Spostrzeganie siebie i innych ludzi przez młodzież z doświadczeniem przemocy psychicznej

Liczba stron: 45

Nazwa Szkoły Wyższej: WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TZP W WARSZAWIE

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp…………… 3

Rozdział I
Teoretyczny kontekst problematyki badawczej……. 6
1. Pojęcie przemocy……… 6
2. Dziecko krzywdzone – przemoc psychiczna….10
3. Spostrzeganie siebie i innych……..14

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych…….27
1. Cel pracy i problemy badawcze……. 27
2. Opis techniki badawczej…….. 28
3. Organizacja i przebieg badań…… 30
4. Charakterystyka badanych……… 30

Rozdział III
Spostrzeganie siebie i innych ludzi przez młodzież doświadczającą przemocy emocjonalnej w świetle wyników badań własnych…… 31
1. Przejawy krzywdzenia emocjonalnego……. 31
2. Spostrzeganie siebie i innych ludzi przez młodzież
z doświadczeniem przemocy emocjonalnej…….36

Podsumowanie i wnioski końcowe…….39
Spis tabel………… 42
Literatura………… 43

WSTĘP

Problematyka niniejszej pracy dotyczy zjawiska przemocy emocjonalnej oraz postrzegania siebie i innych ludzi przez młodzież doświadczającą tego typu przemocy. Z obserwacji rzeczywistości społecznej wynika, iż młodzież bardzo często doświadcza przemocy emocjonalnej. Przy czym młodzi ludzie doświadczają przemocy zarówno w środowisku domowym, jak i w środowisku szkolnym. By móc jednak z całą pewnością stwierdzić, że tak faktycznie jest, potrzeba przeprowadzać badania w środowisku samych ludzi młodych.

Praca ta miała charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. W pracy zawarto trzy rozdziały.

Pierwszy rozdział wchodzący w zakres części teoretycznej poruszał problematykę zjawiska przemocy, w tym zwłaszcza przemocy emocjonalnej oraz problematykę spostrzegania siebie i innych ludzi. Rozdział ten stanowił teoretyczne przygotowanie do podjęcia badań własnych.

W rozdziale drugim – metodologicznym zawarto najistotniejsze aspekty podjętej procedury badań. Wskazano na cel pracy oraz na problemy badacze. Następnie opisano metodę badawczą oraz techniki badań. W konkluzji tego rozdziału scharakteryzowano osoby badane oraz opisano procedurę badań.

Trzeci rozdział – empiryczny stanowi najbardziej twórczą część pracy. Prezentuje bowiem wyniki przeprowadzonych badan.

W pierwszym punkcie tego rozdziału opisano wyniki dotyczące nasilenia zjawiska przemocy emocjonalnej doświadczanej przez badaną młodzież w środowisku rodzinnym i szkolnym. Natomiast drugi punkt przedstawia statystyczną prezentację badań dotyczących spostrzegania siebie i innych ludzi przez młodzież doświadczającą i niedoświadczającą krzywdzenia emocjonalnego.

Ponadto praca zawiera prezentację literatury.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print