Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów liceum oraz sposoby jego zapobiegania

Liczba stron: 48

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

1. Agresja i Przemoc
1.1 Ujęcie definicyjne
1.2 Przyczyny zachowań agresywnych oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania agresji i przemocy
1.3 Profilaktyka i strategie niwelujące agresję i przemoc
1.4 Symptomy zachowań agresywnych

2. Przemoc szkolna
2.1 Przyczyny agresji szkolnej
2.2 Przemoc szkolna jako objaw nieprzystosowania społecznego
2.3 Sprawca i ofiara
2.4 Agresja werbalna
2.5 Przemoc wśród uczniów
2.6 Skutki przemocy szkolnej
2.7 Możliwości zapobiegania

3. Przemoc szkolna wśród uczniów liceum
3.1 Metodologia badań własnych
3.2 Cel badania, problemy badawcze
3.3 Metoda, techniki, narzędzia
3.4 Teren i przebieg badania

4.Analiza wyników badań własnych
4.1 Obraz przemocy szkolnej według wyników ankiety
4.2 Przemoc szkolna w badanej grupie na tle teorii
4.3 Wnioski końcowe-skala problemu i możliwości zapobiegania

5. Bibliografia
6. Aneks Nr 1-ankieta

Wstęp

Praca licencjacka pt. „Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów liceum oraz sposoby jego zapobiegania” skupia się na analizie problemu agresji i przemocy wśród uczniów szkół średnich, a także na poszukiwaniu skutecznych metod zapobiegania temu zjawisku. Opracowanie ma na celu zrozumienie istoty problemu, identyfikację przyczyn oraz proponowanie działań mających na celu zmniejszenie skali zjawiska w środowisku szkolnym.

Praca składa się z czterech rozdziałów, które obejmują analizę agresji i przemocy, przemoc szkolną, badania własne dotyczące przemocy szkolnej wśród uczniów liceum oraz analizę wyników tych badań.

W pierwszym rozdziale omówione zostaną podstawowe definicje agresji i przemocy, przyczyny zachowań agresywnych oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania agresji i przemocy. Następnie przedstawione zostaną profilaktyka i strategie niwelujące agresję i przemoc, a także symptomy zachowań agresywnych.

Drugi rozdział skupia się na przemocy szkolnej, analizując przyczyny agresji szkolnej, przemoc szkolną jako objaw nieprzystosowania społecznego, sprawców i ofiary przemocy, agresję werbalną oraz przemoc wśród uczniów. Omówione zostaną również skutki przemocy szkolnej i możliwości jej zapobiegania.

W trzecim rozdziale przedstawiona zostanie metodologia badań własnych dotyczących przemocy szkolnej wśród uczniów liceum. Omówione zostaną cel badania, problemy badawcze, metoda, techniki, narzędzia oraz teren i przebieg badania.

Czwarty rozdział prezentuje analizę wyników badań własnych, w tym obraz przemocy szkolnej według wyników ankiety, przemoc szkolną w badanej grupie na tle teorii oraz wnioski końcowe, obejmujące skalę problemu i możliwości zapobiegania przemocy szkolnej.

W podsumowaniu pracy zostaną przedstawione główne wnioski oraz implikacje wyników badań dla praktyki pedagogicznej, działań prewencyjnych oraz dalszych badań nad zjawiskiem agresji i przemocy wśród uczniów szkół średnich. Praca licencjacka zostanie dopełniona bibliografią, zawierającą wykaz źródeł wykorzystanych w opracowaniu, oraz aneksem, który obejmuje ankietę wykorzystaną w badaniach własnych.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print