Schronisko dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie w procesie resocjalizacji nieletnich

Liczba stron: 78

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział I

Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce
1.1. Przestępczość- podstawowe źródła informacji.
1.2. Przestępstwo – historia , definicje i jego elementy.
1.2.1. Rozwój nauki o istocie przestępstwa
1.2.2. Definicje przestępstwa i jego elementy
1.2.3. Ciężar gatunkowy przestępstwa. Pojęcie zbrodni, występku i wykroczenia.
1.3. Nieletni w polskim prawie
1.4. Niedostosowanie społeczne przyczyna zachowań aspołecznych dzieci i młodzieży.
1.5. Przestępczość wśród nieletnich – próba charakterystyki
1.6. Rozmiar przestępczości nieletnich w Polsce.
Rozdział II

Schronisko dla Nieletnich w systemie instytucji
resocjalizacyjnych
2.1. Schronisko dla Nieletnich jako środek zapobiegawczy w resocjalizacji nieletnich.
2.2. Prawno-instytucjonalne kompetencje schronisk.
2.3. Zadania schroniska dla nieletnich
2.3.1. Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna
2.3.2. Wstępny proces resocjalizacji

Rozdział III
Czynniki warunkujące efektywność pracy resocjalizacyjnej w Schronisku dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie.
3.1. Historia i struktura Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie
3.2. Rola osobowości i kwalifikacji zawodowych wychowawców i nauczycieli w schronisku
3.3.1. Nauka jako wsparcie procesu resocjalizacji nieletnich w schronisku
3.3.2. Nauka zawodu jako element resocjalizacji w schronisku
3.3.1. Terapia psychologiczno-pedagogiczna w schronisku elementem resocjalizacji nieletnich
3.4. Problemy i sukcesy w realizacji procesów resocjalizacyjnych wynikające ze specyfiki działalności schroniska.

Zakończenie

Bibliografia

Wstęp

Przestępczość nieletnich to problem, który jest nie tylko istotny dla nauk społecznych, ale ma także ogromne konsekwencje dla społeczeństwa jako całości. Rozumienie tego zjawiska i poszukiwanie efektywnych strategii resocjalizacji nieletnich przestępców ma kluczowe znaczenie dla tworzenia bezpiecznej przestrzeni społecznej. Zrozumienie przestępczości wśród nieletnich wymaga holistycznego spojrzenia na problem, włączając w to nie tylko prawne, ale także psychologiczne, socjologiczne i edukacyjne aspekty tej kwestii.

Ta praca koncentruje się na roli Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie w procesie resocjalizacji nieletnich. Schronisko, jako jedna z wielu instytucji społecznych, ma kluczowe zadanie w procesie reintegracji młodych przestępców z społeczeństwem. Przez zapewnienie bezpiecznego i wsparcia środowiska, schronisko ma za zadanie przeciwdziałać cyklowi przestępczości i promować pozytywne zmiany w zachowaniach nieletnich.

Praca jest podzielona na trzy główne części. Pierwszy rozdział koncentruje się na zjawisku przestępczości wśród nieletnich w Polsce. Podstawowe źródła informacji na temat przestępczości są przedstawione, a pojęcie przestępstwa jest definiowane i analizowane w kontekście historii, prawodawstwa i społeczeństwa. Przestępczość wśród nieletnich jest analizowana jako specyficzny rodzaj przestępczości, z uwzględnieniem specyficznych przyczyn i konsekwencji dla młodych ludzi.

Drugi rozdział koncentruje się na roli Schroniska dla Nieletnich w procesie resocjalizacji nieletnich. Jest przedstawiony jako ważny element systemu instytucji resocjalizacyjnych, z uwzględnieniem jego prawnych i instytucjonalnych kompetencji. Są omówione specyficzne zadania Schroniska, jak diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i proces resocjalizacji.

Trzeci i ostatni rozdział skupia się na czynnikach wpływających na skuteczność pracy resocjalizacyjnej w Schronisku dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie. Obejmuje to zarówno analizę struktury i historii schroniska, jak i roli osobowości i kwalifikacji zawodowych pracowników. Szczególny nacisk jest kładziony na procesy nauki i terapii jako kluczowe elementy resocjalizacji w schronisku. Praca kończy się rozważeniami na temat problemów i sukcesów związanych z realizacją procesów resocjalizacyjnych w specyficznych warunkach schroniska.

Praca ma na celu nie tylko dostarczenie naukowego przeglądu problemu przestępczości wśród nieletnich i roli Schroniska dla Nieletnich w procesie resocjalizacji, ale także przyczynić się do debaty publicznej na temat skutecznych strategii resocjalizacji. Dzięki głębokiej analizie i interdyscyplinarnemu podejściu, praca ta ma na celu przyczynić się do lepszego zrozumienia zjawiska przestępczości wśród nieletnich i roli instytucji społecznych w jego przeciwdziałaniu.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print