Samotne macierzyństwo w opinii matek wychowujących dzieci

Liczba stron: 60

Nazwa Szkoły Wyższej: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści.

Wstęp  3

Rozdział I. Problematyka samotnego rodzicielstwa w literaturze.

1. Pojęcie samotnego rodzicielstwa 4
2. Sytuacja dziecka wychowywanego w rodzinie niepełnej
2.1. Dziecko wychowywane przez samotną matkę 8
2.2. Dziecko wychowywane przez samotnego ojca 17
3. Możliwości pomocy dla osób samotnie wychowujących dzieci 24

Rozdział II. Projekt badań własnych.

1. Cel i przedmiot badań.  30
2. Problematyka badawcza.  31
3. Metody, techniki i narzędzia.  33
4. Organizacja i przebieg badań.  37

Rozdział III. Samotne rodzicielstwo w wypowiedziach osób badanych.

1. Osoby badane.  41
2. Okoliczności samotnego rodzicielstwa.  41
3. Relacje matki z dzieckiem w samotnym macierzyństwie  45
4. Pomoc najbliższych 49
5. Plany na przyszłość 53

Zakończenie 57

Literatura 59

Wstęp

Problem samotnego macierzyństwa można spotkać w każdej kulturze, epoce i grupie społecznej.

Obecnie rodziny samotnych matek to najbardziej dynamicznie rosnąca kategoria rodzin w Polsce.

W ostatnich latach pojawiło się nowe zjawisko – samotne rodzicielstwo nie z przymusu, lecz z wyboru. Kobiety niezależne, świadomie pragną wychowywać swoje dziecko same, bez ingerencji ojca.
Motywem osobistym, który skłonił mnie do podjęcia tego tematu jest fakt, iż sama byłam wychowywana przez samotną mamę.

Obserwując zjawisko samotnego rodzicielstwa można zadać pytanie: Okoliczności samotnego rodzicielstwa?, Relacje matki z dzieckiem w samotnym rodzicielstwie? Jak wygląda pomoc najbliższych osób?, Jak wyglądają plany na przyszłość samotnej matki?

W swojej pracy podejmę próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania.

Głównym celem pracy będzie zbadanie i przeanalizowanie samotnego rodzicielstwa. Problemy i radości samotnej matki.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszej części, dotyczącej analizy literatury szeroko zdefiniowano pojęcie samotnego rodzicielstwa, przedstawiono sytuację samotnej matki oraz samotnego ojca.

Rozdział drugi zawiera założenia metodologiczne badań. Zostały w nich przedstawione m.in. problemy, metody, techniki i narzędzia badawcze, które umożliwiły przeprowadzenie badań.

W rozdziale trzecim zamieszczono wyniki badań oraz charakterystykę kobiet objętych tymże badaniem, czas i miejsce przeprowadzonych badań. W tym rozdziale zamieszczono także analizę zgromadzonego materiału empirycznego jego interpretację pedagogiczną oraz wnioski.

Całość pracy zamyka zakończenie, obszerna bibliografia oraz aneks.

4.4/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print