Wpływ technologii informatycznych na rozwój nowoczesnego nauczania

Liczba stron: 132

Nazwa Szkoły Wyższej: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

Spis Treści

Wstęp 5

Rozdział 1
Idea społeczeństwa informacyjnego 8
1.1 Historia i pojęcie społeczeństwa informacyjnego 8
1.2 Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego 20
1.3 Mocne i słabe strony społeczeństwa informacyjnego 25
1.4 Siły kształtujące społeczeństwo informacyjne 30
1.4.1 Gospodarka 31
1.4.2 Praca 34
1.4.3 Kultura 37
1.4.4 Edukacja 39

Rozdział 2
Ewolucja szkolnictwa 43
2.1.1 Szkoła antyczna 43
2.1.2 Wczesne chrześcijaństwo wobec szkoły rzymskiej 47
2.1.3 Szkoła w średniowieczu 47
2.1.4 Szkoła w dobie humanizmu 49
2.1.5 U progu oświecenia 49
2.1.6 Powstanie szkół użytecznych: rycerskich i realnych 51
2.1.7 Szkoła polska w okresie oświecenia 51
2.1.7 Zwiastuny demokratycznego ustawodawstwa szkolnego w okresie wielkiej rewolucji francuskiej 53
2.1.8 Szkoła a rozwój myśli pedagogicznej na przełomie XIX i XX wieku 53
2.2 Edukacja współczesna 57
2.2.1 Wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji 57
2.2.2 Komputer w szkole i uczelni wyższej 58
2.2.3 Cele komputerowego wspomagania kształcenia 59
2.2.4 Struktury informacyjne komunikatu multimedialnego w formie prezentacji 63
2.2.4 Komputer w zarządzaniu szkołą 64

Rozdział 3
Wykorzystanie usług Internetowych w edukacji 66
3.1 Witryny internetowe 66
3.1.1 Wizytówki 68
3.1.2 Foldery reklamowe 69
3.1.3 Portal komercyjny 73
3.1.4. Portal korporacyjny 78
3.1.5 Vortale 82
3.1.6 Serwis reklamowy 85
3.2 Edukacja na odległość 97
3.2.1 Historia e-lerningu 97
3.2.2 Realizacja zasad kształcenia w procesie edukacji na odległość 101
3.2.3 Rola wykładowcy (nauczyciela) w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem urządzeń wideokonferencyjnych 104

Rozdział 4
Budowa oraz wdrożenie szkolnego serwisu internetowego 108
4.1 Charakterystyka placówki dla której tworzony jest serwis 108
4.2 Narzędzia użyte przy tworzeniu serwisu. 109
4.2.1 Microsoft FrontPage 109
4.2.2 Photodraw 112
4.2.3 Plan lekcji Optivum firmy Vulcan 114
4.3 Etapy tworzenia szkolnego serwisu internetowego 115
4.4 Wdrożenie i reklama serwisu 123

Zakończenie 126
Bibliografia: 128
Spis tabel: 130
Spis rysunków: 131

Wstęp

Dynamiczne przemiany kulturowe, ekonomiczne i naukowo-techniczne powodują, iż w ramach globalizacji cywilizacji obserwuje się wzrost znaczenia technologii informacyjnej. Kilkaset milionów komputerów osobistych funkcjonujących w różnych dziedzinach życia, wykorzystywanych w pracy, edukacji i w domu, połączonych siecią komputerową, wyposażonych w coraz to nowsze i lepsze programy to współczesna rzeczywistość świata nie tylko medialnego. Komputer stał się narzędziem, który w edukacji, a szczególnie w pracy nauczyciela, zajmuje jedno z najważniejszych miejsc. Jest pomocny zarówno w przygotowaniach do lekcji, prowadzenia zajęć oraz podczas sprawdzianów i egzaminów. Komputer ponadto odgrywa rolę w bezpośrednim procesie dydaktycznym, zwiększając efektywność nauczania. Wobec zaistniałych przemian istnieje konieczność przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym, co skłania nowoczesną szkołę do wprowadzenia do programów kształcenia ogólnego, zagadnień związanych z gromadzeniem, selekcją, opracowaniem i prezentacją informacji przekazywanych w społecznym procesie komunikacji.

Szkolnictwo rozwija się stale. Jego początek nastąpił już w epoce antyku, a ewolucja trwa do dziś. Szkoła pierwotnie miała na celu zaznajamianie uczniów z alfabetem, sztuką czytania i pisania, a dopiero V w.p.n.e. spowodował rozkwit szkoły. Okres Cesarstwa Rzymskiego przyczynił się do ekspansji edukacji ze względu na zapotrzebowanie urzędników wśród młodzieży. W czasach średniowiecza kościół przejął nadzór nad szkolnictwem, a program nauczania zawierał naukę czytania, pisania, arytmetyki i astronomii. Okres oświecenia spowodował rozwój szkoły średniej mającej charakter ogólnokształcący.

Przełom XIX i XX wieku upowszechnił szkołę jako miejsce rozwoju dziecka i jego zainteresowań. Z biegiem czasu ilość przedmiotów nauczanych ulegała zmianie. Program nie tylko zawierał naukę czytania czy pisania, ale także biologię, historię, zajęcia techniczno – praktyczne oraz języki obce. Obecne czasy i rozwój technologii spowodowały że komputer jest nieodłącznym narzędziem w pracy nauczyciela i elementem edukacji. Z powodu ogromnych zasobów informacji, łatwo i szybko dostępnych, Internet również stał się medium, którego nie może zabraknąć w dydaktyce. Możliwości jego wykorzystania w pracy pedagoga są bardzo szerokie od aktualizowania wiedzy zarówno merytorycznej jak i metodycznej. Na szczególną uwagę zasługuje koncepcja kompleksowego wdrażania technologii informacyjnej w wielu zakresach szkoły.

Uczeń podlega bowiem procesowi kształcenia nie tylko na lekcjach informatyki, ale na wszystkich innych zajęciach gdzie nauczyciel stosuje nowoczesne metody, wykorzystuje programy edukacyjne, nowe formy prezentacji informacji, Internet oraz odwiedzając zautomatyzowaną bibliotekę i sekretariat. Uczniowie obserwują zmiany w pracy administracji szkolnej, która wykorzystuje dostępne narzędzia np. przy tworzeniu planu lekcji. Dzięki komputeryzacji codziennych czynności szkolnych uczeń w sposób naturalny przyswaja sobie wiedze konieczną oraz kształtuje opinię o miejscu informacji we współczesnym świecie.

Telekomunikacja, sieci komputerowe, Internet znalazły zastosowanie technologii, a w szczególności usług, w edukacji. Internet dysponuje wieloma usługami z których można korzystać nie tylko w celu promocji szkolnictwa, ale przede wszystkim jako centrum informacji, danych, galerii zdjęć i tego wszystkiego co ma związek z działalnością szkoły. Począwszy od wizytówki szkoły będącej reklamą placówki, a skończywszy na rozbudowanym serwisie zawierającym plany lekcji, galerię, dane ucznia. Ponadto rozwój technologii przyczynił się do otwarcia całkowicie nowej drogi uczenia. Sieć globalna daje możliwość edukacji na odległość. Poprzez Internet można zdobywać wiedzę tak samo jak w tradycyjny sposób, ale e-learning wymaga aktywności, samodzielności oraz motywacji co często jest przyczyną rezygnacji z tego systemu uczenia się.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych informacji na temat technologii informatycznych, wpływu na społeczeństwo i rozwój nowego typu społeczeństwa, rozwój szkolnictwa i działanie Internetu w edukacji. Przedstawiona została ewolucja szkolnictwa począwszy od antyku aż do edukacji na odległość. Praca składa się z części teoretycznej i praktycznej. Celem części teoretycznej jest przedstawienie najważniejszych wiadomości dotyczących szkolnictwa, jego historii i rozwoju, genezy społeczeństwa informacyjnego. W części teoretycznej scharakteryzowano również usługi Internetu, które wykorzystuje się w szkolnictwie.

W części praktycznej przedstawiony jest proces tworzenia serwisu edukacyjnego zawierającego najistotniejsze informacje o placówce. Pokazano także etapy tworzenia serwisu z krótką charakterystyką programów FrontPage, PhotoDraw i Vulcan. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano społeczeństwo informacyjne, z uwzględnieniem słabych i mocnych stron oraz sił kształtujących to społeczeństwo. Drugi rozdział przedstawia rys historyczny szkolnictwa wraz z wykorzystaniem komputera w nowoczesnej szkole. W trzecim rozdziale omówione zostały usługi Internetu, w tym wizytówki, serwisy i portale, które są wykorzystywane w edukacji. Rozdział czwarty zawiera opis programów używanych przy projektowaniu serwisu edukacyjnego oraz etapy tworzenia serwisu.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print