Wpływ środowiska rodzinnego i biopsychicznej kondycji uczniów na efekty kształcenia

Liczba stron: 125

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet w Białymstoku

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2004

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Efekty kształcenia i ich uwarunkowania: rodzinne i biopsychiczne w świetle literatury
1. Pojęcie efektywności kształcenia
2. Środowisko rodzinne, funkcje i czynniki społeczno – ekonomiczne
2.1. Funkcje rodziny i czynniki społeczno – ekonomiczne
2.2. Liczba dzieci w rodzinie a efekty kształcenia
2.3. Warunki materialne w rodzinie a efekty kształcenia
2.4. Wykształcenie rodziców a efekty kształcenia
2.5. Warunki życia w rodzinie a efekty kształcenia
3. Biopsychiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych
3.1 Płeć a osiągnięcia szkolne
3.2 Funkcjonowanie narządów zmysłowych a efektywność kształcenia

Rozdział II. Metodologiczne założenia badań własnych
1. Przedmiot, cel, problemy i hipotezy badawcze
2. Zmienne i wskaźniki
3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
4. Charakterystyka terenu i populacji badawczej

Rozdział III. Efekty kształcenia i ich uwarunkowania: rodzinne i biopsychiczne w świetle badań własnych
1. Środowisko rodzinne a efekty kształcenia – stan osiągnięć badanych uczniów
1.1. Liczba dzieci w rodzinie a efekty kształcenia
1.2. Wykształcenie rodziców a efekty kształcenia
1.3. Charakter wykonywanej pracy a różnorodność efektów kształcenia
1.4. Warunki materialne i mieszkaniowe rodziny a efekty kształcenia
1.5. Atmosfera życia rodzinnego a różnorodność efektów kształcenia
2. Czynniki biopsychiczne – stan osiągnięć badanych uczniów
2.1. Płeć uczniów a efekty kształcenia
2.2. Mikrodeficyty rozwojowe a różnorodne efekty kształcenia
2.3. Zaburzenia procesów poznawczych i psychoruchowego rozwoju dziecka a efekty kształcenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis tablic
Spis wykresów
Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3

WSTĘP

Efektywność kształcenia jest problemem, na który w ostatnich latach zwraca się baczniejszą uwagę. Wszystkim, a głównie rodzicom i nauczycielom zależy na tym, by dzieci i młodzież osiągały wysokie wyniki w nauce. Dotychczas zasadniczymi punktami odniesienia dla oceny szkoły były jej osiągnięcia, prezentowane w urzędowych zestawieniach statystycznych. „Sformalizowane mierniki stanowiły m. in.:

1) stopień realizacji obowiązku szkolnego w szkole podstawowej,

2) poziom frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych,

3) procentowy wskaźnik uczniów promowanych i drugorocznych,

4) procent uczniów przerywających naukę szkolną przed jej ukończeniem lub procent uczniów danego rocznika kończący w terminie dany typ szkoły,

5) odsetek absolwentów kontynuujących naukę w szkołach wyższego stopnia”

Tego rodzaju wskaźniki z reguły umożliwiają efektywne porównanie osiągnięć dużej liczby szkół i osiągnięć konkretnej szkoły. Efekty kształcenia są warunkowane przez różnorodne czynniki m. in. środowisko z jakiego pochodzą uczniowie, a wyznacznikiem jest rodzina oraz te, które tkwią w samym uczniu zależnych od jego indywidualnych możliwości i rozwoju. Problem, który jest przedmiotem niniejszej pracy znajduje swoje odzwierciedlenie w licznej literaturze. Efektywność kształcenia, jak również wpływ środowiska rodzinnego i uwarunkowania biopsychiczne są przedmiotem badań wielu reprezentantów różnych dyscyplin naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, itp. Dużo jest również literatury na dany temat.

Jest wiele pozycji z literatury klasycznej, jak i wiele artykułów w czasopiśmiennictwie naukowym i popularno – naukowym. Piszą o tym, m. in.: W. Okoń, S. Palka, K. Denek, D. Ehiert-Grabowska, Cz. Kapusiewicz, Z. Kwieciński, A. Karpińska, J. Niemiec, T. Lewowicki. Problem efektywności kształcenia w literaturze ujmowany jest poprzez wskaźniki mierzalne (podejście ilościowe) i niemierzalne (podejście jakościowe). Ważnym obszarem jest diagnozowanie powodzeń i niepowodzeń szkolnych, które są uwarunkowane m. in. środowiskiem rodzinnym i biopsychicznym rozwojem dziecka. O problemach związanych z tymi uwarunkowaniami piszą, m. i.: H. Radlińska, H. Spionek, J. Konopnicki, J. Pieter, A. Kargulowa, M. Ziemska, E. Jackowska, J. Niemiec, J. Nikitorowicz, K. Denek, A. Karpińska, S. Kawulowa, M. Tyszkowa i inni. Przy wyborze problematyki badawczej kierowano się znaczeniem i aktualnością problemu. Próbowano ukazać, iż efekty kształcenia w znacznej mierze zależne są od środowiska rodzinnego i kondycji biopsychicznej uczniów.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział prezentuje problematykę efektów kształcenia, opis środowiska rodzinnego jego czynniki społeczno-ekonomiczne oraz uwarunkowania tkwiące w samym uczniu z uwzględnieniem jego mikrodeficytów rozwojowych w świetle literatury.

Rozdział drugi przedstawia metodologiczne założenia badań własnych. Określono w nim przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy, zmienne i wskaźniki, a także scharakteryzowano metody, techniki i narzędzia badawcze oraz teren i populację badawczą.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę materiału empirycznego. Treść tego rozdziału dotyczy:

  • środowiska rodzinnego, tj. liczby dzieci w rodzinie, wykształcenia rodziców, charakteru pracy rodziców, warunków materialnych i mieszkaniowych rodziny, atmosfery życia rodzinnego;
  • uwarunkowań biopsychicznych: płci, mikrodeficytów rozwojowych, zaburzenia procesów poznawczych i psychoruchowego rozwoju;
  • oraz wpływu wyżej wymienionych czynników na efekty kształcenia osiągnięte przez uczniów klas IV – VI w środowisku wiejskim na koniec roku szkolnego.

Praca kończy się podsumowaniem badań własnych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print