Zjawisko narkomani wśród uczniów szkól średnich

Liczba stron: 117

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP…………………….3

ROZDZIAŁ I. Narkomania w świetle literatury przedmiotu badań…..6
1.1. Analiza podstawowych pojęć……………..6
1.2. Rodzaje i charakterystyka narkotyków……………..12
1.2.1. Opiaty……………………..13
1.2.2. Barbiturany………………….16
1.2.3. Amfetamina…………………18
1.2.4. Konopie indyjskie………………..20
1.2.5. Substancje halucynogenne……………….22
1.2.6. Kokaina……………………31
1.2.7. Inhalanty – środki wziewne………………34
1.3.Uzależnienie………………….36
1.3.1. Euforia narkotyczna……………….37
1.3.2. Fazy używania narkotyków……………….39

ROZDZIAŁ II. Narkomania jako patologia społeczna. ………..44
2.1. Przyczyny sięgania po narkotyki………………44
2.1.1.Czynniki społeczne…………………44
2.1.2.Czynniki biologiczne………………….48
2.2. Narkotyki a prawo………………..50
2.3. Zapobieganie narkomanii…………………51
2.4. Formy pomocy osobom uzależnionym……………..52

ROZDZIAŁ III. Metodologia badań własnych…………..59
3.1. Cel i przedmiot badań……………….59
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……………..60
3.3. Teren i organizacja badań…………………62
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………….63
3.5. Zmienne i ich wskaźniki……………….70

ROZDZIAŁ IV. Narkomania w opinii młodzieży szkół średnich………72
4.1. Analiza przeprowadzonych badań…………….72
4.2. Wnioski końcowe…………………94

ZAKOŃCZENIE…………………101

BIBLIOGRAFIA…………………103

SPIS TABEL……………………106

SPIS WYKRESÓW…………………107

ANEKSY………………………108

WSTĘP

Problemem narkomanii można się zajmować z punktu widzenia psychologii, można ją rozpatrywać w kontekście różnych przejawów obyczajowości kulturowej, a także można ją spostrzegać jako zjawisko społeczne. Tego typu spojrzenia przeplatały się w historii narkomanii, raz uwydatniając bardziej chorobę, innym razem – znaczenie obyczajowe czy charakter dewiacji.

Pierwsza fala narkomanii młodzieżowej w Polsce wystąpiła pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku i była powiązana z ruchami kontestacyjnymi. Kolejna, kilkanaście lat później, była wynikiem poszukiwania zamienników i eksperymentowania z różnymi środkami psychoaktywnymi. Stopniowo zmieniał się stereotyp narkomana – od człowieka słabego i chorego do uwikłanego w działania o charakterze przestępczym. Dopiero w XX można mówić o z ograniczeniu dostępności do środków narkotycznych i próbami poddania ich kontroli państwowej. W Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii , której wykonanie wchodzi w zakres różnych organów, w tym również szkół.

Narkotyki nie są środkami, które pojawiły się w ostatnich latach. Są to środki, których historia sięga czasów starożytnych. Różnorodne środki odurzające były znane i używane od dawien dawna jako środki obrzędowe, przeciwbólowe i magiczne. Badania kulturowe wskazują, iż nie tylko rodzaj narkotyku, ale i również sposób jego zażywania był ściśle regulowany w społeczeństwie pierwotnym. Również ludowe ziołolecznictwo wykorzystywało działanie środków odurzających. Wtedy nie stwarzały one takiego niebezpieczeństwa dla ludzkości jak dzieje się to teraz. Używane były głównie przez osoby wtajemniczone, posiadające dużą wiedzę na ten temat, czyli przez kapłanów bądź szamanów.

Dopiero pod koniec XIX wieku środki te zaczęły cieszyć się dużą popularnością przede wszystkim wśród artystów. Kolejny wybuch mody na narkotyki przypadł w okresie międzywojnia. I znowu moda ta pochłonęła artystów, ale również arystokratów. Jednakże okres, w którym narkotyki zostały wprowadzone do społeczeństwa na stałe przypada na epokę hipisowską. To właśnie w okresie buntu przeciwko konformizmowi, ciągłemu zakłamaniu starszego pokolenia narkotyki stały się łatwo dostępne, co sprawiło, że stały się one nijako symbolem tych czasów.

Polska jest obecnie największym i najbardziej liczącym się na rynku europejskim producentem i eksporterem amfetaminy. Plantacje marihuany można znaleźć wszędzie, również LSD produkowane są na miejscu. Drastycznie zmienił się także polski rynek narkotykowy. W obecnych czasach młodzież sięga po amfetaminę i marihuanę uważając, że nie są to prawdziwe narkotyki, tzw. miękkie i ich zażywanie nie może im niczym grozić. W związku z tym nauczyciele i pedagodzy mają duże pole manewru pod kątem profilaktyki, a przede wszystkim uświadamiania uczniów o groźnych skutkach zażywania narkotyków.

Żyjemy w XXI wieku. W obecnych czasach młodzież ma wiele problemów, nie mogąc ich rozwiązać sięgają po narkotyki. Najczęściej to gimnazjum jest miejscem, w którym młodzież po raz pierwszy stykają się zarówno z narkotykami, jak i z osobami biorącymi narkotyki, ale także z tymi, którzy je sprzedają. Uczniowie są bardzo dobrymi odbiorcami tych używek, dlatego narkotyki najczęściej pojawiają się w szkołach średnich i coraz częściej w podstawowych.

Dla nastolatka narkotyk jest środkiem, który zaspokaja jego potrzeby. Jest postrzegany przez młodzież jako uniwersalny środek na problemy i napięcia, jako prosta, skondensowana przyjemność. Kiedy czuje się nie pewnie, ma problem – przeważnie uczuciowy, obawia się oceny innych – sięga po narkotyk. Chcąc poczuć się doceniony, zostać zaakceptowanym przez grupę – bierze. Przewrażliwiony na punkcie własnej osoby, przez większość czasu porównuje się z otaczającym światem.

Bezpośrednią przyczyną sięgania po narkotyki przez młodzież są – częste w tym wieku – problemy emocjonalne. Wielu młodych, którzy cierpią, chce poprawić sobie nastrój, bez poprawiania własnego życia i postępowania. narkotyki okazują się patologicznie atrakcyjne dla tych, którzy przeżywają stany lęku, niepokoju, rozgoryczenia, depresji. Dla tych, którzy cierpią na skutek kompleksów, wewnętrznej pustki, czy zaburzonych relacji międzyludzkich. Ostatecznym powodem sięgania po narkotyki przez młodzież nie jest ani zła wola, ani ignorancja, ani obciążenie genetyczne, ani negatywne naciski społeczne, lecz kryzys życia, sygnalizowany przez bolesne stany emocjonalne.

W Polsce coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po narkotyki zaburzając w ten sposób swój rozwój fizyczny i psychospołeczny. Wiek osób mających pierwszy kontakt z narkotykami jest coraz niższy, a liczba zażywających narkotyki- coraz większa . Dlatego młodzi ludzie powinni posiadać rzetelne i prawdziwe informacje o narkotykach oraz o skutkach jakie wywołują. Sądzę, że powinny być to opinie osób, które uwolniły się z narkotykowego nałogu, opinie prawdziwe, szczere. Nie powinny one być pozbawione drastycznych i niekiedy bulwersujących zdarzeń. Dzisiejsza młodzież jest już odporna na wszelkiego rodzaju ulotki informacyjne, plakaty, spoty reklamowe itp. dotyczące problemu narkomanii.

Prezentowane w pracy badania problemu odnoszą się do narkomanii jako narastającej patologii w opiniach młodzieży szkół gimnazjalnych. Jest sprawą bardzo ważną, aby zrozumieć powód, dla którego młodzież sięga po narkotyki, co nimi kieruje i co osoby dorosłe – pedagodzy, nauczyciele powinni zrobić w tej kwestii.
Praca składa się z IV rozdziałów.

Rozdział I opisuje narkomanię w świetle literatury przedmiotu. Analizuje podstawowe pojęcia oraz omawia rodzaje narkotyków. W rozdziale zostały także wyjaśnione pojęcia: uzależnienia, stanu euforii narkotycznej oraz fazy używania narkotyków.

W rozdziale II przedstawiona została narkomania jako patologia społeczna. Została w nim podjęta próba wyjaśnienia przyczyn sięgania młodzieży po środki odurzające. Rozdział przedstawia także regulacje prawne odnośnie przeciwdziałania narkomanii w Polsce oraz zawiera formy pomocy osobom uzależnionym.

Rozdział III w całości poświęcony jest metodologii badań. Przedstawiono w nim cele i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, narzędzia i techniki badawcze oraz zmienne i ich wskaźniki.

IV, ostatni rozdział omawia teren i organizację badań. Rozdział pokazuje również, jak młodzież szkół średnich postrzega problem narkomanii. Poddane również zostały analizie wyniki badań oraz przedstawiono uogólnienia końcowe.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print