Wyposażenie pracowni muzycznych w szkołach podstawowych w xyz

Liczba stron: 93

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….. 4

Rozdział I
Istota muzyki w integralnej edukacji wczesnoszkolnej
1.1. Rola wychowania muzycznego w procesie edukacji wczesnoszkolnej….. 7
1.2. Formy realizacji edukacji muzycznej w szkole podstawowej i ich walory …..14
1.3. Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka …..22

Rozdział II
Strategie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczania muzyki w ujęciu podstawy programowej
2.1. Założenia programu umuzykalnienia w szkole podstawowej ….. 26
2.2. Standardy programowe edukacji muzycznej w szkole podstawowej ….. 32
2.2.1. Główne cele edukacji muzycznej w klasie I….. 32
2.2.2. Główne cele edukacji muzycznej w klasie II….. 35
2.2.3. Główne cele edukacji muzycznej w klasie III….. 37

Rozdział III
Wyposażenie pracowni muzycznej jako czynnik warunkujący muzykowanie dzieci podczas zajęć szkolnych
3.1. Istota muzycznej twórczości własnej dziecka….. 41
3.2. Istota wyposażenia pracowni muzycznej w procesie umuzykalnienia ….. 43
3.3. Instrumenty muzyczne – charakterystyka….. 45

Rozdział IV
Metodologia badań własnych
4.1. Założenia, cel i przedmiot badań ….. 56
4.2. Problemy badawcze i hipotezy ….. 58
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze….. 61
4.4. Organizacja i przebieg badań….. 66

Rozdział V
Wyposażenie pracowni muzycznych szkół podstawowych w świetle badań własnych
5.1. Charakterystyka badanej grupy nauczycieli ….. 67
5.2. Analiza i interpretacja wyników badań….. 70
Podsumowanie i wnioski z badań ….. 85

Bibliografia ….. 88
Spis tabel i wykresów ….. 92
Załącznik ….. 93

Wstęp

Praca magisterska pt. „Wyposażenie pracowni muzycznych w szkołach podstawowych w xyz” skupia się na analizie stanu wyposażenia pracowni muzycznych w szkołach podstawowych oraz wpływu tego wyposażenia na jakość edukacji muzycznej. Celem pracy jest identyfikacja uwarunkowań związanych z wyposażeniem pracowni muzycznych oraz ocena ich wpływu na proces nauczania muzyki.

Praca składa się z pięciu rozdziałów, które omawiają istotę muzyki w edukacji wczesnoszkolnej, strategie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczania muzyki w ujęciu podstawy programowej, wyposażenie pracowni muzycznych jako czynnik warunkujący muzykowanie dzieci, metodologię badań własnych oraz wyniki badań własnych dotyczące wyposażenia pracowni muzycznych szkół podstawowych.

W pierwszym rozdziale omówiona zostanie rola wychowania muzycznego w procesie edukacji wczesnoszkolnej, formy realizacji edukacji muzycznej w szkole podstawowej oraz wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka.

Drugi rozdział przedstawi założenia programu umuzykalnienia w szkole podstawowej oraz standardy programowe edukacji muzycznej w szkole podstawowej dla klas I, II i III.

Trzeci rozdział poświęcony będzie istocie muzycznej twórczości własnej dziecka, istocie wyposażenia pracowni muzycznej w procesie umuzykalnienia oraz charakterystyce instrumentów muzycznych.

Czwarty rozdział przedstawi metodologię badań własnych, obejmującą założenia, cel i przedmiot badań, problemy badawcze i hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację i przebieg badań.

Piąty i ostatni rozdział przedstawia wyniki badań własnych dotyczące wyposażenia pracowni muzycznych szkół podstawowych w xyz. Zawiera charakterystykę badanej grupy nauczycieli oraz analizę i interpretację wyników badań.

W podsumowaniu pracy zaprezentowane zostaną wnioski z badań, które ukazują wpływ wyposażenia pracowni muzycznych na jakość edukacji muzycznej oraz możliwe rekomendacje dotyczące optymalizacji tego wyposażenia. Praca zostanie dopełniona bibliografią, spisem tabel i wykresów oraz załącznikiem zawierającym materiały pomocnicze.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print