Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych młodocianych

Liczba stron: 67

Nazwa Szkoły Wyższej: Wszechnica Świętokrzyska Kielce

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Zakres oddziaływań resocjalizacyjnych w ZK typu zamkniętego, wśród skazanych młodocianych
1. Rola kary pozbawienia wolności w obecnych systemach penitencjarnych – indywidualizacja wykonania kary
1.1 Środki oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej
1.2 Deprywacja psychosomatyczna uwarunkowana izolacją więzienną
2. Możliwości ograniczenia deprywacji i zwiększenie efektywności resocjalizacji poprzez kontakty zewnętrzne
2.1 Rodzaje kontaktów zewnętrznych
2.2 Realizacja różnych form kontaktów w polskich Zakładach Karnych
2.3 Nowe trendy we współczesnej penitencjarystyce dotyczące roli i znaczenia kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji w ZK

Rozdział II.
Metodyka badań własnych
1. Przedmiot i cele badań
2 Problemy badawcze i hipotezy
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Charakterystyka terenu badań.

Rozdział III.
Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych młodocianych
1. Charakterystyka badanych
2. Rodzaje kontaktów zewnętrznych w zakładzie karnym
2.1 Korespondencja
2.2 Widzenia: różne formy widzeń
2.3 Rozmowa telefoniczna
2.4 Przepustki poza Zakładem Karnym
2.5 Praca poza Zakładem Karnym
2.6 Nauka
2.7 Leczenie poza Zakładem Karnym
2.8 Duszpasterstwo
2.9 Działalność kulturalna
2.10 Działalność sportowa
2.11 Działalność charytatywna
2.12 Grupy spotkaniowe
2.13 Kontakty ze stowarzyszeniami
2.14 Kontakt z kuratorem
3. Znaczenie kontaktów zewnętrznych w opinii więźniów
3.1 Rola rodziny i przyjaciół w ograniczeniu deprywacji izolacji więziennej
3.2 Regulamin w opinii więźniów

4. Podsumowanie i wnioski.
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Spis tabel i wykresów

Wstęp

W ostatnim czasie w naszym kraju dostrzega się wzrost zainteresowań problemami penitencjarystyki. Odzwierciedleniem tego jest Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny. Powstały nowe tendencje humanizacji kary pozbawienia wolności. Humanizacja ta dotyczy wielu aspektów wykonania kary izolacyjnej. Między innymi, poprawy warunków socjalnych, wolności wyznania i praktykowania swojej wiary, korzystania z pewnych dóbr kultury, zwiększenie czasu rekreacji ruchowej odpowiedniej do potrzeb jakie istnieją, poszerzanie kontaktów skazanego ze środowiskiem zewnętrznym.

Najważniejszą zmianą w nowej kodyfikacji jest wprowadzenie zindywidualizowanego oddziaływania na skazanych w ramach określonych, w ustawie systemów wykonania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów, które to oddziaływanie ma pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest resocjalizacja osadzonego. Rozszerzono również zakres pomocy postpenitencjarnej, poprzez prawną możliwość kontaktu z instytucjami poza więziennymi, jak i możliwość reprezentowania przez te instytucje interesów skazanego na wolności.

Izolacja więzienna niesie za sobą wiele dolegliwości, które zdecydowanie wpływają na deprywacje psychosomatyczną człowieka, szczególnie młodego. Deprywacja ta wpływa negatywnie na postępy w resocjalizacji skazanych. Jedną z form ograniczenia deprywacji więziennej są kontakty skazanego ze światem zewnętrznym.

Celem tej pracy jest określenie roli kontaktów zewnętrznych w resocjalizacji skazanych młodocianych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

O wyborze takiej problematyki pracy zdecydowały szczególne zainteresowania jej autora tą dziedziną, związaną z praktyką pracy zawodowej. Autor ma nadzieję, że poruszone w tej pracy problemy potwierdzą przekonanie o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na jakość i formy kontaktów zewnętrznych skazanych, będących istotnym elementem w pracy resocjalizacyjnej zakładu.

Praca ta składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera wprowadzenie w problematykę tematu, w oparciu o literaturę z zakresu penitencjarystyki. Drugi rozdział przedstawia opis przeprowadzonych badań, zastosowanych metod i narzędzi oraz przedstawienie głównej problematyki badań. W trzecim rozdziale przedstawiono wyniki badań oraz ich interpretację. Czwarty rozdział zawiera podsumowanie oraz wnioski.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print