Stosunek rówieśników do dzieci z rodzin niepełnych w opinii nauczycieli

Liczba stron: 67

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp 5

1. Stosunek rówieśników do dzieci z rodzin monoparentalnych w oparciu o literaturę 6
1.1 Pojęcie i struktura rodziny 6
1.1.1Definicje rodziny niepełnej 8
1.2 Funkcjonowanie rodziny niepełnej 10
1.3. Sytuacja dziecka z rodziny niepełnej w środowisku szkolnym 15
1.4.Problematyka funkcjonowania dzieci z rodzin niepełnych wśród rówieśników w świetle badań 20

2. Założenia metodologiczne badań własnych 28
2.1. Cel i przedmiot badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3.Metody, techniki i narzędzia badawcze 30
2.4.Dobór próby do badań, teren badań, organizacja badań 33
2.5. Charakterystyka badanej grupy 34

3. Badania własne 34
3.1. Czynniki składające się na pozycję dziecka z rodziny monoparentalnej w grupie rówieśniczej w opinii nauczycieli. 35
3.2 Pozycja zajmowana przez dziecko z rodziny monoparentalnej w grupie rówieśniczej w opinii nauczycieli. 43
3.3 Zachowania uczniów z rodzin monoparentalnych w stosunku do innych dzieci w opinii nauczycieli. 46
3.4 Pomoc nauczycieli (szkoły) uczniom z rodzin monoparentalnych 48

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 55

BIBLIOGRAFIA 58
Spis tabel i wykresów 60
Aneks 61
Streszczenie

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print