Uwarunkowania sytuacji życiowej dziewcząt niedostosowanych społecznie na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krakowie

Liczba stron: 83

Nazwa Szkoły Wyższej: WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2004

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Rozdział I. POJĘCIE I ZAKRES NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO W LITERATURZE NAUKOWEJ
1. Pojęcie niedostosowania społecznego
2. Przyczyny niedostosowania społecznego
3. Postępowanie wobec osoby niedostosowanej społecznie

Rozdział II. METODYKA BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i pytania badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Etapy i organizacja badań
5. Charakterystyka grupy badawczej

Rozdział III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
1.Uwarunkowania sytuacji rodzinnej dziewcząt niedostosowanych społecznie
2. Sytuacja szkolna dziewcząt niedostosowanych społecznie
3. Sytuacja wychowawcza dziewcząt niedostosowanych społecznie w Ośrodku

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Niedostosowanie społeczne należy do tych negatywnych zjawisk, które odczuwamy coraz bardziej w miarę postępu rozwoju społecznego. Statystyka niedostosowania społecznego wskazuje, iż wśród nieletnich wciąż ono rośnie. Zaburzeniami zachowania i rozwoju dzieci i młodzieży interesuje się wiele dyscyplin naukowych. Zainteresowanie badawcze koncentruje się na przyczynach tego zjawiska oraz określeniu metod ich zapobiegania.

Źródłem niedostosowania społecznego nieletnich jest przede wszystkim rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze. Ogromną wagę przywiązuje się zwłaszcza do warunków środowiska rodzinnego. O poczuciu bezpieczeństwa decyduje zarówno formalna struktura rodziny (rodzina pełna lub rozbita na skutek śmierci jednego z małżonków, rozwodu, separacji) jak i struktura wewnętrzna- wzajemny stosunek rodziców do siebie i do dzieci, to wszystko co tworzy atmosferę wychowawczą.
Niniejsza praca składa się z trzech części, które stanowią kolejne wynikające z siebie etapy w realizacji założonego celu pracy tzn. dokonania diagnozy przyczyn niedostosowania społecznego dziewcząt oraz określenia wpływu czynników je wywołujących.

Pierwsza część pracy wyjaśnia nam wszelkie pojęcia związane z niedostosowaniem społecznym. W części tej przedstawiono także przyczyny niedostosowania społecznego oraz postępowanie wobec osoby niedostosowanej społecznie.

Kolejna część pracy poświęcona jest ogólnej charakterystyce celu oraz zastosowanych metod badawczych. W przeprowadzonych przeze mnie badaniach zastosowałam metody ilościowe oraz jakościowe, które umożliwiły mi realizację badań. Charakterystyczne tu jest użycie respondentów jako jednostek dostarczających pożądanych informacji. Do głównych technik metody sondażu zalicza się technikę ankiety, którą posłużyłam się w swoich badaniach.

Ankieta poruszała następujące zagadnienia:
1.Jakie są uwarunkowania sytuacji rodzinnej dziewcząt niedostosowanych społecznie.
2.Jaka była sytuacja szkolna dziewcząt, oraz
3. Jaka jest sytuacja wychowawcza dziewcząt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Analiza wyników badań została zawarta w rozdziale trzecim niniejszej pracy. Są to zinterpretowane wyjściowe dane statystyczne otrzymane w wyniku opracowania i przetworzenia wyników badań przeprowadzonej ankiety wśród dziewcząt niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie, które zostały przedstawione w formie tabelarycznej.

Literatura na omawiany temat jest obszerna. Autorzy koncentrują się głównie na pojęciu niedostosowania społecznego, jego przyczynach i postępowaniu wobec osób niedostosowanych społecznie. Duży problem natomiast stanowiło znalezienie materiałów dotyczących funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Niniejsza praca nie wyczerpuje zapewne w pełni zagadnienia, które jest niezwykle obszerne, ale pozwala na określenie istoty badanego zjawiska.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print