Wpływ środowiska rodzinnego na wyniki w zachowaniu uczniów

Liczba stron: 80

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Problematyka środowiska rodzinnego w świetle literatury przedmiotu
1. Pojęcie rodziny i środowiska rodzinnego
2. Struktura rodziny.
3. Zadania i funkcje rodziny
4. Postawy rodzicielskie w procesie wychowania
5. Atmosfera wychowawcza w rodzinie

Rozdział II. Trudności wychowawcze
1. Pojęcie trudności wychowawczych
2. Przyczyny powstawania trudności wychowawczych
3. Przejawy i rodzaje trudności wychowawczych
4. Zasady zapobiegania trudnościom wychowawczym.

Rozdział III. Metodologia i organizacja badań własnych
1. Uzasadnienie tematu wyboru.
2. Cele pracy, problemy badawcze i hipotezy robocze
3. Metody i techniki badawcze
4. Charakterystyka terenu badań i osób badanych

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych
1. Sytuacja szkolna badanych dzieci.
1.1. Motywacja do nauki szkolnej
1.2. Przyhamowanie badanych uczniów.
1.3. Zachowania antyspołeczne
1.4. Poziom uspołecznienia
2. Środowisko rodzinne badanych dzieci.
2.1. Struktura badanych rodzin ze względu na liczbę dzieci
2.2. Wykształcenie rodziców badanych dzieci.
2.3. Warunki materialne i mieszkaniowe
2.4. Postawy rodziców wobec własnych dzieci

Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel

WSTĘP

Przemiany dokonujące się w społeczeństwie spowodowały także zmianę we wszystkich dziedzinach życia rodzinnego. Zmieniają się stosunki pomiędzy mężem a żoną i pomiędzy rodzicami i dziećmi. W rezultacie model życia współczesnej rodziny różni się radykalnie od jej modelu sprzed lat. Rodziny są mniejsze, więzy krwi słabsze, mniej prac wykonuje się w domu i wykorzystuje się w nich różnego rodzaju maszyny, rodzice pracując zawodowo spędzają coraz mniej czasu w domu. Zmieniły się też wzorce spędzania wolnego czasu. Często rozrywką rodziny jest oglądanie telewizji, gry komputerowe.

Zwiększa się liczba rozwodów, separacji i powtórnych małżeństw. Dzieci wychowywane są bardziej demokratyczne niż dawniej, rosną ambicje rodziców, co do przyszłości ich dzieci. Często mówi się o tzw. kryzysie rodziny. Wszystko to doprowadziło do nałożenia większej odpowiedzialności na samo dziecko, a tym samym do zmian w jego zachowaniu. Dziecko traci wiarę w siebie, zniechęca się do szkoły, często przerywa naukę. Sprzyja to wytwarzaniu się postawy wrogości i niechęci do otoczenia, skłonności chuligańskich, a nawet prowadzi do całkowitego moralnego wykolejenia. Trudności wychowawcze dzieci stają się, więc coraz powszechniejszym zjawiskiem. Rodzice i wychowawcy czują się najczęściej bezradni wobec zachowań dziecka, nie znajdując przyczyn występujących zaburzeń.

Środkiem zaradczym będzie tu szukanie przyczyn pojawiających się trudności, znajomości symptomów i uwarunkowań zjawiska, które umożliwiają całościowe podejście do zagadnień diagnozy, profilaktyki i terapii pedagogicznej.

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia wpływu środowiska rodzinnego na zachowanie ucznia.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print