Sytuacja szkolna dzieci bezrobotnych rodziców

Liczba stron: 119

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..4

Rozdział I.
Zjawisko bezrobocia jako problem ekonomiczny i społeczny.
1.1.Charakterystyka bezrobocia 7
1.2. Typy bezrobocia 9
1.3. Etiologia bezrobocia 12
1.4. Skala i struktura bezrobocia 15
1.5. Konsekwencje pozostawania bez pracy 24

Rozdział II.
Szkoła jako instytucja edukacyjna i wychowawcza.
3.1. Funkcje i zadania szkoły 35
3.2. Nierówność szans edukacyjnych 43
3.3. Gimnazjum jako element struktury systemu oświaty 49
3.4. Patologiczne zachowania młodzieży gimnazjalnej 52

Rozdział III.
Założenia metodologiczne badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań 60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 61
3.3. Zmienne i wskaźniki 65
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 68
3.5. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 72

Rozdział IV.
Sytuacja szkolna dzieci bezrobotnych rodziców w świetle badań własnych.
4.1. Warunki materialno-bytowe rodziny a szanse edukacyjne uczniów 76
4.2. Charakterystyka rodzin pozostających bez pracy 80
4.3. Atmosfera panująca w rodzinach dotkniętych bezrobociem 84
4.4. Kariera edukacyjna dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem 88
4.5. Pomoc świadczona przez szkołę 93
4.6. Szanse edukacyjne dzieci rodziców pozostających bez pracy 97

Zakończenie i wnioski 107
Bibliografia 111
Spis tabel i wykresów 114
Aneks 119

Wstęp

Sytuacja ekonomiczna współczesnych społeczeństw, niestabilność rynku pracy i wysokie wskaźniki bezrobocia są zjawiskami, które wpływają na życie wielu rodzin. Szczególnie dotknięte tym problemem są dzieci, których rodzice są bezrobotni. Praca magisterska pt. „Sytuacja szkolna dzieci bezrobotnych rodziców” ma na celu zbadanie wpływu bezrobocia rodziców na funkcjonowanie dzieci w środowisku szkolnym oraz analizę szans edukacyjnych tych dzieci.

W pierwszym rozdziale pracy omówiono zjawisko bezrobocia jako problem ekonomiczny i społeczny. Przedstawiono charakterystykę, typy, etiologię, skalę oraz strukturę bezrobocia, a także konsekwencje pozostawania bez pracy. Zaprezentowane zostały także statystyki dotyczące bezrobocia w Polsce.

Rozdział drugi poświęcony jest szkole jako instytucji edukacyjnej i wychowawczej. Przedstawiono funkcje i zadania szkoły, problem nierówności szans edukacyjnych oraz gimnazjum jako element struktury systemu oświaty. W tym rozdziale poruszono także tematykę patologicznych zachowań młodzieży gimnazjalnej.

Trzeci rozdział pracy zawiera założenia metodologiczne badań własnych, takie jak przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze. W tym rozdziale przedstawiono również charakterystykę terenu badań oraz badanej populacji.

W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki badań własnych na temat sytuacji szkolnej dzieci bezrobotnych rodziców. Omówiono wpływ warunków materialno-bytowych rodziny na szanse edukacyjne uczniów, charakterystykę rodzin pozostających bez pracy oraz atmosferę panującą w rodzinach dotkniętych bezrobociem. Zbadano także karierę edukacyjną dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, pomoc świadczoną przez szkołę oraz szanse edukacyjne dzieci rodziców pozostających bez pracy.

W zakończeniu pracy podsumowano główne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, wskazując na związki między sytuacją zawodową rodziców a funkcjonowaniem uczniów w szkole. Praca ma na celu zwrócenie uwagi na problem wpływu bezrobocia rodziców na edukację dzieci oraz zachęcenie do dalszego badania tego zagadnienia, które ma istotne znaczenie dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.

Bibliografia pracy zawiera źródła naukowe i publikacje, które posłużyły do opracowania poszczególnych zagadnień. W spisie tabel i wykresów przedstawiono ilustracje graficzne i statystyki, które ułatwiają zrozumienie przedstawionych danych. Aneks zawiera załączniki, które zostały wykorzystane w badaniach własnych, takie jak kwestionariusze, wywiady czy wyniki analiz.

Niniejsza praca magisterska przyczynia się do zrozumienia problemu sytuacji szkolnej dzieci bezrobotnych rodziców oraz roli, jaką odgrywają czynniki społeczno-ekonomiczne w edukacji i funkcjonowaniu dzieci w szkole. Przeprowadzone badania własne dostarczają ważnych informacji na temat wpływu bezrobocia rodziców na życie szkolne dzieci oraz ich szanse edukacyjne.

W wyniku analizy badań własnych oraz zgromadzonej wiedzy teoretycznej, istnieje potrzeba podjęcia działań przez instytucje odpowiedzialne za system oświaty oraz pomoc społeczną, w celu wsparcia dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem. Działania te mogą obejmować programy edukacyjne, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczną czy wspieranie rodziny w trudnej sytuacji materialnej.

Podejście do problematyki sytuacji szkolnej dzieci bezrobotnych rodziców może stanowić podstawę do opracowania skutecznych strategii wsparcia edukacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem. Wprowadzenie takich działań może przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych oraz wsparcia rodziców w powrocie na rynek pracy.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print