Szanse edukacyjne uczniów rodzin pozostających bez pracy

Liczba stron: 126

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..4

Rozdział I.
Bezrobocie jako problem społeczny.
1. Pojęcie i istota bezrobocia…..7
2. Rodzaje bezrobocia…..9
3. Przyczyny bezrobocia…..12
4. Poziom i struktura bezrobocia…..15
4.1. Bezrobocie w Polsce…..15
4.2. Bezrobocie w województwie świętokrzyskim…..20
4.3. Bezrobocie w gminie Stąporków…..22
5. Społeczne i psychologiczne konsekwencje bezrobocia…..24

Rozdział II.
Szkoła jako instytucja społeczna warunkująca zaspokojenie potrzeb życiowych młodzieży
1. Rola i zadania szkoły…..35
2. Nierówność szans edukacyjnych…..43
3. Gimnazjum jako element systemu oświaty…..49
4. Zjawiska niepożądane występujące wśród młodzieży gimnazjalnej – agresja, przemoc i narkomania…..52

Rozdział III.
Metodologia badań własnych.
1. Przedmiot i cel badań…..60
2. Problemy i hipotezy badawcze…..61
3. Zmienne i wskaźniki…..65
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..68
5. Charakterystyka terenu badań…..72
6. Charakterystyka badanej grupy…..74

Rozdział IV.
Analiza wyników badań.
1. Wpływ warunków materialno-bytowych na szanse edukacyjne uczniów…..76
2. Cechy społeczno-demograficzne badanych rodzin pozostających bez pracy…..80
3. Atmosfera panująca w rodzinach dotkniętych bezrobociem w świetle przeprowadzonych badań…..84
4. Rozwój kariery edukacyjnej dzieci rodzin dotkniętych bezrobociem…..88
5.Wsparcie uczniów z rodzin pozostających bez pracy przez szkołę…..93
6. Szanse podjęcia dalszej nauki przez uczniów z rodzin bezrobotnych…..97

Weryfikacja hipotez…..107
Podsumowanie i wnioski…..109
Bibliografia…..111
Spis tabel…..114
Spis wykresów…..116

Wstęp

Bezrobocie stanowi poważny problem społeczny, który wpływa na życie jednostek i ich rodzin, a także na społeczeństwo jako całość. Jednym z obszarów, na którym może być zauważalny wpływ bezrobocia rodziców, są szanse edukacyjne dzieci z tych rodzin. Niniejsza praca magisterska ma na celu zbadanie wpływu bezrobocia rodziców na szanse edukacyjne uczniów oraz analizę wsparcia udzielanego uczniom z rodzin pozostających bez pracy przez szkołę.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział omawia bezrobocie jako problem społeczny, przedstawiając pojęcie, istotę, rodzaje, przyczyny, poziom i strukturę bezrobocia w Polsce, województwie świętokrzyskim i gminie Stąporków. W tym rozdziale analizowane są również społeczne i psychologiczne konsekwencje bezrobocia.

Drugi rozdział poświęcony jest szkole jako instytucji społecznej, która warunkuje zaspokojenie potrzeb życiowych młodzieży. W tym rozdziale omawiane są rola i zadania szkoły, nierówność szans edukacyjnych oraz gimnazjum jako element systemu oświaty. Ponadto, analizowane są zjawiska niepożądane występujące wśród młodzieży gimnazjalnej, takie jak agresja, przemoc i narkomania.

Trzeci rozdział zawiera metodologię badań własnych, prezentując przedmiot, cel, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, charakterystykę terenu badań oraz charakterystykę badanej grupy.

Czwarty rozdział przedstawia analizę wyników badań, skupiając się na wpływie warunków materialno-bytowych na szanse edukacyjne uczniów, cechach społeczno-demograficznych badanych rodzin pozostających bez pracy, atmosferze panującej w rodzinach dotkniętych bezrobociem, rozwoju kariery edukacyjnej dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, wsparciu uczniów z rodzin pozostających bez pracy przez szkołę oraz szansach podjęcia dalszej nauki przez uczniów z rodzin bezrobotnych.

W pracy dokonana zostaje weryfikacja hipotez oraz sformułowane są podsumowanie i wnioski. Praca ta ma na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu bezrobocia rodziców na szanse edukacyjne dzieci oraz wskazanie możliwych działań, które mogą być podjęte w celu wsparcia uczniów z rodzin pozostających bez pracy i zwiększeniem ich szans edukacyjnych.

Wnioski z pracy mogą służyć jako podstawa do przemyśleń na temat potrzeby wzmocnienia programów wsparcia dla uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Mogą one również dostarczyć wskazówek dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, jak najlepiej wspierać uczniów z takich rodzin w ich edukacji i pomagać im w osiągnięciu sukcesów szkolnych oraz zawodowych.

Jednym z możliwych kierunków dalszych badań może być również analiza wpływu innych czynników społeczno-ekonomicznych na szanse edukacyjne uczniów, takich jak wykształcenie rodziców czy warunki mieszkaniowe. Porównanie wpływu różnych czynników na szanse edukacyjne uczniów może pozwolić na lepsze zrozumienie tego, jakie aspekty społeczne mają największe znaczenie dla ich rozwoju edukacyjnego i jakie działania mogą być najbardziej skuteczne w ich wsparciu.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print