Stosunek młodzieży szkolnej wobec ludzi starych i starości

Liczba stron: 86

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WYCHOWANIE DO STAROŚCI .STARZNIE SIĘ I STAROŚĆ W ŚWIETLE LITERATURY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

1.1. Analiza pojęć związanych z tematem pracy
1.2. Proces starzenia się
1.2.1. Demograficzne aspekty starzenia się i starości
1.2.2. Psychospołeczne determinanty starzenia się i starości
1.2.3. Biologiczne aspekty starzenia się i starości
1.2.4. Zadania szkoły w procesie wychowania dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania stosunku do ludzi starych
1.3. Przegląd badań różnych autorów na temat postaw młodzieży, oraz dorosłego społeczeństwa wobec starzenia się i starości

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA I ORGANIZACJA BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Zmienne i ich wskaźniki
2.5. Charakterystyka terenu badań i badanej próby
2.6. Przegląd badań na temat stosunku dzieci i młodzieży do ludzi starszych

ROZDZIAŁ III. LUDZIE STARZY, STARZENIE SIĘ W OPINII UCZNIÓW – ANALIZA I WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

3.1 Wpływ grupy rówieśniczej na opinię uczniów na temat ludzi starszych i starości
3.2. Wpływ miejsca zamieszkania i środowiska lokalnego w jakim dorastają uczniowie na kształtowanie opinii i poglądów o ludziach starych
3.3. Sposób wychowania młodzieży, wyniesione normy zachowania i postępowania wobec innych a wpływ na ich późniejszy stosunek do ludzi starych
3.4. Wiek a postrzeganie problemów osób starszych
3.5. Kontakt z ludźmi starymi czynnikiem warunkującym postrzeganie tych osób przez młodzież
3.6. Wpływ środowiska rodzinnego, kształtu i typu rodziny uczniów na zachowanie młodzieży wobec ludzi starych
3.7. Podsumowanie rozdziału trzeciego

UOGÓLNIENIA I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
ANEKSY

Wstęp

Praca magisterska pt. „Stosunek młodzieży szkolnej wobec ludzi starych i starości” ma na celu przeanalizowanie postaw młodzieży wobec osób starszych oraz starości. Praca skupia się na analizie literatury psychologiczno-pedagogicznej oraz wyników badań własnych.

Rozdział I (Wychowanie do starości. Starzenie się i starość w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej) omawia analizę pojęć związanych z tematem pracy, proces starzenia się, zadania szkoły w procesie wychowania dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania stosunku do ludzi starych oraz przegląd badań różnych autorów na temat postaw młodzieży i dorosłego społeczeństwa wobec starzenia się i starości.

Rozdział II (Metodologia i organizacja badań własnych) przedstawia przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, zmienne i ich wskaźniki, charakterystykę terenu badań i badanej próby oraz przegląd badań na temat stosunku dzieci i młodzieży do ludzi starszych.

Rozdział III (Ludzie starzy, starzenie się w opinii uczniów – analiza i wyniki badań własnych) analizuje wpływ grupy rówieśniczej na opinię uczniów na temat ludzi starszych i starości, wpływ miejsca zamieszkania i środowiska lokalnego w jakim dorastają uczniowie na kształtowanie opinii i poglądów o ludziach starych, sposób wychowania młodzieży, wyniesione normy zachowania i postępowania wobec innych a wpływ na ich późniejszy stosunek do ludzi starych, wiek a postrzeganie problemów osób starszych, kontakt z ludźmi starymi czynnikiem warunkującym postrzeganie tych osób przez młodzież oraz wpływ środowiska rodzinnego, kształtu i typu rodziny uczniów na zachowanie młodzieży wobec ludzi starych.

Uogólnienia i wnioski zawierają podsumowanie głównych tematów pracy, koncentrując się na wynikach badań własnych i analizie literatury naukowej. Praca dostarcza informacji na temat postaw młodzieży wobec ludzi starych i starości, co może być przydatne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w pracy z młodzieżą.

Bibliografia zawiera spis publikacji, na których oparto się przy opracowywaniu tematyki pracy, a aneksy zawierają materiały dodatkowe, takie jak kwestionariusze czy wywiady, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzania badań.

4.7/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print