Wpływ nieprawidłowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych

Liczba stron: 86

Nazwa Szkoły Wyższej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – Gdańsk

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

Spis Treści

Wstęp 3

1 Nieprawidłowe postawy rodzicielskie i style wychowawcze. 5
1.1 Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze i kulturowe. Definicja rodziny. 5
1.2 Znaczenie postaw rodzicielskich. Definicja i typologia postaw rodzicielskich. 8
1.2.1 Postawy rodzicielskie prawidłowe krótka charakterystyka. 13
1.2.2 Niewłaściwe postawy rodzicielskie. 16
1.2.3 Źródła postaw rodzicielskich. 19
1.2.4 Podsumowanie 22
1.3 Systemy wychowania i opieki nad dzieckiem w rodzinie. 23

2 Lęk u dzieci w wieku szkolnym 33
2.1 Definicja lęku. 33
2.1.1 Rodzaje i odmiany lęku. 37
2.2 Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania lęku dziecka. 40
2.3 Wpływ właściwości psychicznych rodziców na rozwój lęku u dziecka. 42
2.4 Wpływ postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na lęk. 44
2.5 Wpływ kary na rozwój lęku u dzieci. 46
2.6 Związek lękliwości z nieśmiałością. 48

3 Rozdział metodologiczny. Strategia badań własnych. 50
3.1 Problem, pytania i hipotezy badawcze. 50
3.2 Metody i procedura badań. 52
3.3 Badane osoby. 55

4 Badania własne. 56
4.1 Inwentarz Stanu i Cechy Lęku /ISCL STAI. 56
4.2 Kwestionariusz Barbary Harwas-Napierały. 58
4.3 Kwestionariusz niedokończonych zdań. 66
4.4 Kwestionariusz dla rodziców Marii Ziemskiej. 72

5 Wnioski 81
Bibliografia 83

Wstęp

Praca stanowi próbę weryfikacji hipotezy i próbę rozstrzygnięcia, czy rzeczywiście postawy i style wychowawcze rodziców mają wpływ na występowanie lęków u dzieci. Zainteresowanie postawami rodziców wobec dziecka staje się aktualnym problemem ze względu na pobudzający lub zakłócający wpływ na jego rozwój i kształtowanie jego osobowości.

Termin „postawa rodzicielska” pojawia się w piśmiennictwie od lat trzydziestu, jednak ilość badań wzrasta dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. W polskiej literaturze naukowej możemy odnaleźć wiele opracowań tego zagadnienia. W publikacjach obcych często spotykamy sprawozdania z badań w różnych czasopismach, jak również przedruki różnych artykułów, bądź zbiory referatów i sympozjów. Nie ulega wątpliwości już dziś, że rodzina stanowi dla dziecka ważne, a przede wszystkim pierwsze środowisko rozwojowe i wychowawcze.

Uzasadniają to badania wielu pedagogów, psychologów i socjologów. Do zajęcia się tematem postaw i stylów wychowawczych, a także lękiem u dzieci skłoniła mnie społeczna waga zagadnienia i zainteresowania poznawcze tym nie do końca jeszcze znanym odcinkiem rzeczywistości ludzkiej. Duży wpływ na wybór tematu pracy miały informacje, których dowiadujemy się z mediów, które świadczą o braku wiedzy rodziców w tych dziedzinach, a także obserwacja postaw i zachowań rodziców moich rówieśników.

Poruszona w pracy problematyka została ujęta w pięciu częściach. W części pierwszej omówiłam zagadnienie postaw rodzicielskich oraz rozważyłam skutki, jakie mogą mieć różne typy postaw dla rozwoju osobowości dziecka. Przedstawiłam również model typologii postaw rodzicielskich, zawierający właściwe i niewłaściwe wychowawczo typy stosunku rodziców do dzieci, a także nieprawidłowe style wychowawcze.

Druga część mojej pracy poświęcona jest przybliżeniu pojęcia lęku, rodzajów lęku. Przedstawiłam w niej także postawy i style wychowawcze i ich wpływ na występowanie lęku u dzieci w wieku szkolnym.

Kolejnym rozdziałem jest rozdział metodologiczny, w którym omówiłam mój problem badawczy, hipotezy, zmienne zależne, niezależne i pośredniczące a także określiłam wskaźniki do tych zmiennych. Następny rozdział poświęcony jest badaniom, które przeprowadziłam w Gimnazjum nr 3 w Gdyni. Praca powstała w oparciu o badania 27 uczniów w wieku 16 lat, a także 20 rodziców tych dzieci.

Ostatnia część pracy to podsumowania i wnioski, które potwierdzają moje hipotezy.

4/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print