Wpływ pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych na przykładzie szkoły podstawowej w xyz

Liczba stron: 85

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Rola pedagoga szkolnego w procesie wychowania i nauczania.
1.1. Sylwetka pedagoga i pedagoga szkolnego w świetle literatury przedmiotu…..6
1.2. Zakres praw i obowiązków pedagoga szkolnego…..7
1.3. Rozumienie efektywności kształcenia….. 14
1.4. Programy szkolne wspierające proces nauczania…..17

Rozdział II
Rodzina jako podstawowa jednostka wychowawcza.
2.1. Definiowanie pojęcia rodzina…..23
2.2. Rola rodziny w procesie edukacji dziecka….. 26
2.3. Rodzina patologiczna…..30

Rozdział III
Metodologia badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań…..34
3.2. Problemy badawcze…..36
3.3. Metody techniki i narzędzia badawcze…..38
3.4. Organizacja i przebieg badań…..43
3.5. Opis grupy badawczej …..45

Rozdział IV
Wpływ pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych w świetle badań własnych.
4.1. Sytuacja materialna, rodzinna i społeczna dzieci z rodzin patologicznych…..49
4.2 Formy pomocy ze strony pedagoga szkolnego dzieciom z rodzin patologicznych….. 65
4.3 Skuteczność wpływu pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych…..72

Podsumowanie i wnioski…..77
Bibliografia…..80
Spis tabel i wykresów…..83
Aneksy…..85

Wstęp

W procesie edukacji dzieci i młodzieży szczególną rolę odgrywa pedagog szkolny, który poprzez swoje kompetencje, wiedzę oraz działania wspiera rozwój uczniów i pomaga im w osiąganiu sukcesów edukacyjnych. W przypadku dzieci pochodzących z rodzin patologicznych, opieka i wsparcie pedagoga szkolnego nabierają jeszcze większego znaczenia, gdyż często są to dzieci, które napotykają na swojej drodze liczne bariery edukacyjne, rodzinne i społeczne. W związku z tym, ważne jest zbadanie wpływu pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych, aby lepiej zrozumieć, jakie działania i formy wsparcia są najskuteczniejsze w pracy z tymi uczniami.

Niniejsza praca magisterska pt. „Wpływ pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych na przykładzie szkoły podstawowej w xyz” ma na celu zbadanie i zgłębienie problematyki wpływu pedagoga szkolnego na edukację uczniów z trudnymi warunkami rodzinno-społecznymi. W pracy tej skupiono się przede wszystkim na analizie roli pedagoga szkolnego w procesie wychowania i nauczania, programów szkolnych wspierających proces nauczania, jak również na badaniu specyfiki rodziny jako podstawowej jednostki wychowawczej, a w szczególności rodziny patologicznej.

W pierwszym rozdziale zostaną omówione zagadnienia związane z rolą pedagoga szkolnego w procesie wychowania i nauczania, sylwetką pedagoga oraz pedagoga szkolnego, zakresem ich praw i obowiązków, rozumieniem efektywności kształcenia oraz programami szkolnymi wspierającymi proces nauczania.

W rozdziale drugim skoncentrowano się na badaniu rodziny jako podstawowej jednostki wychowawczej. Przedstawione zostaną definicje pojęcia rodzina, jej rola w procesie edukacji dziecka oraz charakterystyka rodziny patologicznej.

Trzeci rozdział poświęcony jest metodologii badań własnych. Opisane zostaną przedmiot i cel badań, problemy badawcze, metody techniki i narzędzia badawcze, organizacja i przebieg badań oraz opis grupy badawczej.

Czwarty i ostatni rozdział pracy magisterskiej dotyczy analizy wpływu pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych na przykładzie szkoły podstawowej w xyz. W ramach tego rozdziału omówione zostaną sytuacja materialna, rodzinna i społeczna dzieci z rodzin patologicznych, formy pomocy ze strony pedagoga szkolnego dzieciom z rodzin patologicznych oraz skuteczność wpływu pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych.

Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami, które mają na celu zwrócenie uwagi na kluczowe aspekty pracy pedagoga szkolnego z dziećmi z rodzin patologicznych oraz na identyfikację działań, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji edukacyjnej tych uczniów. Ponadto, praca może być inspiracją dla dalszych badań w tym obszarze, aby lepiej zrozumieć potrzeby dzieci z rodzin patologicznych oraz możliwości wspierania ich przez pedagogów szkolnych i inne osoby zaangażowane w proces edukacji.

Niniejsza praca magisterska ma na celu nie tylko zrozumienie wpływu pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych, ale również zwrócenie uwagi na znaczenie współpracy między pedagogami szkolnymi, nauczycielami, rodzicami oraz innymi instytucjami i specjalistami, którzy mogą wspierać proces edukacji dzieci z rodzin patologicznych. Tylko poprzez wspólne działanie i wykorzystanie kompetencji różnych podmiotów można znaleźć efektywne rozwiązania, które przyczynią się do sukcesów edukacyjnych dzieci z trudnymi warunkami rodzinno-społecznymi i wspierać ich rozwój na różnych etapach edukacji.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print