Sytuacja szkolna dzieci z syndromem FAS (alkoholowy zespół płodowy)

Liczba stron: 89

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ..3

Rozdział I
Istota, przyczyny i objawy alkoholowego zespołu płodowego (FAS)
1.1. Pojęcie FAS. Kryteria diagnostyczne tego schorzenia. ..6
1.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS ..14
1.3. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań empirycznych ..23

Rozdział II
Dziecko w szkole z zespołem FAS
2.1. Dziecko z FAS w kontekście szkoły ..27
2.2. Główne założenia pracy z dziećmi z zespołem FAS..36
2.3. Metody i formy pomocy dziecku z zespołem FAS ..42

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych.
3.1. Cel i przedmiot badań ..52
3.2. Problemy badawcze ..55
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ..58
3.4. Organizacja i przebieg badań..64

Rozdział IV Sytuacja szkolna dziecka z syndromem FAS w świetle wyników badań własnych.
4.1. Identyfikacja problemu..66
4.2. Geneza i dynamika zjawiska..68
4.3. Podsumowanie. Propozycje rozwiązania problemu..81

Zakończenie..84
Bibliografia..86
Aneks..89

Wstęp

Alkoholowy zespół płodowy (FAS) to poważne i nieodwracalne schorzenie, które jest wynikiem ekspozycji płodu na alkohol w trakcie ciąży. Dzieci z FAS napotykają wiele wyzwań w życiu, w tym trudności w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie sytuacji szkolnej dzieci z syndromem FAS oraz przedstawienie metod i form pomocy, które mogą być stosowane w pracy z nimi.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział omawia istotę, przyczyny i objawy alkoholowego zespołu płodowego, w tym pojęcie FAS, kryteria diagnostyczne tego schorzenia oraz neuropsychologiczny profil dziecka z FAS. W rozdziale tym omówione zostaną również badania empiryczne dotyczące ciąży i picia alkoholu.

Drugi rozdział skupia się na dziecku z FAS w kontekście szkoły. Zawiera główne założenia pracy z dziećmi z zespołem FAS oraz metody i formy pomocy, które mogą być stosowane w pracy z nimi. Trzeci rozdział opisuje założenia metodologiczne badań własnych, w tym cel i przedmiot badań, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację i przebieg badań.

Czwarty rozdział przedstawia wyniki badań własnych dotyczących sytuacji szkolnej dziecka z syndromem FAS. Obejmuje identyfikację problemu, genezę i dynamikę zjawiska oraz podsumowanie z propozycjami rozwiązania problemu.

W pracy tej podkreślona zostanie konieczność zrozumienia specyfiki potrzeb dzieci z FAS oraz wprowadzenia odpowiednich strategii, które pozwolą im funkcjonować w środowisku szkolnym na jak najwyższym poziomie. Praca ta ma również na celu zwiększenie świadomości nauczycieli i innych pracowników oświaty na temat trudności, z jakimi borykają się dzieci z syndromem FAS, oraz wskazanie możliwych działań, które mogą być podjęte w celu poprawy sytuacji tych dzieci w szkole.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print