Uzależnienia w polityce społecznej we współczesnej Polsce

Liczba stron: 70

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Wstęp 2

Rozdział I Polityka społeczna w świetle literatury naukowej 3
1.1 Pojęcie polityki społecznej 3
1.2 Źródła polityki społecznej 7
1.3 Zakres polityki społecznej 8
1.4 Relacje polityki społecznej z innymi obszarami wiedzy 14
1.5 Podmioty polityki społecznej 15
1.6 Polityka społeczne w nauce i praktyce 17

Rozdział II Uzależnienia patologiczne (alkoholizm, narkomania) 20
2.1 Diagnoza uzależnienia 20
2.2 Typologia uzależnień na przykładzie alkoholizmu 26
2.3 Fazy rozwoju uzależnienia na przykładzie narkomanii 29
2.4 Profilaktyka uzależnień 32

Rozdział III Zapobieganie problemom uzależnień 35
3.1 Oddziaływania wychowawcze i informacyjne 35
3.2 Funkcje prawa 41
3.3 Resocjalizacja osób uzależnionych 44
3.4 Programy przeciwdziałania uzależnieniom 45

Rozdział IV Metodologia badań dotyczących uzależnień w polityce społecznej 52
4.1 Problem badawczy 52
4.2 Problem główny i problemy szczegółowe 52
4.3 Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe 53
4.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze 54
4.5 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 56
4.6 Weryfikacja hipotez 58

Wnioski końcowe 67
Bibliografia 69

Wstęp

Tendencje we współczesnym podejściu do kwestii społecznych w literaturze polskiej powodują, że pojęcie to nie daje się oddzielić od pojęcia problemów społecznych. Posługiwanie się kategorią kwestii społecznej należy do tradycji teorii i praktyki polityki społecznej. Jednak sposób jej ujmowania uległ istotnej ewolucji. W tej ewolucji odzwierciedlają się zresztą ogólne zmiany w sposobie interpretacji dziejów świata, obserwowane w nauce. U swoich początków kwestia społeczna była rozumiana jako sprawa, zadanie o ważnym politycznym znaczeniu. Współcześnie używa się raczej kategorii kwestii społecznych i interpretuje je jako wyodrębnioną grupę problemów społecznych o szczególnej dotkliwości. Wyrażana jest także opinia, że kategoria ta straciła obecnie swoją teoretyczną przydatność. Pytanie o rolę kwestii społecznej, jako podstawowej kategorii teoretycznej nauki o polityce społecznej, pozostaje więc ciągle otwarte.

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy porusza kwestie polityki społecznej w świetle literatury naukowej, a więc wyjaśnia pojęcie polityki społecznej, jej źródła i zakres, relacje z innymi naukami oraz wskazuje na podmioty polityki społecznej.

Rozdział drugi dotyczy uzależnień i przedstawia typologie uzależnień na przykładzie alkoholizmu, fazy uzależnień na przykładzie narkomanii oraz profilaktykę uzależnień.

Rozdział trzeci porusza kwestie zapobiegania uzależnieniom i wskazuje elementy diagnozy zjawisk patologicznych w Polsce, oddziaływania wychowawcze i informacyjne, funkcje prawa odnośnie uzależnieni, resocjalizację osób uzależnionych oraz programy przeciwdziałania uzależnieniom.

Natomiast rozdział czwarty to rozdział metodologiczny, przedstawiający problem badawczy, problem główny i problemy szczegółowe, hipotezę główną i hipotezę szczegółową, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz charakterystykę badanego terenu, jak również weryfikację hipotez.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print