Zawodowa służba wojskowa w ocenie współczesnej młodzieży

Liczba stron: 76

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…3

Rozdział I.
Preferencje zawodowe młodzieży.
1.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna…5
1.2. Cechy, postawy wobec życia oraz wartości młodzieży…11
1.3. Aspiracje zawodowe współczesnej młodzieży…19

Rozdział II.
Metodologia badań własnych.
2.1. Określenie przedmiotu i celu badań…28
2.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych…31
2.3. Metoda, technika i narzędzie wykorzystane w badaniach…35
2.4. Teren i organizacja badań…40

Rozdział III.
Zawodowa służba wojskowa w ocenie współczesnej młodzieży w świetle badań własnych.
3.1. Charakterystyka badanej grupy…41
3.2. Postrzegania służby wojskowej przez młodzież w kontekście społecznym…43
3.3. Determinanty podejmowania decyzji o wstąpieniu do wojska…48
3.4. Oczekiwania związane z wykonywanym zawodem…52
3.5. Cechy i predyspozycje potrzebne w profesji wojskowej…57
3.6. Wady i zalety realizowania służby wojskowej…61

Zakończenie…68
Bibliografia…72
Załączniki… 76

Wstęp

Praca licencjacka pt. „Zawodowa służba wojskowa w ocenie współczesnej młodzieży” ma na celu zbadanie postrzegania zawodowej służby wojskowej przez młodzież oraz ich preferencje zawodowe. Praca analizuje, jak współczesna młodzież ocenia zawód żołnierza, jakie są determinanty podejmowania decyzji o wstąpieniu do wojska, jakie oczekiwania mają młodzi ludzie związane z tym zawodem oraz jakie cechy i predyspozycje uważają za potrzebne w profesji wojskowej.

Praca składa się z trzech rozdziałów, które obejmują analizę preferencji zawodowych młodzieży, metodologię badań własnych oraz zawodową służbę wojskową w ocenie współczesnej młodzieży w świetle badań własnych.

W pierwszym rozdziale omówiona zostanie młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna, cechy, postawy wobec życia oraz wartości młodzieży oraz aspiracje zawodowe współczesnej młodzieży.

Drugi rozdział przedstawia metodologię badań własnych, w tym określenie przedmiotu i celu badań, sformułowanie problemów i hipotez badawczych, metody, technikę i narzędzia wykorzystane w badaniach oraz teren i organizację badań.

Trzeci rozdział prezentuje wyniki badań własnych dotyczących zawodowej służby wojskowej w ocenie współczesnej młodzieży. W ramach tego rozdziału omówione zostaną charakterystyka badanej grupy, postrzeganie służby wojskowej przez młodzież w kontekście społecznym, determinanty podejmowania decyzji o wstąpieniu do wojska, oczekiwania związane z wykonywanym zawodem, cechy i predyspozycje potrzebne w profesji wojskowej oraz wady i zalety realizowania służby wojskowej.

W zakończeniu pracy zostaną przedstawione główne wnioski i podsumowanie wyników badań. Praca licencjacka zostanie dopełniona bibliografią, zawierającą wykaz źródeł wykorzystanych w opracowaniu, oraz załącznikami, w tym narzędziami badawczymi wykorzystanymi w badaniach własnych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print