Świadomość dorastającej młodzieży w zakresie antykoncepcji

Liczba stron: 63

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 3

Rozdział I
Antykoncepcja i jej postrzeganie w kontekście historycznym oraz współczesnym
1.1. Istota i moralna ocena antykoncepcji 5
1.2. Poglądy na temat antykoncepcji 6
1.3. Metody i środki zapobiegania niechcianej ciąży 10
1.4. Antykoncepcja a życie seksualne współczesnego społeczeństwa 14

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Cel i przedmiot badań 22
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 26
2.4. Przebieg i organizacja badań 29

Rozdział III
Problem antykoncepcji wśród dziewcząt w świetle badań własnych
3.1. Charakterystyka badanej populacji 30
3.2. Źródła i stopień wiedzy dziewcząt na temat antykoncepcji 32
3.3. Stosowanie i wybór środków antykoncepcyjnych przez badanych 42
3.4. Edukacja seksualna w szkole w zakresie zapobiegania niechcianej ciąży 46

Zakończenie. Wnioski 51
Bibliografia 54
Spis wykresów 56
Załączniki 58

Wstęp

W dobie współczesnych przemian społeczno-kulturowych, które mają znaczący wpływ na postawy młodzieży oraz na ich zachowania seksualne, istnieje potrzeba zbadania świadomości dorastających młodych ludzi w zakresie antykoncepcji. Niewłaściwe podejście do tego tematu może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak niechciane ciąże czy zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Dlatego temat antykoncepcji, jako kluczowy element w procesie edukacji seksualnej, stanowi istotne zagadnienie wymagające analizy.

Praca licencjacka pt. „Świadomość dorastającej młodzieży w zakresie antykoncepcji” ma na celu zbadanie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat antykoncepcji, jak również określenie ich postaw i zachowań w tym zakresie. Praca składa się z trzech rozdziałów, które obejmują analizę problemu antykoncepcji w kontekście historycznym oraz współczesnym, przedstawienie metodologii badań własnych oraz analizę wyników tych badań.

Rozdział I koncentruje się na omówieniu pojęcia antykoncepcji, jej istoty oraz moralnej oceny tego zagadnienia. Przedstawione są także różne metody i środki zapobiegania niechcianej ciąży, a także poglądy na temat stosowania antykoncepcji. W dalszej części tego rozdziału analizowane są zmiany w życiu seksualnym współczesnego społeczeństwa, które mają wpływ na stosowanie antykoncepcji.

W Rozdziale II omówiona zostaje metodologia badań własnych. Przedstawione są cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz przebieg i organizacja badań. Zaprezentowane są również kryteria doboru próby badawczej oraz sposób analizy danych.

Rozdział III poświęcony jest analizie wyników badań własnych, które dotyczą problemu antykoncepcji wśród dziewcząt. W tej części pracy przedstawiona zostaje charakterystyka badanej populacji, źródła i stopień wiedzy dziewcząt na temat antykoncepcji oraz stosowanie i wybór środków antykoncepcyjnych przez badanych. Ostatni podrozdział poświęcony jest edukacji seksualnej w szkole w zakresie zapobiegania niechcianej ciąży.

W zakończeniu pracy podsumowane zostają wyniki badań oraz sformułowane są wnioski dotyczące świadomości młodzieży na temat antykoncepcji. Przedstawione zostają również rekomendacje dotyczące edukacji seksualnej w szkole oraz możliwości jej ulepszenia, tak aby lepiej przygotować młodzież do podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z ich życiem seksualnym.

W ramach pracy licencjackiej przeprowadzone zostaną badania własne, które pozwolą na lepsze zrozumienie problemu i pomogą w identyfikacji obszarów wymagających interwencji. Analiza wyników badań może stać się podstawą dla dalszych rozważań na temat edukacji seksualnej oraz kształtowania świadomości młodzieży w zakresie antykoncepcji.

Podsumowując, praca licencjacka pt. „Świadomość dorastającej młodzieży w zakresie antykoncepcji” może stanowić ważny wkład w badania nad zachowaniami seksualnymi młodych ludzi oraz poziomem ich wiedzy na temat antykoncepcji. Wyniki badań mogą przyczynić się do podniesienia jakości edukacji seksualnej, a tym samym poprawy zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży w zakresie życia seksualnego.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print