodzieży w dotychczasowych badaniach empirycznych i teoretycznych.. 18
4. Funkcje i znaczenie aktywności kulturalnej oraz uczestnictwa w kulturze dla młodzieży.. 19

Rozdział III.
Podstawy metodologiczne badań własnych
1. Cel i problematyka badań ..21
2. Metody i techniki badawcze.. 22
3. Dobór próby badawczej ..25
4. Organizacja i przebieg badań ..25

Rozdział IV.
Charakterystyka preferencji młodzieży Liceum ogólnokształcącego w zakresie aktywności kulturalnej ..27

Rozdział V.
Indywidualne przypadki aktywności uczniów Liceum ogólnokształcącego
1. Aktywność taneczna – uczennica I ..72
2. Aktywność teatralna – uczeń I ..73
3. Aktywność fotograficzna – uczennica II ..74
4. Aktywność muzyczna – uczeń II ..75
5. Aktywność literacka – uczennica III.. 76
6. Aktywność architektoniczna – uczeń III.. 77

Zakończenie ..80
Bibliografia.. 82
Aneks.. 85
Kwestionariusz ankiety dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego ..85
Tabele ..92
Wykresy ..93

Wstęp

Wybór tematu niniejszej pracy wiąże się z moimi zainteresowaniami i obserwacjami związanymi głównie z poszerzaniem wiedzy pedagogicznej, a także czynnościami zawodowymi w Unijnej Szkole Europejskiej. Na co dzień mam kontakt z młodzieżą w wieku szkolnym, która często wyraża chęci aktywnych działań kulturalnych, czasem także się ich podejmuje. Osobiście uczęszczałam do Liceum ogólnokształcącego, było to już kilka lat temu, dlatego też chciałam sprawdzić jak w tej chwili rysuje się obraz aktywności współczesnej młodzieży w wieku licealnym, czy różni się ona od mojej aktywności w tych czasach, oraz moich rówieśników. Czy omawiana szkoła wprowadziła zmiany w zakresie aktywizowania swoich uczniów, zmieniła ofertę kulturalną w zakresie propozycji uczniom kontaktów z różnymi formami kultury, organizowania zajęć w czasie zajęć lekcyjnych oraz w czasie wolnym od nich.

Zastawia mnie, jakie formy kultury są dla uczniów najbardziej atrakcyjne, a które z nich są mniej popularne. Interesuje mnie także, czy wśród tych młodych ludzi są tacy, którzy wykazują się szczególnymi działaniami kulturalnymi, w czym te działania się przejawiają, czy są to także formy amatorskiej twórczości artystycznej.

Poprzez badania zamierzam wykazać preferencje uczniów w zakresie ich uczestnictwa kulturze, aktywności kulturalnej i determinanty tych działań. Bliższe poznanie wybitnie aktywnych uczniów, wyróżniających się swoimi działaniami na tle szkoły, może pozwolić na wskazanie innym uczniom niejakiego przykładu, wzoru a nawet aktywizacji do podobnych działań kulturalnych.
Praca składa się z trzech części: części teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Część teoretyczna zawiera dwa rozdziały, w pierwszym omówiono podstawowe pojęcia z zakresu aktywności człowieka, kultury, aktywności kulturalnej, uczestnictwa w kulturze, ich podstawowe modele, główne wzory i formy. W drugim natomiast zostały przedstawione uwarunkowania młodzieży do aktywności kulturalnej i uczestnika w kulturze, amatorska twórczość artystyczna uczniów, a także przeprowadzane dotychczas badania dotyczące aktywności młodzieży szkolnej. W ostatniej części tego rozdziału zostały omówione podstawowe funkcje oraz znaczenie, jakie pełni w życiu kulturalnym owa aktywność.

Część metodologiczna jest prezentacją własnego warsztatu badawczego. Omówiono tu przedmiot, cele i problemy badawcze, a także metody i narzędzia zastosowane w pracy oraz organizację i przebieg badań.

Część empiryczna składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy ukazuje formy aktywności kulturalnej preferowane przez młodzież Badanego liceum, ich jakość i natężenie, a także wnioski i rysujące się prawidłowości w tym zakresie. W drugim rozdziale zostały przedstawione charakterystyki wybranych, indywidualnych przypadków uczniów uprawiających amatorską twórczość artystyczną i szczególnie aktywnych pod względem kultury, a także wytwory działalności tych osób oraz ich sukcesy.

W zakończeniu dokonano podsumowania analizy badań i sformułowano wnioski natury teoretycznej i praktyczne.

4.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print