Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego

Wstęp

1. Charakterystyka ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych
1.1. Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka bankowego
1.2. Rodzaje ryzyka bankowego
1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym
1.4. Następstwa występowania ryzyka kredytowego
1.5. Działalność banków komercyjnych w Polsce

2. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku
2.1. Pojęcie, funkcje i elementy zarządzania ryzykiem kredytowym
2.2. Działania i mechanizmy służące redukcji ryzyka kredytowego
2.3. Tworzenie rezerw celowych
2.4. Monitoring portfela kredytowego
2.5. Prawne formy zabezpieczenia kredytu

3. Zarządzanie ryzykiem w Kredyt Banku S.A.
3.1. Wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku S.A.
3.2. Pomiar ryzyka w Kredyt Banku S.A.
3.3. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym w Kredyt Banku S.A.
3.4. Ochrona przed ryzykiem jako element strategii Kredyt Banku S.A.
3.5. Propozycja strategii zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku S.A.

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Ryzyko towarzyszy nieodłącznie działalności prowadzonej przez banki, co wiąże się ściśle z pełnioną przez nie funkcją pośredników finansowych w gospodarce narodowej.

W odniesieniu do banków ryzyko bankowe definiowane jest z punktu widzenia celów, którymi są w tym przypadku: optymalny wynik finansowy, bezpieczeństwo oraz płyn­ność. Oczywistym jest fakt, iż w krótkiej perspektywie czasowej cele te bywają bardzo często ze sobą sprzeczne, o czym przekonać się można spoglądając cho­ciażby na instrumenty finansowe, w przypadku których wzrost rentowności po­ciąga ze sobą zawsze obniżenie prawdopodobieństwa uzyskania świadczenia z nich wynikającego[1]. Jeżeli cele banku rozpatrywane są jednak w wymiarze strategicznym, długookresowym, to zaczynają być w pewnym stopniu ze sobą komplementarne, a ich umiejętne równoważenie pozwala uniknąć sytuacji ewi­dentnie zagrażających egzystencji banku, do jakich zaliczyć można utratę zdol­ności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań oraz powstanie strat finansowych pochłaniających fundusze własne, co grozi upadłością banku[2].

[1] M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, tom 1, Difin, Warszawa 2007, s. 279

[2] Tamże, s. 279

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print