Rola i zadania podstawowych środowisk wychowawczych w procesie nauczania dzieci szczególnie uzdolnionych

Liczba stron: 96

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I
IDENTYFIKACJA DZIECI ZDOLNYCH POPRZEZ ICH CECHY SZCZEGÓLNE 5
§ 1. Cechy dziecka zdolnego 7
§ 2. Wybitne zdolności a osobowość uczniów zdolnych 11
§ 3. Rozwój emocjonalny i społeczny osób zdolnych 16

ROZDZIAŁ II
WPŁYW SZKOŁY NA OSIĄGNIĘCIA DZIECI ZDOLNYCH 21
§ 1. Praca z uczniami zdolnymi w polskich szkołach 23
§ 2. Rola nauczyciela w tworzeniu warunków edukacji dzieci zdolnych 27
§ 3. Formy i metody pracy z uczniami zdolnymi 34
§ 4. Metody pracy stosowane w przedszkolu a dziecko zdolne 42
§ 5. Biblioteka jako pomoc dla uczniów uzdolnionych 46

ROZDZIAŁ III
WSPIERANIE ZDOLNOŚCI UCZNIÓW PRZEZ RODZICÓW I RODZEŃSTWO 46
§ 1. Relacje dziecka szczególnie zdolnego z rodziną 49
§ 2. Współpraca rodziców z nauczycielami a dzieci zdolne 53
§ 3. Znaczenie pracy i nauki domowej 56

ROZDZIAŁ IV
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 59
§ 1. Przedmiot i cel przeprowadzonych badań własnych 60
§ 2. Problemy badawcze 62
§ 3. Hipotezy robocze 65
§ 4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 67
§ 5. Zmienne i wskaźniki 70
§ 6. Zakres i teren badań 72
§ 7. Etapy postępowania badawczego 73

ROZDZIAŁ V
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 76
§ 1. Charakterystyka badanych 76
§ 2. Znaczenie pracy nauczycieli w oczach uczniów – analiza ankiety 78
§ 3. Rozmowa z nauczycielami – analiza wywiadu 80
§ 4. Wnioski i uogólnienia z badań 83

ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL I WYKRESÓW 92
KWESTIONARIUSZ ANKIETY 93
KWESTIONARIUSZ WYWIADU 95

WSTĘP

Praca magisterska pt. „Rola i zadania podstawowych środowisk wychowawczych w procesie nauczania dzieci szczególnie uzdolnionych” jest kompleksowym badaniem na temat roli i zadań różnych środowisk wychowawczych, takich jak szkoła i rodzina, w procesie nauczania dzieci szczególnie uzdolnionych. Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Rozdział I, „Identyfikacja dzieci zdolnych poprzez ich cechy szczególne”, omawia cechy dziecka zdolnego, jak wybitne zdolności wpływają na osobowość uczniów zdolnych oraz rozwój emocjonalny i społeczny osób zdolnych.

Rozdział II, „Wpływ szkoły na osiągnięcia dzieci zdolnych”, skupia się na roli szkoły i nauczyciela w edukacji dzieci zdolnych. Autor omawia formy i metody pracy z uczniami zdolnymi, jak również roli biblioteki jako wsparcia dla uczniów uzdolnionych.

Rozdział III, „Wspieranie zdolności uczniów przez rodziców i rodzeństwo”, analizuje wpływ rodziny na rozwój dzieci szczególnie uzdolnionych. Autor omawia relacje dziecka szczególnie zdolnego z rodziną, współpracę rodziców z nauczycielami oraz znaczenie pracy i nauki domowej.

Rozdział IV, „Metodologia badań własnych”, opisuje założenia metodologiczne badań przeprowadzonych przez autora, w tym cel badań, problemy badawcze, hipotezy robocze, metody, techniki i narzędzia badawcze, zmienne i wskaźniki, zakres i teren badań oraz etapy postępowania badawczego.

Rozdział V, „Analiza wyników badań własnych”, prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez autora. Autor analizuje znaczenie pracy nauczycieli w oczach uczniów, rozmowę z nauczycielami oraz wnioski i uogólnienia z badań.

Praca kończy się podsumowaniem, bibliografią, spisem tabel i wykresów oraz kwestionariuszem ankiety i wywiadu. Praca ta może być cenna dla osób zainteresowanych procesem nauczania dzieci szczególnie uzdolnionych oraz rolą i zadaniami różnych środowisk wychowawczych w tym procesie.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print