Wpływ środowiska szkolnego na rozwój dzieci niepełnosprawnych

Liczba stron: 79

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp … 4

Rozdział I.
Edukacja dziecka niepełnosprawnego w szkole
1.1. Niepełnosprawność dziecka … 7
1.1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności …7
1.1.2. Kryteria oceny oraz stopnie niepełnosprawności … 11
1.2 Edukacja dziecka niepełnosprawnego… 17
1.2.1. Szkoła jako środowisko wychowawcze … 17
1.2.2. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne … 26
1.2.3. Edukacja integracyjna jako forma kształcenia dzieci niepełnosprawnych … 30

Rozdział II.
Metodologiczne założenia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań … 36
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …38
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze … 42
2.4. Przebieg i organizacja badań … 47

Rozdział III.
Wpływ środowiska szkolnego na rozwój dzieci niepełnosprawnych w świetle wyników badań
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji … 49
3.2. Analiza i interpretacja wyników badań … 51
3.3. Wnioski z badań … 67

Zakończenie … 69
Bibliografia … 72
Spis tabel i wykresów … 76
Załącznik …77

Wstęp

W dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę zwraca się na kwestie edukacji dzieci niepełnosprawnych. W związku z tym ważnym zagadnieniem, niniejsza praca magisterska pt. „Wpływ środowiska szkolnego na rozwój dzieci niepełnosprawnych” ma na celu zbadanie, jak środowisko szkolne wpływa na rozwój uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W pierwszym rozdziale omówiona zostanie problematyka edukacji dziecka niepełnosprawnego w szkole. W ramach tego zagadnienia zostaną przedstawione pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności, kryteria oceny oraz stopnie niepełnosprawności. Następnie opisane zostaną aspekty związane z edukacją dziecka niepełnosprawnego, takie jak szkoła jako środowisko wychowawcze, niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne oraz edukacja integracyjna jako forma kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale drugim zostaną przedstawione metodologiczne założenia badań własnych. W tym celu określony zostanie przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz przebieg i organizacja badań.

Trzeci i ostatni rozdział poświęcony będzie analizie wpływu środowiska szkolnego na rozwój dzieci niepełnosprawnych w świetle wyników badań. W ramach tego rozdziału zostanie przedstawiona charakterystyka terenu badań i badanej populacji, a następnie dokonana zostanie analiza i interpretacja wyników badań. Na zakończenie omówione zostaną wnioski płynące z przeprowadzonych badań.

Praca ta ma na celu podkreślić istotę dostosowania środowiska szkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wskazać na możliwości i wyzwania, jakie stoją przed szkołami w celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków do rozwoju i osiągnięcia sukcesów edukacyjnych.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print