Wpływ poczucia koherencji u osób bezrobotnych i pracujących

SPIS TREŚCI

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA- PODSTAWY TEORETYCZNE
Rozdział pierwszy: Charakterystyka problemu bezrobocia
1.1. Pojęcie bezrobocia i jego rodzaje
1.2. Problem bezrobocia w Polsce
1.3. Bezrobocie i jego konsekwencje dla osób pozostających bez pracy
1.4. Metody i środki przeciwdziałania bezrobociu
Rozdział drugi: Problem bezrobocia w wybranych koncepcjach psychologicznych
2.1. Bezrobocie w ujęciu Z. Freuda
2.2. Bezrobocie w ujęciu E. Fromma
2.3. Bezrobocie w ujęciu Jahody
2.4. Bezrobocie w ujęciu teorii samoaktualizacji- A. Maslow
2.5. Psychologiczne koszty radzenia sobie w sytuacji utraty pracy
Rozdział trzeci: Poczucie koherencji w oparciu o teorię A. Antonovskyego
3.1. Główne składniki poczucia koherencji
3.2. Charakterystyka osób z wysokim i niskim poczuciem koherencji

CZEŚĆ DRUGA- METODOLOGIA
Rozdział czwarty: Problematyka badań własnych
4.1. Podstawy teoretyczne i cel badania
4.2. Podstawowa terminologia
4.3. Osoby badane
4.4. Narzędzia pomiaru
Rozdział piąty: Prezentacja, analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań
5.1. Analiza opisowa
5.2. Porównanie grup
5.3. Analiza ankiety – porównanie grup
5.4. Zestawienie danych z Ankiety i Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC – 29) – A. Antonovsky
5.5. Interpretacja wyników

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Praca magisterska zatytułowana „Wpływ poczucia koherencji u osób bezrobotnych i pracujących” składa się z dwóch głównych części.

Część Pierwsza: Podstawy Teoretyczne:

Rozdział Pierwszy koncentruje się na charakterystyce problemu bezrobocia, w tym definicji bezrobocia, jego typach, skutkach dla osób pozostających bez pracy i metodach przeciwdziałania bezrobociu.

Rozdział Drugi omawia problem bezrobocia w kontekście wybranych koncepcji psychologicznych, takich jak teoria Zygmunta Freuda, Ericha Fromma, Marii Jahody, teoria samoaktualizacji Abrahama Maslowa oraz psychologiczne koszty radzenia sobie z utratą pracy.

Rozdział Trzeci skupia się na koncepcji poczucia koherencji według Aarona Antonovsky’ego, omawiając główne składniki poczucia koherencji oraz charakterystykę osób z wysokim i niskim poczuciem koherencji.

Część Druga: Metodologia:

Rozdział Czwarty omawia problematykę badań własnych, w tym podstawy teoretyczne, cel badania, podstawową terminologię, badanych i narzędzia pomiaru.

Rozdział Piąty przedstawia prezentację, analizę i interpretację wyników przeprowadzonych badań. Omawia analizę opisową, porównanie grup, analizę ankiety, zestawienie danych z Ankiety i Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC – 29) według A. Antonovsky’ego oraz interpretację wyników.

Na końcu pracy znajduje się zakończenie, bibliografia i aneksy.

Liczba stron 66
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Wrocławski
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print