Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Liczba stron: 66

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. GŁÓWNE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW ORAZ NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY. 7
1.1 Obowiązki i uprawnienia pracodawcy 7
1.2 Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych i terenu zakładu pracy. 8
a) Szatnie 8
b) Umywalnie i pomieszczenia z natryskami 10
c) Jadalnie 10
d) Palarnie 11
e) Pomieszczenia do prania, suszenia, odkażania i odpylania odzieży roboczej i ochronnej. 11
2. Obowiązki i uprawnienia pracownika 12
3. Nadzór nad warunkami pracy 13
3.1 Państwowa Inspekcja Pracy 13
3.2 Państwowa Inspekcja Sanitarna 15
3.3 Urząd Dozoru Technicznego 17
3.4 Związki Zawodowe 19
3.4 Społeczna Inspekcja Pracy 20

ROZDZIAŁ II. POJĘCIE WYPADKU PRZY PRACY I WYPADKU ZRÓWNYWANEGO Z WYPADKIEM PRZY PRACY. 21
1. Ocena ryzyka zawodowego 21
1. Pojęcie wypadku 24
2. Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy. 27
3. Rodzaje wypadków przy pracy 27
5. Wypadki w drodze do pracy i z pracy. 28

ROZDZIAŁ III. ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU WYPADKOWOŚCI PRZY PRACY . 29
1. Charakterystyka ogólna ubezpieczenia wypadkowego 29
2. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy 31
2.1 zasiłek chorobowy 32
2.2 zasiłek wyrównawczy 34
2.3 Świadczenie rehabilitacyjne 35
2.4 Renta z tytułu niezdolności do pracy 36
3. Świadczenie przysługujące członkom rodziny w razie śmierci poszkodowanego 38
3.1 renta rodzinna 38
3.2 Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika lub rencisty. 39
3.3 Zasiłek pogrzebowy 40

ROZDZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE W CELU UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ WYPADKÓW PRZY PRACY. 41
1. Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy. 41
2. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy 43
3. Postępowanie powypadkowe. 44
4. Dokumentacja powypadkowa 47
4.1 Protokół powypadkowy 47
4.2 Rejestr wypadków przy pracy 48
4.3 Statystyczna karta wypadku 48

ZAKOŃCZENIE 50
AKTY PRAWNE I LITERATURA 51
ZAŁĄCZNIKI: 53

WSTĘP

Człowiek i jego zdrowie są to podmioty, które stoją najwyżej w systemie ochrony pracy. Zdrowie i życie dla każdego z nas jest najważniejsze bo dzięki niemu możemy zapewnić byt dla rodziny, możemy się cieszyć razem z bliskimi szczęściem jakie nas otacza. Jest to jedyna rzecz która można bardzo szybko stracić, dlatego dla ochrony życia zostały stworzone gwarancje prawne służące głównie zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w czasie pracy. Gwarancje te obejmują przede wszystkim normy prawa pracy które zostały ustanowione w interesie pracujących i osób stojących na straży ochrony tych interesów.

Celem niniejszej pracy jest próba monograficznego opisania ochrony zdrowia pracowników, organizacji pracy, zagrożeń tkwiących w samych pracownikach jak i w urządzeniach które znajdują się w pomieszczeniu ich pracy. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający, przedstawia obowiązki i uprawnienia zarówno pracodawcy i pracownika, oraz kontrole wyższych instytucji które czuwają nad ochrona pracownika. Rozdział drugi przedstawia pojęcie wypadku przy pracy, wypadki które są zrównane z wypadkiem przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy. Rozdział również przedstawia ryzyko zawodowe które ciąży na pracownikach oraz zasady jego bezpiecznego omijania przez pracowników, natomiast rozdział trzeci przedstawia świadczenia, które należą się pracownikowi z powodu wypadku przy pracy i rodzinie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Celem rozdziału czwartego jest przedstawienie całej procedury administracyjnej powypadkowej – od zeznania świadków aż po wykonanie protokołu wypadkowego.

Wypadki przy pracy stanowią z pewnością największy problem w kwestii ochrony zdrowia i życia pracownika w trakcie wykonywania swoich służbowych obowiązków. Każdy pracodawca chciał by dla swojego pracownika jak najlepiej, pragnie zapewnić mu bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez podział pomieszczeń specjalnych jak szatnie, prysznice do obsługi bezpieczeństwa maszyn znajdujących się na terenie zakładu. Niestety nawet w trakcie jak największego zachowania ostrożności powstają zagrożenia przez które pracownik ulega w wypadku czy w najgorszym przypadku śmierć.

Pracodawcy powinni poświęcić więcej trudu i czasu dla stworzenia jeszcze bezpieczniejszych warunków pracy dla pracowników w celu uniknięcia przykrych zdarzeń w pracy jakimi są wypadki przy pracy które same w sobie maja przykre konsekwencje dla poszkodowanego bo często nie może wrócić już do pracy gdyż nie jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków a jak wróci to istniej duże prawdopodobieństwo że nie na te stanowisko co był i wymaga przekwalifikowania zawodowego.

Na literaturę przedmiotu wykorzystana w pracy składają się przede wszystkim materiały opiniujące bezpieczne i higieniczne warunki w pracy i jak wyglądają procedury ustalania wypadków przy pracy i wypłacania świadczeń dla poszkodowanych pracowników, a także akty prawne . Bardzo pomocne okazały się także informacje uzyskane z bezpośrednich rozmów z behapowcami z zakładów pracy.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print