Uwarunkowania organizacji zabaw w przedszkolu na przykładzie przedszkola xyz

Liczba stron: 74

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Teoretycznie problemy zabawy jako aktywności dziecka
1.1.Wyjaśnienie istoty zabawy. Rodzaje i klasyfikacja zabaw…..5
1.2. Geneza i cele zabawy…..13
1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy…..17
1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dzieciństwie…..22
1.5. Zabawka jako atrybut zabawy…..22

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Określenie przedmiotu i celu badań…..30
2.2. Sformułowanie problemów badawczych i hipotez roboczych…..32
2.3. Wybór metody, techniki i narzędzi badawczych…..35
2.4. Sposób organizacji badań i ich przebieg…..39

Rozdział III
Uwarunkowania organizacji i przebieg zabaw w przedszkolu w świetle badań własnych
3.1. Teren i miejsce badań oraz charakterystyka badanej populacji…..41
3.2. Warunki lokalowe i baza dydaktyczna badanej placówki …..47
3.3. Miejsce zabawy w strukturze organizacji zajęć w badanym przedszkolu…..51
3.4. Repertuar zabaw dziecięcych w przedszkolu…..54
3.5. Miejsce i rola nauczyciela w inicjowaniu i organizowaniu zabaw dzieci…..61
3.6. Bezpieczeństwo i higiena warunków podczas zabaw …..64

Podsumowanie. Wnioski z badań…..67
Bibliografia …..70
Spis tabel wykresów…..73
Załączniki…..74

Wstęp

Zabawa pełni istotną rolę w rozwoju dzieci, wpływając na ich zdolności społeczne, emocjonalne, fizyczne oraz intelektualne. W przedszkolach organizacja i przebieg zabaw mają kluczowe znaczenie dla dzieci, dlatego zrozumienie tego procesu jest niezbędne dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi. Niniejsza praca magisterska ma na celu zbadanie uwarunkowań organizacji zabaw w przedszkolu na przykładzie przedszkola XYZ.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy teoretycznych problemów zabawy jako aktywności dziecka. Omówiona zostanie istota zabawy, rodzaje i klasyfikacja zabaw, geneza i cele zabawy, biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy, specyfika i znaczenie zabawy w dzieciństwie oraz zabawka jako atrybut zabawy.

Rozdział drugi skupia się na metodologicznych podstawach badań własnych. Przedstawione zostaną przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy robocze, metody, techniki i narzędzia badawcze, a także sposób organizacji badań i ich przebieg.

Trzeci rozdział poświęcony jest uwarunkowaniom organizacji i przebiegu zabaw w przedszkolu w świetle badań własnych. Opisane zostaną teren i miejsce badań, charakterystyka badanej populacji, warunki lokalowe i baza dydaktyczna badanej placówki, miejsce zabawy w strukturze organizacji zajęć w badanym przedszkolu, repertuar zabaw dziecięcych w przedszkolu, miejsce i rola nauczyciela w inicjowaniu i organizowaniu zabaw dzieci, a także bezpieczeństwo i higiena warunków podczas zabaw.

W podsumowaniu zostaną przedstawione wnioski z badań dotyczące uwarunkowań organizacji zabaw w przedszkolu, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia tego procesu oraz pozwolić na opracowanie skutecznych strategii wspierających rozwój dzieci poprzez zabawę.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print