Sytuacja szkolna dzieci z biednych rodzin

Liczba stron: 93

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 2

I. BIEDA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY

1.1 Pojęcie biedy i ubóstwa 4
1.1.1 Ubóstwo absolutne i względne 7
1.1.2Teoretyczny podział środowiska biedy i jego granice 12
1.1.3Rozmiary biedy w Polsce i koncentracja ubóstwa 14
1.1.4 Bieda wiejska a miejska 16
1.1.5 Kondycja finansowa gospodarstw domowych 18
1.1.6 Finansowy próg biedy (ubóstwo obiektywne i subiektywne 21
1.1.7 Wizerunek ludzi biednych w Polsce 23
1.2 Dzieci a problem biedy 24
1.2.2 Seniorzy wobec marginalizacji społecznej 27
1.2.3Miary ubóstwa wśród dzieci 30
1.2.4Pomoc społeczna wobec problemu biedy wśród dzieci 36
1.2.5 Instytucje wspomagające rodzinę 39

II. PROBLEMATYKA I ORGANIZACJA BADAŃ

2.1 Cele i problemy badawcze 45
2.2 Metody i techniki badawcze 47
2.3 Teren badań i osoby badane 50

III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ DOTYCZĄCYCH SYTUACJI UCZNIÓW BIEDNYCH W KLASIE SZKOLNEJ

3.1 Jaki jest stosunek dzieci z rodzin biednych do nauki, jakie uzyskują wyniki? 52
3.2 Jaki stosunek mają dzieci z rodzin biednych do nauczycieli? 55
3.3 Jaki jest stosunek uczniów biednych do kolegów z klasy? 59
3.4 Jaki jest stosunek dzieci z rodzin biednych do szkoły? Czy i jaka pomoc jest udzielana dzieciom biednym przez szkołę? 62
3.5. Wzajemne postawy uczniów 65

IV. WNIOSKI I POSTULATY 69

BIBLIOGRAFIA
ANEKS

WSTĘP

Naturalnym i podstawowym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym jest rodzina. To ona stwarza odpowiednie warunki do rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Coraz częściej zdarza się jednak, że rodzina nie jest w stanie prawidłowo wypełnić stawianych jej zadań. Zła sytuacja życiowa, patologia i trudności, z jakimi styka się w codziennym życiu mogą być przyczyną ubóstwa i biedy, które zaburzają jej funkcjonowanie i wpływają negatywnie na rozwój i wychowanie dzieci.

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost ludzi biednych wśród społeczeństwa polskiego. Dokonujące się na przestrzeni ostatnich lat przemiany społeczno-gospodarcze nadały całkiem nowy sens czynnikom warunkującym życie polskich rodzin, a tym samym poszerzyły krąg problemów opiekuńczo-wychowawczych o takie czynniki jak: stosunki rodzinne, sytuacja dzieci, zdrowie, praca, spędzanie czasu wolnego. Bieda wymusza zmiany w relacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie. Dlatego celem przeprowadzonych przeze mnie badań jest poznanie sytuacji dziecka biednego na tle klasy szkolnej, jego relacje z pozostałymi uczniami oraz stosunek do nauczycieli i nauki szkolnej.

Bieda jest złożonym i trudnym problemem społecznym, który wpływa na życie wielu ludzi na całym świecie, w tym także na dzieci. Szczególnie ważne jest zrozumienie wpływu biednych warunków życia na sytuację szkolną dzieci, ponieważ edukacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość życia i przyszłe szanse zawodowe. Niniejsza praca magisterska ma na celu przedstawienie sytuacji szkolnej dzieci z biednych rodzin, z uwzględnieniem ich stosunku do nauki, nauczycieli, kolegów z klasy i szkoły, a także analizy pomocy udzielanej dzieciom przez instytucje wspomagające.

Praca składa się z czterech części. W pierwszej części przedstawione zostaną pojęcia biedy i ubóstwa, ich teoretyczne podziały i granice, rozmiary i koncentracja ubóstwa w Polsce, różnice między biedą wiejską a miejską, a także wizerunek ludzi biednych w Polsce. W tej części omówione zostaną także problemy dzieci związane z biedą, miary ubóstwa wśród dzieci i instytucje wspomagające rodziny.

W części drugiej omówione zostaną cele, problemy badawcze, metody i techniki badawcze, a także teren badań i osoby badane. W trzeciej części przedstawiona zostanie analiza wyników badań dotyczących sytuacji uczniów biednych w klasie szkolnej, a w czwartej części przedstawione zostaną wnioski i postulaty wynikające z przeprowadzonej analizy.

Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na sytuację dzieci z biednych rodzin w kontekście ich funkcjonowania w szkole oraz na konieczność udzielania im odpowiedniej pomocy i wsparcia. Praca ta ma również na celu zwiększenie świadomości nauczycieli i innych pracowników oświaty na temat problemów, z jakimi borykają się dzieci z ubogich rodzin, oraz wskazanie możliwych działań, które mogą być podjęte w celu poprawy sytuacji tych dzieci w środowisku szkolnym.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print