Skutki zawarcia związku małżeńskiego według prawa majątkowego obowiązującego w Polsce

Liczba stron: 34

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Wstęp
1. Konsekwencje prawne zawarcia małżeństwa
1.1 Ustawowy ustrój majątkowe
1.2 Umowne ustroje majątkowe
1.2.1 Rozdzielność majątkowa
1.2.2 rozszerzenie (ograniczenie) wspólności
1.2.3 rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

2. Rozwód
2.1 Podział majątku dorobkowego
2.2 Rozwód a długi małżonków

3. Śmierć współmałżonka
3.1 Dziedziczenie
3.2 Długi zmarłego małżonka

Wstęp

Zawarcie związku małżeńskiego pociąga za sobą powstanie różnorakich więzi między małżonkami. Powstaje z tego tytułu wiele praw i obowiązków. Prawo polskie wyraźnie wskazuje na równouprawnienie małżonków, co oznacza, że wobec prawa ponoszą taką samą odpowiedzialność.

Do praw małżonków można zaliczyć miedzy innymi obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności oraz współdziałania dla dobra założonej rodziny Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie mają prawo i obowiązek rozstrzygania wspólnie o istotnych sprawach rodziny, przyczyniania się według sił i możliwości do zwiększania majątku, który może im posłużyć do wychowania potomstwa.

Na skutek zawarcia małżeństwa zostają nawiązane również rozmaite stosunki – o charakterze osobistym jak również majątkowym.

W niniejszej pracy chcę omówić szerzej te ostatnie.

Przez pojęcie stosunków majątkowych rozumieć należy wszystkie relacje istniejące pomiędzy małżonkami odnoszące się do sfery ekonomicznej. Chodzi tutaj nie tylko o wspólność praw majątkowych ale także rozliczenia wynikające z dokonywanych nakładów oraz ponoszeniem wydatków, a także kwestie odpowiedzialności za zobowiązania.

Zakres pojęcia „stosunki majątkowe małżeńskie” jest niewątpliwie szeroki. W jego obszarze mieszczą się zarówno małżeńskie ustroje majątkowe, jak również wszystkie inne stosunki majątkowe, które mogą powstać między małżonkami.

Uregulowania prawne związane z zawarciem małżeństwa oraz majątkiem współmałżonków znajdują się w Kodeksie Cywilnym oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.
Dla poprawnego przedstawienia zasygnalizowanych zagadnień niezbędne jest omówienie ustrojów majątkowych małżeńskich, a więc ustroju wspólności majątkowej, zarówno ustawowej jak i umownej czyli tego wszystkiego, co może być prawna konsekwencja zawarcia związku małżeńskiego.

Mowa będzie o tym w pierwszym rozdziale niniejszej pracy.

W drugim przedstawione zostaną konsekwencje prawne majątkowe jakie niesie za sobą rozwód, przede wszystkim w kwestii podziału majątku i co się z tym wiąże odpowiedzialności za powstałe w czasie trwania wierzytelności.

Ustanie małżeństwa może być związane także ze śmiercią jednego z małżonków. Wówczas sprawą ważną jest kwestia dziedziczenia po zmarłym współmałżonku oraz podobnie jak to było przy rozwodzie, odpowiedzialność majątkowa za długi wspólne i zmarłego małżonka.

Kwestie te zostaną omówione w trzecim rozdziale niniejszej pracy.

W podsumowaniu zostaną przedstawione wnioski jakie nasuną się w trakcie analizowania zasygnalizowanych na wstępie problemów.

Głównym źródłem informacji w trakcie pisania niniejszej pracy jest kodeks rodzinny i opiekuńczy (określany skrótem k.r.o.) oraz kodeks cywilny (k.c.). Źródła pomocnicze to literatura, artykuły prasowe oraz internet. Niestety ilość dostępnej literatury wydanej po 2006 jest bardzo mała, dlatego też większa część materiału pomocniczego pochodzi ze źródeł internetowych.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print