Stosowanie technik Celestyna Freineta na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Liczba stron: 83

Nazwa Szkoły Wyższej: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

1. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PEDAGOGICZNEJ CELESTYNA FREINETA 7
1. 1. Życie i działalność Celestyna Freineta (1896-1966) 7
1. 2. Założenia i koncepcje pedagogiczne Celestyna Freineta 14
1. 2.1. Celestyn Freinet jako przedstawiciel wychowania naturalistycznego 14
1. 2.2. Główne założenia pedagogiki Celestyna Freineta 19
1. 2.3. Uczeń i nauczyciel w szkole freinetowskiej 25

2. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH TECHNIK 31
2. 1. Swobodna ekspresja 32
2. 1.1. Swobodny tekst (swobodna ekspresja słowna) 33
2. 1.2. Swobodna ekspresja twórcza (plastyczna techniczna, muzyczna) 38
2. 2. Gazetka szkolna 40
2. 3. Korespondencja międzyszkolna 42
2. 4. Księga Życia Klasy 44
2. 5. Gazetka wychowawcza 44
2. 6. Doświadczenia poszukujące i obserwacja 45
2. 7. Fiszki autokreatywne (samokontrole) 48
2. 8. Plany pracy 51
2. 9. Kontrola i ocena 52
2. 9.1. Samokontrola 52
2. 9.2. Dyplomy i sprawności 55
2. 9.3. Karnet szkolny ucznia 56
2. 10.Przykład scenariusza zajęć integralnych z wykorzystaniem technik C. Freineta w klasie III 58

3. METODOLOGIA BADAŃ 64
3. 1. Przedmiot i cel badań 64
3. 2. Problemy i założenia badawcze 66
3. 3. Dobór metod i technik 66
3. 4. Teren i organizacja badań 68
3. 5. Charakterystyka osób objętych badaniem 69

4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 70
4. 1. Stosowanie technik Celestyna Freineta w edukacji wczesnoszkolnej 70

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 74

BIBLIOGRAFIA 76

SPIS TABEL 80

ANEKS 81

WSTĘP

Celestyn Freinet był pedagogiem nowatorem, autorem prac z zakresu pedagogiki i wychowania. Już jako młody nauczyciel doszedł do wniosku, że tradycyjne nauczanie nie budzi zainteresowania uczniów. Według Freineta tylko szkoła oparta na nowoczesnych metodach (technikach) i narzędziach pracy szkolnej może przygotowywać nauczycieli świadomych swych zadań oraz uczniów (ludzi) zdrowych, szczęśliwych dostosowanych do społeczeństwa i epoki, w której żyją.

Nowoczesna szkoła – zdaniem – C. Freineta przywraca nauczycielowi prawdziwy autorytet i znaczenie. Sprawia, że jego praca jest wartościowa i skuteczna. Wskazuje drogę, która pozwala kształtować ludzi zamiast przygotowywać roboty.

Do końca życia celem C. Freineta była walka o postęp pedagogiczny. Halina Semenowicz – tłumaczka jego dzieł, propagatorka jego idei i szkoły – nazywa C. Freineta jednym z największych pedagogów – nowatorów XX wieku.

Myśl pedagogiczna Celestyna Freineta jest uwzględniania w praktyce pedagogicznej, dlatego też uzasadnione staje się poznanie zakresu stosowania technik Freineta w wybranych polskich szkołach. Stąd celem podjętych badań.

W rozdziale pierwszym mojej pracy staram się przybliżyć życie i bogatą działalność pedagogiczną Celestyna Freineta. Celestyn Freinet stworzył swoją koncepcję pedagogiczną, wychodząc od bezpośredniej praktyki szkolnej, a dopiero później podbudował ją uzasadnieniami teoretycznymi. Pedagogika C. Freineta uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka, jego potrzeby, możliwości i naturalny sposób życia, szanuje jego indywidualność i odrębność.

C. Freinet uważał, że zadaniem szkoły podstawowej jest nie tylko zaopatrzenie ucznia w określone wiadomości, ile raczej wyposażenie go w techniki, sprawności i nawyki służące do samodzielnego zdobywania wiedzy. Zrezygnował on z tradycyjnych metod nauczania – tradycyjnych lekcji i nauczania podręcznikowego. Podstawą jego pedagogiki jest szereg nowych i oryginalnych metod, form i technik pracy szkolnej.

Rozdział drugi mojej pracy poświęcony jest charakterystyce wybranych technik C. Freineta. Najbardziej znaną z nich jest technika swobodnego tekstu. Swobodny tekst zdaniem Freineta ma być wolną od jakiegokolwiek narzucania tematu czy formy wypowiedzią dziecka. Ma stanowić punkt wyjścia i ośrodek pracy szkolnej.

Trzeci rozdział pracy metodologia badań – ma służyć uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące zastosowania technik C. Freineta w edukacji wczesnoszkolnej we współczesnej polskiej szkole. Czy techniki te są stosowane, i w jakim zakresie? Czy zdaniem nauczycieli techniki C. Freineta powinny być stosowane we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej?

Ostatni rozdział pracy (czwarty) to analiza uzyskanych wyników badań na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród nauczycieli nauczania początkowego.

Pracę zamykają podsumowania i wnioski stanowiące próbę uogólnienia podjętej w tej rozprawie problematyki.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print