Stosunek młodzieży szkół średnich do narkotyków

Liczba stron: 58

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. UWARUNKOWANIA ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ
1.1 Zjawisko narkomanii w Polsce
1.2 Charakterystyka okresu dojrzewania
1.3 Czynniki społeczne zażywania narkotyków
1.4 Czynniki psychologiczne zażywania narkotyków
1.5 Uzależnienie osoby młodej

ROZDZIAŁ II. NARKOTYKI W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU
2.1 Podstawowe definicje
2.2 Rodzaje i charakterystyka poszczególnych rodzajów narkotyków
2.2.1 Środki odurzające i uspokajające
2.2.1.1 Kanabinole
2.2.1.2 Heroina
2.2.2. Środki pobudzające
2.2.2.1 Kokaina
2.2.2.2 Crack
2.2.2.3 Amfetamina
2.2.2.4 Metamfetamina
2.2.2.5 Ecstasy
2.2.3 Środki halucynogenne
2.2.3.1 LSD
2.2.3.2 Grzyby halucynogenne

ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1 Cel, problem i hipotezy badawcze
3.2 Metody i narzędzia badawcze
3.3 Teren i sposób przeprowadzenia badań
3.4 Opis grupy badawczej

ROZDZIAŁ IV. STOSUNEK UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH DO NARKOTYKÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1 Podejście młodzieży do narkotyków
4.2 Skala zjawiska zażywania narkotyków
4.3 Wpływ środowiska na chęć zażywania narkotyków
4.4 Świadomość skutków działania narkotyków

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS WYKRESÓW
ANEKS

Wstęp

Jednym z niepokojących problemów ostatnich lat zarówno w Polsce jak i na świecie jest wzrost popularności narkotyków wśród coraz to młodszych osób. Rozmiary tego zjawiska stały się niepokojące, co oznaczać może problem o globalnym znaczeniu, wymagający podejmowania swojego rodzaju działań i środków zmniejszających jego skalę.

Zaobserwować można w ostatnich latach wzrost zainteresowania tym problemem. Narkotyki, ich rodzaje, powody zażywania, uzależnienie i powód ich popularności stał się obiektem wielu badań, prób poznania skali zjawiska oraz zwiększenia świadomości skutków działania tych środków wśród młodych osób.

Praktycznie we wszystkich mass – mediach znaleźć można informację na temat środków psychoaktywnych, część z nich ostrzega przed skutkami zażywania nich i działaniami długoterminowymi danych substancji, jednakże w mediach można znaleźć także informacje gdzie można zakupić jakiś narkotyk, w jaki sposób się go przyjmuję, czy też z czym go zmieszać żeby uzyskać „lepszy’ efekt. Skarbnicą wiedzy na takie tematy stał się obecnie internet, medium nie kontrolowane pod względem prawdziwości informacji oraz ich tematyki.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione problemy wybrałam temat pracy dotyczący stosunku młodzieży szkół średnich do narkotyków.

Niniejsza praca jest jedną z wielu omawiającą tą problematykę. Pisząc ją miałam na celu poznać skalę tego zjawiska, powody zażywania narkotyków przez coraz to młodsze osoby oraz przyczynę rosnącej popularności i coraz to łatwiejszej dostępności narkotyków. Chciałam również dowiedzieć się, czy młodzież jest świadoma, tego że eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi jest jak zabawa w rosyjską ruletkę i może przynieść tragiczne długoterminowe skutki w różnych sferach życia młodego człowieka zarówno tych społecznych, psychicznych jak i fizycznych.
Praca złożona jest z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział charakteryzuję uwarunkowania zażywania narkotyków przez młode osoby. Czynniki społeczne i psychologiczne zażywania narkotyków, skalę zjawiska w Polsce oraz analizę uzależnienia wśród młodzieży.

Rozdział drugi niniejszej pracy ukazuje narkotyki w świetle zgromadzonej literatury przedmiotu. Omówione w nim zostały podstawowe definicję, oraz rodzaje narkotyków z podziałem na środki odurzające i uspokajające, pobudzające oraz halucynogenne.

W rozdziale trzecim przedstawiona została metodologia badan własnych.

W ostatnim, czwartym rozdziale przedstawiona została analiza wyników badań własnych.

4.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print