Zjawisko narkomanii wśród młodzieży a środowisko szkolne

Liczba stron: 95

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..4

Rozdział I
Zjawisko narkomanii w świetle literatury przedmiotu
1.1. Zagadnienia wstępne…..6
1.2. Historyczne ujęcie problemu narkomanii …..9
1.3. Rodzaje i działanie wybranych środków psychoaktywnych…..15
1.4. Główne przyczyny i skutki narkomanii…..22

Rozdział II
Środowisko szkolne jako miejsce wychowawcze
2.1. Zagadnienia wstępne….28
2.2. Rozwój szkoły w perspektywie historycznej…..31
2.3. Funkcje, cele i zadania szkoły…..35
2.4. Sposoby zapobiegania zjawisku narkomanii w szkole…..40

Rozdział III
Metodologiczne aspekty pracy.
3.1. Przedmiot i cel badań..46
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze…..48
3.3. Zmienne i ich wskaźniki..51
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..54
3.5. Teren, organizacja i przebieg badań…..58

Rozdział IV
Narkomania wśród młodzieży i działania prewencyjne szkoły w świetle wyników badań własnych
4.1. Charakterystyka badanej grupy…..60
4.2. Zjawisko narkomanii w badanym gimnazjum – jego przyczyny, uwarunkowania i konsekwencje…..63
4.3. Sposoby przeciwdziałania narkomanii w badanej placówce…..81

Podsumowanie badań. Wnioski …..87
Bibliografia …..90
Spis tabel i wykresów…..93
Aneks…..95

Wstęp

Narkomania wśród młodzieży jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się dzisiejsze społeczeństwa. Zjawisko to nie tylko stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia młodych ludzi, ale również wpływa negatywnie na całe otoczenie, w tym na środowisko szkolne. W związku z tym, problem narkomanii wśród młodzieży a środowisko szkolne stanowi ważny temat badań naukowych oraz działań prewencyjnych.

Praca magisterska składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest zjawisku narkomanii w świetle literatury przedmiotu. W tym rozdziale autor przedstawia zagadnienia wstępne, historię problemu narkomanii, rodzaje i działanie wybranych środków psychoaktywnych oraz główne przyczyny i skutki narkomanii.

Drugi rozdział poświęcony jest środowisku szkolnemu jako miejsce wychowawczemu. Autor omawia rozwój szkoły w perspektywie historycznej, funkcje, cele i zadania szkoły oraz sposoby zapobiegania zjawisku narkomanii w szkole.

Trzeci rozdział skupia się na metodologicznych aspektach pracy. Autor przedstawia przedmiot i cele badań, problemy badawcze i hipotezy robocze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację i przebieg badań.

Czwarty rozdział to analiza zjawiska narkomanii wśród młodzieży i działań prewencyjnych szkoły w świetle wyników badań własnych. Autor dokonuje charakterystyki badanej grupy oraz przedstawia zjawisko narkomanii w badanym gimnazjum, jego przyczyny, uwarunkowania i konsekwencje. Ponadto autor analizuje sposoby przeciwdziałania narkomanii w badanej placówce.

W pracy tej autor dokonuje kompleksowej analizy problemu narkomanii wśród młodzieży i działań prewencyjnych szkoły. Autor przedstawia różne teorie i definicje narkomanii oraz omawia skutki i przyczyny tego zjawiska. Praca ta może być przydatna dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów, którzy zajmują się problemem narkomanii wśród młodzieży, a także dla osób, które interesują się tym tematem. Dzięki analizie wyników badań własnych, praca ta dostarcza również praktycznych wskazówek dotyczących działań prewencyjnych szkoły wobec zjawiska narkomanii wśród młodzieży.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print