Wpływ metod aktywizujących na przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki szkolnej

Liczba stron: 130

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Szczeciński

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. METODY AKTYWIZUJĄCE W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Istota metod aktywizujących
1.2. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym
1.3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.4. Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego
1.5. Efektywność metod aktywizujących

2. PODSTAWY METODOLOGICZNE PRACY
2.1. Uzasadnienie wyboru tematu
2.2. Problemy badawcze i hipotezy
2.3. Zmienne i wskaźniki
2.4. Podstawowa terminologia
2.5. Metody i techniki badawcze
2.6. Organizacja i przebieg badań
2.7. Charakterystyka terenu badań
3. PRZYKŁADY I ANALIZA SYTUACJI EKSPERYMENTALNYCH
3.1. Struktura sytuacji edukacyjnych
3.2. Analiza przykładowych sytuacji eksperymentalnych

4. WPŁYW METOD AKTYWIZUJĄCYCH NA PRZYROST WIADOMOŚCI
4.1. Wyniki pomiaru początkowego
4.2. Wyniki pomiaru końcowego grupy E i K
4.3. Porównanie wyników pomiaru początkowego i końcowego

5. WPŁYW METOD AKTYWIZUJĄCYCH NA WZROST UMIEJĘTNOŚCI
5.1. Wyniki pomiaru początkowego
5.2. Wyniki pomiaru końcowego grupy E i K
5.3. Porównanie wyniku pomiaru początkowego i końcowego

6. WPŁYW METOD AKTYWIZUJĄCYCH NA TRWAŁOŚĆ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
6.1. Wyniki pomiaru końcowego
6.2. Wyniki pomiaru dystansowego
6.3. Porównanie wyników pomiaru końcowego i dystansowego

7. WPŁYW METOD AKTYWIZUJĄCYCH NA OPERATYWNOŚĆ WIEDZY
7.1. Operatywność wiedzy w procesie nauczania – uczenia się
7.2. Wyniki pomiaru końcowego grupy E i K

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym ma za zadanie sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka, jego aktywności i samodzielności. Ma też umożliwić mu odkrywanie i gromadzenie wiedzy o otaczającym je świecie oraz umiejętności korzystania z niej w zmieniającej się rzeczywistości. W poznawaniu tego świata bardzo ważną rolę odgrywa uczenie się przez działanie. W wieku przedszkolnym ma ono miejsce przede wszystkim w zabawie. To poprzez zabawę dziecko wyraża swoje myśli, uczucia oraz zdobywa wiedzę i umiejętności. Zmieniająca się w zadziwiającym tempie rzeczywistość uświadamia nam, nauczycielom, że istnieje zapotrzebowanie na osoby kreatywne, mobilne, otwarte, umiejące pracować w zespole, rozwiązywać problemy. W tej sytuacji należy odchodzić od tradycyjnych metod, ponieważ współczesność oczekuje od nauczycieli twórczego nauczania i stosowania metod umożliwiających kreatywny rozwój dzieci. Takimi metodami są metody aktywizujące.

Problem główny niniejszej pracy to:, Jaki jest wpływ metod aktywizujących na przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki szkolnej?

W dotychczasowej literaturze (w podręcznikach metodycznych, poradnikach, czasopismach pedagogicznych) nie spotyka się często opracowań teoretyczno – praktycznych dotyczących stosowania metod aktywizujących w wychowaniu przedszkolnym.

Głównym celem niniejszej pracy było udowodnienie, poprzez badanie empiryczne, że metody aktywizujące mają wpływ na przyrost wiadomości i umiejętności oraz trwałość i operatywność wiedzy. Zamierzeniem tej pracy było również zmodyfikowanie podanych propozycji metod dla potrzeb dzieci w przedszkolu.

Niniejsza praca składa się z wstępu, siedmiu rozdziałów i zakończenia.

W rozdziale pierwszym przedstawiłam istotę metod aktywizujących w świetle literatury i wykorzystanie ich w wychowaniu przedszkolnym.

Rozdział drugi dotyczył problematyki metodologicznej, w tym: uzasadnienie wyboru tematu pracy, problemów i hipotez, zmiennych i wskaźników, podstawowej terminologii, metod i technik badawczych oraz charakterystyki placówek i procedury badań.

W trzecim rozdziale przedstawiłam przykładowe sytuacje eksperymentalne wraz z ich analizą. W pozostałych rozdziałach pracy zostało zawarte opracowanie merytoryczne.

Rozdziały czwarty i piąty ukazały wpływ metod aktywizujących na przyrost wiadomości i wzrost umiejętności dzieci.

Natomiast rozdział szósty przedstawił wpływ metod aktywizujących na trwałość wiedzy, a w rozdziale siódmym zostało opracowane pojęcie operatywności oraz ukazany wpływ metod aktywizujących na operatywność wiedzy.

W zakończeniu dokonałam analizy wyników badań oraz przedstawiłam teoretyczne wnioski wynikające z głównego problemu niniejszej pracy. W aneksie umieściłam test pomiaru początkowego i końcowego badań empirycznych. W spisie bibliografii zostały umieszczone najważniejsze pozycje literatury związane bezpośrednio i pośrednio z tematem niniejszej pracy.

[Nie sprzedajemy tej pracy magisterskiej, ona jest do znalezienia za darmo w Internecie]

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print