Zjawisko agresji i autoagresji wśród młodzieży licealnej

Liczba stron: 116

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..1

Rozdział 1.
Agresja i autoagresja w literaturze przedmiotu
1.1 Pojęcie agresji i autoagresji. …..6
1.2. Rodzaje zachowań agresywnych. ….. 12
1.3.Czynniki warunkujące agresję i autoagresję. ….. 21

Rozdział 2.
Szkoła i jej wpływ na agresywne zachowania się uczniów
2.1. Źródła agresji w środowisku szkolnym…..27
2.2. Wychowanie a agresja i autoagresja…..30
2.3. Czynniki warunkujące powstawanie zachowań agresywnych i autoagresywnych wśród młodzieży licealnej…..34
2.4. Wpływ grupy rówieśniczej na agresję……36
2.5. Przeciwdziałanie agresji w szkole……39

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych.
3.1 Paradygmat badań…..48
3.2 Strategia badań…..52
3.3 Przedmiot i cel badań…..53
3.4 Problemy i hipotezy badawcze…..55
3.5 Zmienne i wskaźniki badań…..58
3.6 Metody, techniki i narzędzia badawcze…..63

Rozdział 4.
Analiza wyników badań własnych.
4.1 Charakterystyka badanej zbiorowości…..67
4.2 Zachowania agresywne i autoagresywne występujące u badanej młodzieży…69
4.3 Czynniki warunkujące zachowania agresywne i autoagresywne badanej młodzieży…..83
4.3.1 Czynniki tkwiące w środowisku rówieśniczym…..82
4.3.2 Czynniki tkwiące w środowisku szkolnym…..86
4.3.3 Czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym…..94

Podsumowanie i wnioski…..107
Bibliografia…..111
Spis tabel i wykresów…..115

Wstęp

Agresja i autoagresja wśród młodzieży stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego zarówno jednostek, jak i całych społeczności. Praca magisterska pt. „Zjawisko agresji i autoagresji wśród młodzieży licealnej” ma na celu zbadanie i analizę tego zjawiska, aby zrozumieć jego przyczyny i konsekwencje oraz opracować potencjalne strategie przeciwdziałania.

Praca składa się z czterech rozdziałów, które obejmują analizę literatury naukowej, omówienie roli szkoły i wpływu grupy rówieśniczej na agresywne zachowania młodzieży, przedstawienie metodologii badań własnych oraz analizę wyników tych badań.

W pierwszym rozdziale pracy przedstawione zostaną pojęcia agresji i autoagresji, a także różne rodzaje zachowań agresywnych. Następnie omówione zostaną czynniki warunkujące agresję i autoagresję wśród młodzieży.

Drugi rozdział skupia się na szkole jako środowisku mającym wpływ na agresywne zachowania uczniów. W ramach tego rozdziału zostaną przedstawione źródła agresji w środowisku szkolnym, relacja między wychowaniem a agresją i autoagresją, a także czynniki warunkujące powstawanie zachowań agresywnych i autoagresywnych wśród młodzieży licealnej. Ponadto, zostanie omówiony wpływ grupy rówieśniczej na agresję oraz działania przeciwdziałające agresji w szkole.

W trzecim rozdziale przedstawiona zostanie metodologia badań własnych, obejmująca paradygmat, strategię badań, przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki badań oraz metody, techniki i narzędzia badawcze.

Czwarty rozdział prezentuje analizę wyników badań własnych, w tym charakterystykę badanej zbiorowości, zachowania agresywne i autoagresywne występujące u badanej młodzieży oraz czynniki warunkujące te zachowania, takie jak czynniki tkwiące w środowisku rówieśniczym, szkolnym i rodzinnym.

W podsumowaniu pracy zostaną przedstawione główne wnioski i implikacje wyników badań dla praktyki pedagogicznej, działań prewencyjnych oraz dalszych badań nad zjawiskiem agresji i autoagresji wśród młodzieży licealnej. Praca magisterska zostanie dopełniona bibliografią, zawierającą wykaz źródeł wykorzystanych w opracowaniu, a także spisem tabel i wykresów, które ilustrują przedstawione dane.

Praca magisterska pt. „Zjawisko agresji i autoagresji wśród młodzieży licealnej” ma na celu nie tylko zrozumienie istoty badanego problemu, ale również zainspirowanie do dalszych badań w tej dziedzinie oraz wskazanie możliwych kierunków interwencji i prewencji. Autorzy mają nadzieję, że przedstawione w pracy wnioski i analizy przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej na temat problemu agresji i autoagresji wśród młodzieży oraz do zidentyfikowania obszarów wymagających działań ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

Dalsze badania w tej dziedzinie mogą przyczynić się do opracowania skutecznych strategii przeciwdziałania agresji i autoagresji wśród młodzieży, które uwzględniają specyfikę środowiska szkolnego, rodzinnego i rówieśniczego. Wiedza na temat czynników wpływających na agresywne zachowania może być również wykorzystana do tworzenia programów edukacyjnych i profilaktycznych, które będą odpowiednio dostosowane do potrzeb młodzieży licealnej.

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print