Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich

Liczba stron: 70

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ I. Nadużywanie alkoholu wśród młodzieży w świetle literatury badań 11
1.1. Podstawowe definicje i pojęcia 11
1.2. Czynniki wpływające na nadużywanie alkoholu wśród młodzieży 15
1.3. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia 17
1.3.1. Czynniki społeczne 17
1.3.2. Czynniki psychologiczne 18
1.3.3. Czynniki biologiczne 19
1.3.4. Czynniki duchowe 19
1.4. Skutki i konsekwencje nadużywania alkoholu wśród młodzieży 20

ROZDZIAŁ II. Młodzież niepełnoletnia a alkohol 23
2.1. Postawy młodzieży wobec alkoholu 23
2.2. Uregulowania prawne dotyczące spożywania alkoholu i kontaktu nieletnich z alkoholem 24
2.3. Alkоhоl jаkо czynnik kryminogenny  28

ROZDZIAŁ III. Założenia metodologiczne badań własnych 30
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej próby 30
3.2. Cele i przedmiot badań 30
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 31
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 32

ROZDZIAŁ IV. Kontakty nieletnich z alkoholem w oparciu o wyniki badań własnych 36
4.1. Analiza przeprowadzonych badań 36
4.2. Weryfikacja hipotez 51
4.3. Wnioski końcowe 54

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL 63
SPIS WYKRESÓW 64
ANEKSY 65

Wstęp

Problem nadużywania alkoholu wśród nieletnich stanowi istotne wyzwanie społeczne, które nieustannie zyskuje na znaczeniu w kontekście zdrowia publicznego, edukacji oraz polityki społecznej. Praca licencjacka pt. „Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich” ma na celu zgłębienie tej tematyki oraz zrozumienie czynników wpływających na rozwój uzależnienia u młodzieży. Niniejsza praca dąży do przedstawienia aktualnej sytuacji, w której znajdują się młodzi ludzie, a także do wyznaczenia kierunków działań prewencyjnych i wspierających dla osób zagrożonych.

Praca składa się z czterech rozdziałów, które obejmują analizę literatury naukowej, omówienie postaw młodzieży wobec alkoholu, regulacji prawnych związanych z nieletnimi i alkoholem, a także przedstawienie własnych badań na ten temat. W pierwszym rozdziale omówione zostaną podstawowe definicje i pojęcia związane z nadużywaniem alkoholu wśród młodzieży. Następnie przedstawione zostaną czynniki wpływające na nadużywanie alkoholu, takie jak społeczne, psychologiczne, biologiczne oraz duchowe. W tym samym rozdziale omówione zostaną również skutki i konsekwencje nadużywania alkoholu przez młodzież.

Drugi rozdział pracy skupia się na postawach młodzieży niepełnoletniej wobec alkoholu oraz na uregulowaniach prawnych dotyczących spożywania alkoholu przez nieletnich. W ramach tego rozdziału zostanie również przedyskutowane zjawisko alkoholu jako czynnika kryminogennego wśród młodzieży.

W trzecim rozdziale omówione zostaną założenia metodologiczne badań własnych, w tym charakterystyka terenu badań, badanej próby, cele i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze oraz metody, techniki i narzędzia badawcze użyte w pracy.

Czwarty rozdział prezentuje wyniki badań własnych na temat kontaktów nieletnich z alkoholem. Analiza przeprowadzonych badań pozwoli na weryfikację hipotez oraz sformułowanie wniosków końcowych dotyczących badanego zjawiska.

W zakończeniu pracy zostaną przedstawione główne wnioski oraz implikacje wyników badań dla praktyki oraz dalszych działań prewencyjnych i wspierających młodzież zagrożoną problemem nadużywania alkoholu. Praca licencjacka zostanie dopełniona bibliografią, która zawiera wykaz źródeł wykorzystanych w opracowaniu, a także spisem tabel i wykresów, które ilustrują przedstawione dane oraz aneksami, zawierającymi materiały dodatkowe związane z przeprowadzonymi badaniami.

Praca licencjacka pt. „Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich” ma na celu nie tylko ukazanie istoty problemu, ale również zainspirowanie do dalszych badań w tej dziedzinie oraz inicjowanie działań mających na celu ograniczenie tego zjawiska wśród młodzieży. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w pracy wnioski i analizy przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej na temat skutków nadużywania alkoholu przez nieletnich oraz potrzeby angażowania instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w działania prewencyjne i edukacyjne.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print