Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich

Liczba stron: 70

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP……………………………………………………………………………………..7

ROZDZIAŁ I. Nadużywanie alkoholu wśród młodzieży w świetle literatury badań..11
1.1. Podstawowe definicje i pojęcia……………………………………………………….11
1.2. Czynniki wpływające na nadużywanie alkoholu wśród młodzieży…………………..15
1.3. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia………………………………………..17
1.3.1. Czynniki społeczne…………………………………………………………………17
1.3.2. Czynniki psychologiczne.………………………………………………………….18
1.3.3. Czynniki biologiczne………………………………………………………………19
1.3.4. Czynniki duchowe…………………………………………………………………19
1.4. Skutki i konsekwencje nadużywania alkoholu wśród młodzieży.……………………20

ROZDZIAŁ II. Młodzież niepełnoletnia a alkohol…………………………………….23
2.1. Postawy młodzieży wobec alkoholu………………………………………………….23
2.2. Uregulowania prawne dotyczące spożywania alkoholu i kontaktu nieletnich z
alkoholem……………………………………………………………………………24
2.3. Alkоhоl jаkо czynnik kryminogenny …………………………………………………28

ROZDZIAŁ III. Założenia metodologiczne badań własnych…………………………30
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej próby……………………………………….30
3.2. Cele i przedmiot badań………………………………………………………………..30
3.3. Problemy i hipotezy badawcze………………………………………………………..31
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.………………………………………………32

ROZDZIAŁ IV. Kontakty nieletnich z alkoholem w oparciu o wyniki badań własnych 36
4.1. Analiza przeprowadzonych badań…………………………………………………….36
4.2. Weryfikacja hipotez.………………………………………………………………….51
4.3. Wnioski końcowe…………………………………………………………………….54

ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………………57
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………60
SPIS TABEL………………………………………………………………………………63
SPIS WYKRESÓW………………………………………………………………………64
ANEKSY.………………………………………………………………………………….65

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print