1

Schronisko dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie w procesie resocjalizacji nieletnich

Liczba stron: 78

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział I

Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce
1.1. Przestępczość- podstawowe źródła informacji.
1.2. Przestępstwo – historia , definicje i jego elementy.
1.2.1. Rozwój nauki o istocie przestępstwa
1.2.2. Definicje przestępstwa i jego elementy
1.2.3. Ciężar gatunkowy przestępstwa. Pojęcie zbrodni, występku i wykroczenia.
1.3. Nieletni w polskim prawie
1.4. Niedostosowanie społeczne przyczyna zachowań aspołecznych dzieci i młodzieży.
1.5. Przestępczość wśród nieletnich – próba charakterystyki
1.6. Rozmiar przestępczości nieletnich w Polsce.
Rozdział II

Schronisko dla Nieletnich w systemie instytucji
resocjalizacyjnych
2.1. Schronisko dla Nieletnich jako środek zapobiegawczy w resocjalizacji nieletnich.
2.2. Prawno-instytucjonalne kompetencje schronisk.
2.3. Zadania schroniska dla nieletnich
2.3.1. Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna
2.3.2. Wstępny proces resocjalizacji

Rozdział III
Czynniki warunkujące efektywność pracy resocjalizacyjnej w Schronisku dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie.
3.1. Historia i struktura Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie
3.2. Rola osobowości i kwalifikacji zawodowych wychowawców i nauczycieli w schronisku
3.3.1. Nauka jako wsparcie procesu resocjalizacji nieletnich w schronisku
3.3.2. Nauka zawodu jako element resocjalizacji w schronisku
3.3.1. Terapia psychologiczno-pedagogiczna w schronisku elementem resocjalizacji nieletnich
3.4. Problemy i sukcesy w realizacji procesów resocjalizacyjnych wynikające ze specyfiki działalności schroniska.

Zakończenie

Bibliografia