System wartości uczniów w wieku 15-16 lat

Liczba stron: 58

Nazwa Szkoły Wyższej: WSP TWP Warszawa

Rodzaj pracy: licencjacka

Zawartość pracy:

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Funkcjonowanie psychofizyczne młodzieży w wieku 15 – 16 lat 5

1.1 Rola i fazy adolescencji w przebiegu życia ludzkiego 6

1.2 Rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży 11

1.3 Osobowość i rozwój społeczny 14

ROZDZIAŁ II. System wartości.

2.1 Rozważania terminologiczne 17

2.2 Kryteria podziału wartości 20

2.3 Kształtowanie się systemu wartości 25

2.4 System wartości młodzieży w wieku 15-16 lat 29

ROZDZIAŁ III. Metodologia badań własnych.

3.1 Cel i przedmiot badań 31

3.2 Problematyka i problemy badawcze 32

3.3 Metody i techniki badawcze 33

3.4 Narzędzia badawcze 37

3.5 Opis badanej grupy i terenu badań 39

3.5 Organizacja i przebieg badań 39

ROZDZIAŁ VI
4.1 Wartości młodzieży w środowisku szkolnym 40
4.2 Rodzina, a wartości młodzieży 45

Podsumowania i wnioski 52
Zakończenie 53
Bibliografia
Aneks

Wstęp

W dzisiejszych czasach, kiedy młodzież ma do czynienia z coraz większą liczbą bodźców z różnych źródeł, włącznie z internetem, media społecznościowe i telewizją, zdecydowanie rośnie potrzeba zrozumienia i zbadania wartości, jakie kształtują ich postawy i zachowania. W kontekście rozwoju jednostki w trakcie adolescencji, etapu życia, który stanowi przejście między dzieciństwem a dorosłością, wartości odgrywają szczególną rolę w procesie formowania się tożsamości i umożliwiają wypracowanie postaw i norm zachowań, które kształtują sposób funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

Celem niniejszej pracy licencjackiej pt. „System wartości uczniów w wieku 15-16 lat” jest zbadanie systemu wartości młodzieży w wieku 15-16 lat oraz zrozumienie, jakie czynniki wpływają na kształtowanie ich systemu wartości. W pracy zostanie przedstawione jak rozwój psychofizyczny młodzieży w wieku 15-16 lat wpływa na ich system wartości.

W pierwszym rozdziale przedstawione zostaną fazy rozwoju człowieka, z naciskiem na okres adolescencji, który stanowi jeden z najważniejszych etapów życia. Przedstawiony zostanie również wpływ czynników fizycznych i psychicznych na rozwój młodzieży w wieku 15-16 lat.

W drugim rozdziale skupimy się na pojęciu systemu wartości oraz zasadniczych kryteriach, które pozwalają na jego podział. Ponadto, opiszemy, jak kształtuje się system wartości młodzieży w wieku 15-16 lat oraz czynniki, które na niego wpływają.

W trzecim rozdziale opiszemy metodologię przeprowadzonych badań własnych, w tym cele, problemy badawcze, metody i techniki badawcze, narzędzia badawcze, a także przedstawimy charakterystykę badanej grupy i terenu badań.

W ostatnim rozdziale omówimy wyniki badań, które pozwolą nam na zrozumienie, jakie wartości są istotne dla młodzieży w wieku 15-16 lat oraz jakie czynniki wpływają na ich system wartości. Przedstawione zostaną także wnioski i podsumowanie przeprowadzonych badań, które pozwolą na uogólnienie wyników oraz wyciągnięcie wniosków na temat roli systemu wartości w kształtowaniu postaw i zachowań młodzieży w wieku 15-16 lat.

Ostatecznie, praca ta ma na celu dostarczenie wiedzy dla nauczycieli, pedagogów.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print