Zjawisko narkomanii wśród dzieci i młodzieży na przykładzie powiatu nowodworskiego

Liczba stron: 128

Nazwa Szkoły Wyższej: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I Zjawisko narkomanii w świetle literatury.
1. 1. Pojęcie narkomanii
1. 2. Uzależnienie i jego rodzaje w świetle literatury
1. 3. Podział i charakterystyka podstawowych rodzajów narkotyków i używek
1. 4. Przyczyny zażywania narkotyków przez młodzież
1. 5. Profilaktyka uzależnień

Rozdział II Narkomania a przemoc w rodzinie.
2. 1. Pojęcie przemocy w rodzinie
2. 2. Rodzaje przemocy
2. 3. Przyczyny przemocy wobec dziecka w rodzinie
2. 4. Możliwości zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział III Metodologia badań własnych.
3. 1. Przedmiot i cel badań
3. 2. Problemy i hipotezy badawcze
3. 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze&
3. 4. Charakterystyka środowiska i badanej populacji
3. 5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV Problematyka w badaniach własnych.
4. 1. Środowisko rodzinne
4. 2. Grupa rówieśnicza i jej wpływ na zażywanie przez młodzież środków odurzających
4. 3. Środowisko szkolne i jego wpływ na zażywanie przez młodzież narkotyków

Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Spis tabel
Spis wykresów i rysunków
Załączniki

WSTĘP

Problemy związane z zażywaniem środków odurzających stają się w ostatnim czasie coraz bardziej widoczne. Wraz z upływem czasu zmienia się charakter polskiej sceny narkotycznej. Otwarcie na świat i wiążąca się z tym większa dostępność różnych substancji zmieniających nastrój, z drugiej strony rosnąca groźba zakażenia wirusem HIV powodują spadek zainteresowania tzw. polską heroiną na rzecz innych narkotyków.

Szczególną popularnością ze względu na swoje właściwości cieszą się środki z grupy substancji pobudzających, takie jak: amfetamina czy extasy. Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz bardziej aktualne staje się twierdzenie, że narkomania występuje w różnych środowiskach niezależnie od posiadanego statusu społecznego, ekonomicznego itp.

Bardzo niepokojące jest to, ze osobami, które najczęściej podejmują próby narkotyzowania się jest młodzież, a nierzadko również dzieci, które często nie przekroczyły nawet 12 roku życia.
W sytuacji wręcz powszechnego zagrożenia narkomanią, niezwykle istotna jest kwestia profilaktyki. Konieczne jest podjęcie szerokich działań profilaktycznych w zakresie narkomanii zarówno przez środowisko rodzinne, szkolne i pozaszkolne. Szczególna rola w tych przedsięwzięciach przypada szkole. To właśnie szkoła powinna przekazywać młodzieży rzetelną i wartościową wiedzę na temat narkomanii. Wiedza ta wpłynęłaby na lepszą percepcję tego zjawiska, a w konsekwencji zabezpieczyłaby młodzież przed wejściem na drogę uzależnienia.

Prezentowana przeze mnie praca jest próbą zdiagnozowania wiedzy młodzieży szkolnej na temat zjawiska narkomanii. Wiedza na temat narkomanii nie jest wprawdzie jedynym komponentem działań zapobiegawczych, jest jednak bardzo ważnym elementem wszelkich działań profilaktycznych.

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział charakteryzuje zjawisko narkomanii w Polsce uwzględniając jej przyczyny i rozmiar. W rozdziale tym mowa jest także o rodzajach środków odurzających i konsekwencjach ich używania w wymiarze zdrowotnym, społecznym i prawnym.

Rozdział drugi natomiast charakteryzuje zjawisko, jakim jest przemoc w rodzinie. W rozdziale tym opisałam zarówno zjawisko, jakim jest przemoc w rodzinie, jej przyczyny oraz skutki jej stosowania oraz jakie są formy pomocy ofiarom przemocy domowej.

Rozdział trzeci stanowiący część metodologiczna pracy zawiera cel badań, problematykę, hipotezy badawcze. Przedstawia metody, techniki i narzędzia badawcze, którymi posłużyłam się w przeprowadzeniu badań oraz charakteryzuje teren badań i badaną populację.

Rozdział czwarty zawiera wyniki badań dotyczące wiedzy młodzieży szkolnej o zjawisku narkomanii oraz ich analizę.

Na zakończenie przedstawiłam weryfikacje hipotez oraz wnioski stanowiące podsumowanie pracy.
Chciałabym, aby to opracowanie było bogatym źródłem informacji na temat zjawiska narkomanii wśród młodzieży szkolnej na terenie powiatu nowodworskiego

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print