Wzory zachowań zdrowotnych dzieci w środowisku wiejskim

Liczba stron: 121

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I.
Sytuacja zdrowotna dzieci w środowisku wiejskim.
1.1. Pojęcie i istota zdrowia….7
1.2. środowisko wiejskie wobec zdrowia dziecka….19
1.2.1. Charakterystyka środowiska wiejskiego….21
1.2.2. Przemiany środowiska wiejskiego i stan współczesny środowiska wiejskiego….25
1.2.3. Dziecko w środowisku wiejskim i komponenty jego postaw wobec zdrowia….36
1.2.4. Wyznaczniki zachowań zdrowotnych dzieci w środowiskach wiejskich….41
1.3. Nośniki wzorów zachowań zdrowotnych dzieci w środowisku wiejskim….46
1.3.1. Dom rodzinny i środowisko sąsiedzkie….46
1.3.2. Grupy rówieśnicze….50
1.3.3. Szkoła….52

Rozdział II.
Metodologia badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań….68
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze….70
2.3. Zmienne i ich wskaźniki….73
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze….76
2.5. Teren, organizacja i przebieg badań własnych….80
2.6. Wstępna ocena zebranego materiału badawczego…. 82

Rozdział III
Analiza wyników badań własnych.
3.1. Charakterystyka badanej próby badawczej….83
3.1.1. Wiek i płeć respondentów….83
3.1.2. Miejsce zamieszkania i sytuacja rodzinna respondentów….84
3.2. Miejsce zdrowia i aktywności fizycznej w uznawanych wartościach życiowych dzieci w badanej próbie….86
3.3. Czas wolny i jego znaczenie dla zachowań zdrowotnych dzieci w badanej próbie….98
3.4. Miejsce szkoły i lekcji wychowania fizycznego w kreowaniu zachowań zdrowotnych dzieci….98

Dyskusja wyników badań ….105
Wnioski z badań….110
Streszczenie….112
Bibliografia….113
Aneks ….121

Wstęp

Praca magisterska pt. „Wzory zachowań zdrowotnych dzieci w środowisku wiejskim” ma na celu zbadanie wzorców zachowań zdrowotnych dzieci w środowisku wiejskim oraz zidentyfikowanie czynników wpływających na te wzorce. Praca składa się z trzech rozdziałów, które przedstawiają sytuację zdrowotną dzieci w środowisku wiejskim, metodologię badań własnych oraz analizę wyników badań własnych.

W pierwszym rozdziale przedstawiona zostanie istota zdrowia oraz charakterystyka środowiska wiejskiego wobec zdrowia dziecka. Omówione zostaną przemiany środowiska wiejskiego oraz komponenty postaw dzieci wobec zdrowia. W dalszej części rozdziału przedstawione zostaną wyznaczniki zachowań zdrowotnych dzieci w środowiskach wiejskich oraz nośniki wzorów zachowań zdrowotnych dzieci w środowisku wiejskim, takie jak dom rodzinny, środowisko sąsiedzkie, grupy rówieśnicze i szkoła.

Drugi rozdział poświęcony będzie metodologii badań własnych, obejmującej przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy robocze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, teren, organizację i przebieg badań własnych oraz wstępną ocenę zebranego materiału badawczego.

Trzeci rozdział przedstawia analizę wyników badań własnych, obejmującą charakterystykę badanej próby badawczej, miejsce zdrowia i aktywności fizycznej w uznawanych wartościach życiowych dzieci, czas wolny i jego znaczenie dla zachowań zdrowotnych dzieci oraz miejsce szkoły i lekcji wychowania fizycznego w kreowaniu zachowań zdrowotnych dzieci.

W dyskusji wyników badań zostaną omówione wyniki i ich implikacje, a w podsumowaniu pracy przedstawione zostaną wnioski z badań. Praca zostanie dopełniona streszczeniem, bibliografią oraz aneksem zawierającym materiały pomocnicze.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print