Zaburzenia w zachowaniu uczniów mających problemy w nauce

Liczba stron: 112

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I
Zachowania patologiczne wśród dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu.
1.1.Patologia społeczna – analiza definicyjna…. 6
1.2. Przyczyny zachowań patologicznych dzieci i młodzieży…. 10
1.2.1.Wpływ uwarunkowań biologicznych, czynniki genetyczne…. 11
1.2.2.Wpływ środowiska rodzinnego…. 12
1.2.3.Wpływ środowiska szkolnego…. 14
1.2.4.Wpływ rówieśników…. 15
1.3.Wybrane zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży…. 16

Rozdział II
Niepowodzenia szkolne dziecka.
2.1. Charakterystyka szkolnych niepowodzeń uczniów…. 24
2.2. Przyczyny i przejawy niepowodzeń szkolnych…. 30
2.3. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów…. 44

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań….54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ….56
3.3. Zmienne i ich wskaźniki ….60
3.4. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze ….64
3.5. Organizacja i przebieg badań ….68

Rozdział IV
Zaburzenia w zachowaniu uczniów osiągających niskie wyniki w nauce w świetle badań własnych.
4.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji ….70
4.2. Przejawy i przyczyny zaburzeń w zachowaniu…. 71
4.3. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej…. 75
4.4. Problemy wychowawcze w szkole…. 81
4.5. Niepowodzenia szkolne …. 90
4.6. Stosunek rodziców do niepowodzeń szkolnych dzieci…. 96

Podsumowanie. wnioski z badań….100
Bibliografia…. 103
Aneks (kwestionariusz ankiety)…. 107

Wstęp

Celem pracy magisterskiej pt. „Zaburzenia w zachowaniu uczniów mających problemy w nauce” jest analiza przyczyn oraz przejawów zaburzeń w zachowaniu uczniów osiągających niskie wyniki w nauce. Praca skupia się na związku między niepowodzeniami szkolnymi a zaburzeniami w zachowaniu, a także na analizie czynników wpływających na te zjawiska, takich jak środowisko rodzinne, szkolne czy wpływ rówieśników.

Praca składa się z czterech rozdziałów, które obejmują analizę literatury przedmiotu na temat patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, charakterystykę niepowodzeń szkolnych, przedstawienie założeń metodologicznych badań własnych oraz analizę wyników badań własnych dotyczących zaburzeń w zachowaniu uczniów mających problemy w nauce.

W pierwszym rozdziale omówione zostaną patologia społeczna jako zjawisko oraz przyczyny zachowań patologicznych dzieci i młodzieży, uwzględniając wpływ czynników biologicznych, genetycznych, środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego.

Drugi rozdział koncentruje się na charakterystyce szkolnych niepowodzeń uczniów, przyczynach i przejawach niepowodzeń szkolnych oraz na metodach zapobiegania tym zjawiskom.

W trzecim rozdziale przedstawione zostaną założenia metodologiczne badań własnych, obejmujące przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki oraz narzędzia badawcze, a także organizacja i przebieg badań.

Czwarty rozdział zawiera analizę wyników badań własnych, w tym charakterystykę terenu badań i badanej populacji, przejawy i przyczyny zaburzeń w zachowaniu, funkcjonowanie uczniów w grupie rówieśniczej, problemy wychowawcze w szkole, niepowodzenia szkolne oraz stosunek rodziców do niepowodzeń szkolnych dzieci.

Podsumowanie i wnioski z badań przedstawią syntezy wyników analizy i badania zjawiska zaburzeń w zachowaniu uczniów mających problemy w nauce. Praca magisterska zostanie dopełniona bibliografią oraz aneksem, zawierającym kwestionariusz ankiety wykorzystany w badaniach własnych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print