Stosunek rówieśników do dzieci z rodzin niepełnych w opinii nauczycieli

Liczba stron: 67

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp 5

1. Stosunek rówieśników do dzieci z rodzin monoparentalnych w oparciu o literaturę 6
1.1 Pojęcie i struktura rodziny 6
1.1.1Definicje rodziny niepełnej 8
1.2 Funkcjonowanie rodziny niepełnej 10
1.3. Sytuacja dziecka z rodziny niepełnej w środowisku szkolnym 15
1.4.Problematyka funkcjonowania dzieci z rodzin niepełnych wśród rówieśników w świetle badań 20

2. Założenia metodologiczne badań własnych 28
2.1. Cel i przedmiot badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3.Metody, techniki i narzędzia badawcze 30
2.4.Dobór próby do badań, teren badań, organizacja badań 33
2.5. Charakterystyka badanej grupy 34

3. Badania własne 34
3.1. Czynniki składające się na pozycję dziecka z rodziny monoparentalnej w grupie rówieśniczej w opinii nauczycieli. 35
3.2 Pozycja zajmowana przez dziecko z rodziny monoparentalnej w grupie rówieśniczej w opinii nauczycieli. 43
3.3 Zachowania uczniów z rodzin monoparentalnych w stosunku do innych dzieci w opinii nauczycieli. 46
3.4 Pomoc nauczycieli (szkoły) uczniom z rodzin monoparentalnych 48

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 55

BIBLIOGRAFIA 58
Spis tabel i wykresów 60
Aneks 61
Streszczenie

Wstęp

Współczesne społeczeństwo coraz częściej spotyka się z sytuacjami, w których rodziny nie są pełne, co może wpływać na funkcjonowanie i rozwój dzieci w środowisku rówieśniczym oraz szkolnym. Niniejsza praca licencjacka ma na celu zbadanie stosunku rówieśników do dzieci pochodzących z rodzin niepełnych, opierając się na badaniach własnych oraz opiniach nauczycieli.

Rozdział pierwszy przedstawia analizę literatury naukowej dotyczącej pojęcia rodziny, struktury rodziny niepełnej, funkcjonowania takich rodzin, sytuacji dziecka z rodziny niepełnej w środowisku szkolnym oraz problematyki funkcjonowania dzieci z rodzin niepełnych wśród rówieśników.

Rozdział drugi opisuje założenia metodologiczne badań własnych, w tym cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację i dobór próby badawczej.

Rozdział trzeci przedstawia wyniki badań własnych dotyczących pozycji dziecka z rodziny monoparentalnej w grupie rówieśniczej, zachowań uczniów z takich rodzin w stosunku do innych dzieci oraz pomocy udzielanej przez nauczycieli i szkołę uczniom z rodzin monoparentalnych.

W rozdziale czwartym znajduje się podsumowanie i wnioski końcowe, które wynikają z przeprowadzonych badań własnych oraz analizy literatury naukowej. Praca ta dostarcza ważnych informacji na temat sytuacji dzieci z rodzin niepełnych w kontekście relacji z rówieśnikami oraz wsparcia ze strony nauczycieli.

Bibliografia obejmuje spis publikacji, na których oparto się przy opracowywaniu tematyki pracy, zaś spis tabel i wykresów przedstawia zestawienie ilustracji graficznych i statystyk zawartych w pracy. Aneks zawiera materiały dodatkowe, takie jak kwestionariusze czy wywiady, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzania badań własnych.

Streszczenie podsumowuje główne zagadnienia i wyniki przedstawione w pracy, ukazując istotność problemu funkcjonowania dzieci z rodzin niepełnych w środowisku szkolnym i rówieśniczym oraz roli nauczycieli w udzielaniu wsparcia tym dzieciom.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print