Wpływ pozalekcyjnych zajęć muzyczno-ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym na podstawie badań przeprowadzonych w Domach Kultury

Liczba stron: 67

Nazwa Szkoły Wyższej: Katolicki Uniwersytet Lubelski (ten od Czarnka)

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści 1

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I Charakterystyka dziecka w wieku wczesnoszkolnym 4
1.1 Rozwój fizyczny i motoryczny 4
1.2 Rozwój emocjonalny 8
1.3 Rozwój społeczny i moralny 12
1.4 Charakterystyka procesów poznawczych 16
1.5 Kształtowanie się osobowości dziecka w wieku 6 – 9 lat 19

ROZDZIAŁ II Muzyka i ruch ważnymi determinantami rozwoju 23
2.1 Próba określenia pojęć: muzyka, rytm, ruch 23
2.2 Wpływ muzyki na dziecko 25
2.3 Ruch towarzyszący muzyce 29
2.4 Taniec jako forma ekspresji nieodłącznie związana z muzyką 30
2.5 Wpływ tańca na człowieka 34

ROZDZIAŁ III Metodologia badań własnych 38
3.1 Cel i przedmiot badań 38
3.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze 38
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze 41
3.4 Organizacja i teren badań 43

ROZDZIAŁ IV Pedagogiczne implikacje uzyskanych wyników badań 44
4.1 Charakterystyka grupy badawczej 44
4.2 Analiza ilościowa i jakościowa 45
4.3 Weryfikacja hipotez 53

4.4 Wnioski 56
Zakończenie 58
Bibliografia 61
Spis tabel 64
Spis wykresów 64
Aneksy 65

Wstęp

Rozwój dziecka jest procesem całościowym, na który składa się szereg elementów. Jednym z najważniejszych czynników kształtujących dziecko jest rodzina, zaraz za rodzina plasuje się szkoła, która nie tylko uczy i wychowuje lecz posiada obecnie bogata ofertę zajęć dodatkowych. By dziecko mogło lepiej odkrywać i realizować siebie bierze udział w wielu różnych formach zorganizowanej aktywności, jedna z nich są pozalekcyjne zajęcia muzyczno – ruchowe.

W naszej pracy będziemy badać wpływ pozalekcyjnych zajęć muzyczno – ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym na podstawie badan przeprowadzonych w Domach Kultury w Zarzeczu i w Zaklikowie.

Temat pracy został wybrany przez wzgląd na zainteresowanie jego głównymi zagadnieniami: muzyka, taniec. W pracy postaramy się ukazać jak owe zajęcia wpływają na rozwój dziecka, na poszczególne sfery rozwoju. Poznamy krótka historie muzyki i tańca. Zanalizujemy elementy jakie oddziałują na dziecko w czasie trwania zajęć tj. rytm, muzyka, ruch, przejdziemy do bardziej złożonych struktur jak układy taneczne, tance klasyczne, nowoczesne i ich roli w kształtowaniu człowieka.

Praca składa się z części teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Część pierwsza składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy przedstawia zagadnienie rozwoju
dziecka w młodszym wieku szkolnym. Skupiamy się w nim na opisaniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka, podstawowych prawidłowości rozwojowych, charakterystycznych cech młodszego wieku szkolnego w aspekcie sprawności fizycznej i motoryki, emocji, uspołecznienia i poziomu moralności, intelektu, oraz całokształtu osobowości. W drugim rozdziale zapoznamy się z podstawowymi pojęciami związanymi z muzyka i tańcem. Dowiemy się czym był taniec i muzyka dawniej, a czym jest dzisiaj. Skupimy się na połączeniu tych dwóch gałęzi sztuki i ich unikalnym wpływie na człowieka. Zdefiniujemy kolejno podstawowe pojęcia muzyka, rytm, ruch.

W drugiej części dotyczącej metodologicznych podstaw przeprowadzonych badan określimy cel główny i problematykę badan, sformułujemy problemy badawcze i hipotezy, które postaramy się zweryfikować za pomocą przygotowanego do tego kwestionariusza ankiety.

Ostatni rozdział o tytule: Pedagogiczne implikacje uzyskanych wyników badan ma charakter empiryczny. Składa się z trzech podrozdziałów, w których zajmujemy się interpretacja uzyskanych wyników badan przeprowadzonych w grupie 53 ankietowanych dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach muzyczno – ruchowych. Zweryfikujemy hipotezy oraz postaramy się wyciągnąć wnioski.

4/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print