Wpływ uniwersytetu trzeciego wieku na życie ludzi starych i starzejących się

Liczba stron: 57

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

WSTĘP ………………………………………………………………………………… 2

ROZDZIAŁ I POJĘCIA STAROŚCI W LITERATURZE PRZEDMIOTU

1.1. Pojęcie starość ……………………………..…………… 4
1.2. Prawa człowieka starego ……………………………………………..…………… 7
1.3. Wizje i modele starości …………………………….….……….… 9
1.4. Strategia rozwojowa dla pedagogiki trzeciego wieku …… 13
1.5 . Aktywność w życiu starszego człowieka ……… 15

ROZDZIAŁ II METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Cel i przedmiot badań ……………………………………….……… 18
2.2. Problemy i hipotezy badawcze .…. 18
2.3. Metoda i narzędzie badawcze ……… 20
2.4. Teren, organizacja i przebieg badań .…….… 23
2.5. Charakterystyka badanej populacji ……… 24

ROZDZIAŁ III POTRZEBY LUDZI STARZEJĄCYCH SIĘ I STARSZYCH NA PRZYKŁADZIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

3.1. Możliwości i ograniczenia strategii edukacji do starości i w starości ……………. 28
3.2. Rola działalności instytucji edukacyjnych dla ludzi starszych …………………… 30
3.3. Znaczenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w życiu starszych ludzi ….…..………. 33
3.4. Wnioski ……………………..………………. 45

ZAKOŃCZENIE ……………………………….………………….……………… 48
SPIS LITERATURY …………………………….…….………….…………………. 50
SPIS TABEL I WYKRESÓW ……………………..…………………………….….. 53
ZAŁĄCZNIKI ………………………………………..……………………..……….. 54

WSTĘP

„Nic szybciej nie postarza człowieka niż częste myślenie o tym, że się starzeje”.
Georg Christoph Lichtenberg

Powyższy cytat może być przykładem refleksji człowieka starzejącego się, ponieważ jak podaje Lichtenberg, człowiek jest tak długo młody, jak długo nie zamartwia się swoją starością.

Mimo, że zagadnienie starości i sama starość we współczesnym świecie jest jeszcze różnie odbierana to, jest nam coraz bardziej znana, coraz bardziej otacza człowieka, przygotowując go do jesieni życia, do godnego i aktywnego zestarzenia się. Dzieje się tak m.in. dzięki istniejącym od kilkudziesięciu lat Uniwersytetom Trzeciego Wieku, które stają się coraz bardziej popularne, a starsi ludzie są coraz bardziej śmiali i coraz częściej uczęszczają i korzystają z tego co oferuje im UTW.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na życie ludzi starzejących się i starych. Praca na podjęty przez autora temat, ma za zadanie przybliżenie zagadnienia starości i opisanie wyżej podanego celu, a uzasadnieniem wyboru tegoż tematu, może być wzrost popularności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Do zbadania głównego celu została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety dla osób należących do tego rodzaju uniwersytetów.

Praca składa się z trzech rozdziałów, poprzedzonych wstępem wprowadzającym w podjętą problematykę.

W rozdziale I – „Pojęcia starości w literaturze przedmiotu” wyjaśniono pojęcie starości oraz prawa jakie mają ludzie w jesieni życia. Zajęto się również zagadnieniem powszechnie znanych wizji starości, a także przedstawiono strategie rozwojowe dla pedagogiki trzeciego wieku oraz ukazano jak wielką wartość ma aktywność dla człowieka w podeszłym wieku. Rozważania zawarte w tym rozdziale są rozważaniami teoretycznymi, wynikającymi głównie jak podaje tytuł rozdziału, z literatury przedmiotu.

Drugi rozdział pt. „ Metodologia badań własnych” to przedstawienie przedmiotu i celu badań, a również określenie i przedstawienie problemów badawczych oraz hipotez roboczych, ale również przedstawienie metody i narzędzia badawczego, którym posłużył się autor przeprowadzając badania. Rozdział ten zostaje zamknięty informacjami o organizacji i przebiegu badań sondażowych oraz charakterystyką badanej populacji.

W rozdziale III, zatytułowanym: Potrzeby ludzi starzejących się i starszych na przykładnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to rozdział składający się po części z teoretycznych podstaw w tej dziedzinie, wysnutych na podstawie literatury oraz złożony z analizy przeprowadzonych badań dotyczących znaczenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w życiu ludzi starszych.
W oparciu o wyniki uzyskane w badaniach sformułowane zostały wnioski. Praca została również opatrzona w zakończenie oraz spis wykresów i tabel, a także bibliografie i przedstawienie zastosowanej ankiety.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print