Sytuacja wychowawcza dzieci w rodzinach przestępczych

Liczba stron: 74

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczna Pułtusku

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2000

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1
Rodzina jako środowisko wychowawcze
Potrzeby dziecka i ich zaspokajanie
Wzory osobowe
Wpływ rodziny a inne środowiska wychowawcze

ROZDZIAŁ 2
Rodzina patologiczna a rozwój dziecka
Rodzina przestępcza
Problemy i hipotezy badawcze
Metody i techniki i narzędzia badawcze Teren i organizacja badań

ROZDZIAŁ 3
Charakterystyka badanych rodzin
Struktura badanych rodzin
Wykształcenie i praca
Warunki socjalne
Przestępczość w rodzinie
Stosowane metody wychowawcze oraz formy opieki nad dzieckiem

ROZDZIAŁ 4
Zdrowie fizyczne i psychiczne
Sytuacja szkolna
Czas wolny
Niedostosowanie społeczne

ZAKOŃCZENIE
Wnioski
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ TABEL
ANEKSY
Kwestionariusz rozmowy z matką
Kwestionariusz rozmowy z dzieckiem

Wstęp

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu osobowości i zachowań dzieci. W rodzinach patologicznych, takich jak rodziny przestępcze, proces wychowawczy może ulec zaburzeniu, prowadząc do nieprawidłowego rozwoju dziecka oraz przekazywania wzorców przestępczych na kolejne pokolenia. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie sytuacji wychowawczej dzieci w rodzinach przestępczych i określenie wpływu, jaki takie środowisko ma na ich rozwój.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest rodzinie jako środowisku wychowawczemu, omawiając potrzeby dziecka, wzory osobowe oraz wpływ rodziny na inne środowiska wychowawcze. Drugi rozdział dotyczy rodziny patologicznej, a w szczególności rodziny przestępczej, oraz przedstawia problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz teren i organizację badań.

W trzecim rozdziale przedstawiona zostaje charakterystyka badanych rodzin, obejmująca strukturę rodzin, wykształcenie i pracę rodziców, warunki socjalne, przestępczość w rodzinie oraz stosowane metody wychowawcze i formy opieki nad dzieckiem. Czwarty rozdział analizuje zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci, ich sytuację szkolną, sposób spędzania czasu wolnego oraz stopień niedostosowania społecznego.

W pracy tej podkreślona zostanie konieczność zrozumienia specyfiki potrzeb dzieci wychowujących się w rodzinach przestępczych oraz wprowadzenia odpowiednich strategii wspomagających ich rozwój i zapobiegających przenoszeniu wzorców przestępczych na kolejne pokolenia. Praca ma również na celu zwiększenie świadomości na temat problemu przestępczości rodzinnej oraz wskazanie możliwych działań, które mogą być podjęte w celu poprawy sytuacji wychowawczej dzieci w takich rodzinach.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print