Uwarunkowania i formy agresji wśród młodzieży ponadgimnazjalnej na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie

Liczba stron: 97

Nazwa Szkoły Wyższej: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści:

WSTĘP

1. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA AGRESJI W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Zjawisko agresji – definicje
1.2. Wybrane teorie agresji
1.3. Formy i rodzaje agresji
1.4. Mobbing jako forma agresji
1.5. Czynniki sprzyjające zachowaniom agresywnym

2. AGRESJA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
2.1. Lęki i fobie szkolne – psychiczne maltretowanie ucznia
2.2. Przemoc rówieśnicza w szkole. Formy agresji uczniowskiej
2.3. Nauczyciel w środowisku szkolnym. Relacje nauczyciel – uczeń

3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Charakterystyka badanej populacji
4.2. Rodzaje przemocy w szkole w opinii badanych
4.3. Miejsca wielokrotnych aktów przemocy w środowisku szkolnym
4.4. Formy przemocy szkolnej wśród uczniów
4.5. Czynniki wywołujące agresję w gronie uczniowskim

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS
SPIS WYKRESÓW

WSTĘP

Problem agresywnych zachowań dzieci i młodzieży od dłuższego czasu nie schodzi z łam poczytnych dzienników, prasy, nie przestaje być tematem debat naukowych i rozważań polityków. Skupia się przede wszystkim na roli przemocy w mediach i jej wpływie na zachowania dzieci, agresywnych zachowaniach w stosunku do rodziców, nauczycieli i kolegów z klasy oraz poziomie prześladowania występującego w szkołach. Poszukuje się satysfakcjonującej te środowiska odpowiedzi na pytanie o przyczyny agresji interpersonalnej i odpowiedzi na pytanie o środki zaradcze, czyli o to, czego należy uczynić, aby ograniczyć, a najlepiej wyeliminować agresywne zachowania w środowisku dzieci i młodzieży.

Z tym problemem w ostatnich latach szczególnie boryka się szkolnictwo. Polska szkoła, polska młodzież nie jest wolna od przemocy i agresji. Podkultura agresji i przemocy, z którą mamy dzisiaj do czynienia w szkole jest niepokojącym zjawiskiem. Występowanie w dużym natężeniu zachowań negatywnych, agresywnych, rozłam w grupach uczniowskich, narzucenie klimatu opresji i przemocy, musi szczególnie niepokoić. Zaaprobowanie takiego stanu w placówce oświatowej świadczy o zaniechaniu realizowania funkcji wychowawczej szkoły, braku komunikacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. To zaniechanie spowodowało niekontrolowany wzrost nagannych zachowań uczniów, które niejednokrotnie przybrały charakter przestępczy. Szkoła, pełniąca funkcje opiekuńcze i wychowawcze, stała się niewydolna wychowawczo. Brak właściwych metod postępowania z uczniami, sporadyczny kontakt z domem ucznia, zespołach także małe zainteresowanie samym uczniem spowodowały obniżenie dyscypliny i spadek autorytetu nauczyciela. Uczniowie w coraz większym stopniu czują się bezkarni, zaczynają dominować i narzucać swoje wzory i wartości, co niejednokrotnie uniemożliwia prowadzenie właściwego procesu dydaktycznego.

Frustracja i złość wyzwala w nich agresje, którą kierują przeciwko słabszym kolegom lub nauczycielom. Relacje uczeń – szkoła i uczeń – nauczyciel jak nigdy dotąd został zachwiane, a czasem są wręcz wrogie. Coraz rzadziej można mówić o okazywaniu należytego szacunku nauczycielowi. Można stwierdzić, że taka sytuacja jest wynikiem zaniechań pedagogicznych, odwracania się od problemów. Jest także wynikiem braku interwencji psychologicznej w stosunku do uczniów trudnych.

Patrząc szerzej na ten problem, można powiedzieć, ze dzisiejsza młodzież jest odbiciem czasów, w jakich żyjemy. Dezintegracja społeczeństwa, rozwarstwienie społeczne, pauperyzacja i bezrobocie nie stwarzają warunków do promowania młodego pokolenia. Nie rozwiążą problemu szkolnej agresji działania restrykcyjne, odrzucenie, wyłączenie ze społeczności uczniowskiej wszystkich, którzy do niej nie przystają, choćby z powodu dużej oryginalności wyglądu czy zachowania. Są to działania ostateczne i mogą być podejmowane w sytuacjach krańcowych, skrajnych, gdy wykorzystano dostępne formy: rozmowy, perswazji, karania, które odstrasza, ale nie poniża.

Walka z agresją jest procesem długotrwałym, na ewentualne powodzenie i sukces trzeba długo czekać. Nauczyciel z autorytetem, dysponujący konsekwentną postawą dezaprobaty dla agresji i wspierany w podejmowanych wysiłkach przez rodziców, dyrekcję szkoły i środowisko lokalne może przyczynić się do ukształtowania także u wychowanków niechęci do agresji.

W przedstawionej pracy wyodrębniono cztery rozdziały. Rozdział pierwszy, drugi oraz trzeci są rozdziałami teoretycznymi. Pierwszy przedstawia definicję i charakterystykę agresjiw literaturze, jej teorie, formy, czynniki sprzyjające zachowaniom agresywnym oraz mobbingowym, drugi nawiązuje do agresji w środowisku szkolnym, przemocy wśród uczniów i nauczycieli. Trzeci rozdział to metodologia badań, gdzie przedstawiono cel, przedmiot badań, problemy badawcze oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Ostatni, czwarty rozdział jest analizą wyników badań własnych. Badania zostały przeprowadzone na grupie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie w przedziale wiekowym od 16-19 lat.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print