Wpływ środowiska rodzinnego na alkoholizm wśród nieletnich w szkole średniej

Liczba stron: 112

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

WSTĘP……………………..3

ROZDZIAŁ I: WPŁYW ŚRODOWISKA RODZINNEGO NA ALKOHOLIZM WŚRÓD NIELETNICH………………..5

1. Dеfіnіcjа і funkcjeе rоdzіny………………..5
2. Rоlа rоdzіny w procesie zаpоbіеgаnіа аlkоhоlіzmоwі wśród nіеlеtnіch….10
3. Źródła і przyczyny sіęgаnіа pо аlkоhоl przez nіеlеtnіch…………18
4. Przyczyny pоwstаwаnіа uzаlеżnіеnіа wśród młоdzіеży………23
5. Kоnsеkwеncjе nаdużywаnіа аlkоhоlu przez nіеlеtnіch……….28
6. Alkоhоl jаkо czynnik kryminogenny ………………35

ROZDZIAŁ II: ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH….42

1. Przеdmіоt і cеlе bаdаń…………………42
2. Prоblеmy і hipotezy bаdаwczе………………..44
3. Mеtоdy, tеchnіkі і nаrzędzіа bаdаwczе……………48
4. Zmienne і wskaźniki ………………..53
5. Tеrеn і оrgаnіzаcjа bаdаń………………..55

ROZDZIAŁ III: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ…………56

1. Pоzіоm wіеdzy bаdаnеj młоdzіеży nа tеmаt dzіаłаń profilaktycznych оrаz іnstytucjі nіоsących pоmоc оsоbоm z chorobą аlkоhоlоwą………..56
2. Rоdzіnа w оczаch bаdаnеj młоdzіеży……………..88
3. Spоsоby spędzania wоlnеgо czаsu przez młоdzіеż………….92
4. Rеlаcjа – śrоdоwіskо rоdzіnnе а аlkоhоlіzm młоdzіеży…………97

ZAKOŃCZENIE…………………..102

BIBLIOGRAFIA…………………..104

SPIS TABEL…………………….108

SPIS WYKRESÓW…………………..109

ANEKSY………………………110

WSTĘP

Napoje zawierające alkohol towarzysza, nam prawie od początku naszego istnienia np. w najstarszych zapisach historycznych można znaleźć wiele informacji o warzeniu i piciu piwa 5000 lat temu w Mezopotamii. Pojawiają się obok nas także już w pierwszych dniach naszego życia – ponieważ świętowanie naszych narodzin odbywa się wśród toastów. Gdy skończymy nasze życie, alkohol będzie spożywany prawdopodobnie przy okazji stypy, a między tymi dwoma momentami będzie tysiące sytuacji, w których piwo, wino, wódka oraz inne napoje alkoholowe wywołują nastroje wzruszenia, poczucia lekkości, rozluźnienia, rozweselenia, bądź rozczarowania, irytacji, gniewu, bólu, rozpaczy, wstrętu czy lęku.

Są wśród tych sytuacji okazje różnego typu: noworoczne toasty, nastrojowe randki, parapetowe przyjęcia w nowym mieszkaniu, oblewanie awansu, celebrowanie poważnych uroczystości i świąt czy dyplomatyczne przyjęcia, ale są również domowe noce pełne grozy i płaczu dzieci, śmiertelne wypadki samochodowe, poranny kac i delirium pełne lęku i halucynacji, samobójstwa i wątroby nie do uratowania, jest więc oczywiste, że ten rodzaj płynów pełni szczególną rolę w naszym życiu i wywiera istotny wpływ na wielu ludzi. Każda istota ludzka, która pije alkohol może stać się alkoholikiem. Choroba ta atakuje wszystkich – bez wyjątku. Nie oszczędza ani młodych ani starych, ani bogatych ani biednych.

W ciągu około 10 lat, młodzi ludzie, do tej pory zaliczani do osób nigdy nie pijących napojów alkoholowych, jako grupa wiekowa zaczęli stanowić część populacji, która pije najwięcej.

Społeczeństwo zaszokowane jest odkryciem, że ponad 90% trzynastolatków już spróbowało smaku alkoholu. Niepokojące rozmiary wzrostu nadużywania alkoholu, jakie w ciągu kilkudziesięciu lat notujemy w Polsce i na całym świecie, zagrażają wychowawczej roli rodziny.

Dzieci z rodzin nadużywających alkoholu mogą stać się łatwiej niż inne ludźmi niedostosowanymi społecznie i powiększyć liczbę osób nałogowo pijących. Zasadniczym zjawiskiem negatywnym jest właśnie alkoholizm nieletnich.

Najważniejszą rolę w odpowiednim doborze tematu oraz w umiejętnym przygotowaniu badań odgrywa znajomość literatury przedmiotu, co chroni nas przed dochodzeniem do prawdy metodą prób i błędów. Pozwala to również na ekonomię wysiłku, gdyż inni badacze przetarli już niektóre trudne szlaki i można je z zachowaniem reguł naukowych wykorzystać. Daje to także szansę porównań, co znacznie podnosi walory poznawcze każdego badania.

Treść całej pracy zarówno części teoretycznej, a także empirycznej powinna ściśle odpowiadać tematowi pracy określonemu w tytule. Przy braku tej zgodności praca jest nie na temat. Problematykę badawczą ujęto w trzech rozdziałach.

Rozdział pierwszy opracowany został w oparciu o wybraną literaturę. Dokonano w nim charakterystyki badanego środowiska, opisano definicję rodziny i jej rolę w procesie zapobiegania alkoholizmowi wśród nieletnich, źródła i przyczyny sięgania po alkohol przez nieletnich oraz przedstawiono alkohol jako czynnik kryminogenny.

Rozdział drugi zawiera zagadnienia metodologiczne, problematykę badawczą oraz wyniki badań własnych.
Natomiast w rozdziale trzecim przedstawiono dogłębną analizę alkoholizmu wśród nieletnich w środowisku rodzinnym w oparciu o przeprowadzone badania.

Praca zawiera również zakończenie, bibliografię oraz aneks, w którym umieszczono kwestionariusz ankiety.
Kwestia alkoholizmu omawiana będzie na podstawie przedstawionego problemu głównego, który dotyczy zakresu wpływu środowiska rodzinnego na alkoholizm wśród uczniów gimnazjum.

Problemami szczegółowymi będzie przede wszystkim poznanie wiedzy o alkoholizmie, ustalenie wartości i metod wychowania. Zasadniczym staje się więc zbadanie wpływu środowiska rodzinnego na alkoholizm wśród nieletnich oraz zdiagnozowanie relacji: rodzina a alkoholizm. Bardzo ważnym czynnikiem przy omawianiu tematu będzie miał wpływ jaki wywiera środowisko rodzinne na nadużywanie alkoholu wśród nieletnich.

Przyczyn alkoholizmu wśród nieletnich nie da się jednoznacznie wskazać, ale opisując takowe zjawisko za pomocą dogłębnej analizy, będę mogła przybliżyć ten, jakże częsty problem w środowiskach rodzinnych i polskich domach.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print