Zjawisko narkomanii wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych

Liczba stron: 55

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…………………………5

Rozdział I
Problem zjawiska narkomanii w świetle literatury przedmiotu………..6
1.1. Podstawowe definicje i pojęcia…………………6
1.2. Rodzaje narkotyków i ich oddziaływanie na organizm…………..7
1.3. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków……………13
1.4. Rozmiary zjawiska narkomanii w Polsce………………14

Rozdział II
Rozmiary narkomanii w Gimnazjum nr 2 w Markach w świetle badań własnych…..16
2.1. Cel i przedmiot badań…………………..16
2.2. Problemy i hipotezy badawcze…………………16
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……………….17
2.4. Organizacja i teren badań…………………19
2.5. Charakterystyka badanych osób……………….19

Rozdział III
Analiza wyników badań własnych……………….21
3.1. Wyniki badań własnych…………………..21
3.2. Wnioski………………………32

Zakończenie………………………35
Spis tabel……………………….36
Bibliografia………………………..37
Aneks…………………………38
Słowa kluczowe………………………41

Wstęp

Narkotyki i narkomania stają się coraz powszechniejszym problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny oraz niesie ze sobą duże szkody obserwowane w różnych sferach życia społecznego.

Stąd wywodzi się postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny. Wskazane jest także zrównoważone podejście pomiędzy działaniami na rzecz ograniczenia popytu jak i ograniczenia sprzedaży.

Zmiany społeczno – ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy. Obniża się wiek biorących. Swobodny dostęp do narkotyków mają już dzieci w szkole podstawowej.

Wg szacunkowych danych liczba ludzi po inicjacji narkotykowej wynosi w Polsce około 1.200 min, liczba uzależnionych i eksperymentujących sięga około 200 tyś. zaś leczących się w ośrodkach detoksykacyjnych wynosi około 100 tyś. Szczególnie niepokojące jest rozszerzanie się tego zjawiska wśród młodzieży. Panuje wśród niej błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe tematyka zjawiska narkomanii wśród młodzieży szkół gimnazjalnych jest nader aktualna. Celem pracy jest scharakteryzowanie przyczyn i skutków sięgania przez dzieci i młodzież po narkotyki.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział zawiera teoretyczne zagadnienia dotyczące narkomanii jako jednej z form uzależnień. W rozdziale przedstawione są podstawowe definicje i pojęcia związane z uzależnieniem od narkotyków, rodzaje narkotyków i ich oddziaływanie na organizm, przyczyny i skutki zażywania narkotyków oraz rozmiary zjawiska jakim jest narkomania w Polsce.

W drugim rozdziale przedstawione zostały założenia metodologiczne przeprowadzonych badań własnych. Został sformułowany główny cel badawczy, hipotezy i problemy badawcze. Omówione zostało także narzędzie badawcze jakim jest ankieta. Badanie – ankietę wypełniły dzieci z Gimnazjum nr 2 w Markach. Scharakteryzowano także teren i przebieg badań.

W trzecim rozdziale przedstawione zostały uzyskane wyniki przeprowadzonych badań własnych oraz wnioski, które z nich bezpośredni wypływają.

4/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print