Rola i znaczenie ASP w handlu elektronicznym

Liczba stron: 100

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………………………………………5

I. Implementacja Internetu ……..………………………8
1. Społeczeństwo informacyjne …………8
2. Internet …………………………………………12
3.Prawo i Podpis Elektroniczny ……………14
4. Funkcje współczesnego Internetu ………15
5.Pieniądz elektroniczny……………………18
6.Biznes elektroniczny, organizacje wirtualne……………………………………….19
7. E-Government ………………………21

II. E–commerce i jego podstawowe modele ………30
1. Handel elektroniczny …………………………30
2. Moduły e-commerce ……..……………………31
3. Zalety handlu elektronicznego .………32
4. Czynniki wpływające na wykorzystanie ASP w e-commerce .37
5.Podstawowe modele handlu elektronicznego ………46
6.Regulacje prawne dotyczące E-Commerce w Polsce i UE ……50

III. Model ASP …………………..………………………55
1. Model ASP na przykładzie ASP Island ……………56
2. Model ASP na przykładzie Microsoft ……………59
3. Zastosowanie i korzyści z ASP …………61
4. ASP jako platforma dla oprogramowania do wspomagania zarządzania MSP …..66
5.Wymagania stawiane ASP w zależności od wielkości przedsiębiorstwa …………70

IV. Zastosowanie ASP w E–commerce … ……………77
1. Przykładowa oferta ASP na jaką może liczyć polski klient (kompleksowa) …….77
2. Oferta typu „wirtualne biuro” na przykładzie projektu …CASPER ………………80
3. Usługa „DATA CENTER” ……………………85

Zakończenie ..……………………………………………………………………….90
Bibliografia ..…………………………………………………………………….91
Spis rysunków ………………………………………………………………..96
Spis wykresów …………..………………………………………………………….97
Spis stosowanych skrótów …………………………………………………………98
Spis załączników………………..…………………………………………………101

Wstęp

Obecne stadium rozwoju społeczeństwa przyjęło się nazywać informacyjnym, ponieważ jest uzależnione od informacji, szybkiej informacji niezależnie od pory dnia i miejsca przebywania na świecie. Potrzeba przekazywania informacji towarzyszy ludziom od dawna. Natura człowieka wyzwala w nim potrzebę komunikowania się w celu zdobywania wiadomości o dalszym i bliższym otoczeniu, o wydarzeniach, ludziach, trendach i zjawiskach. W procesie komunikowania się ludzie wykorzystują różne osiągnięcia techniki. Forma przekazu informacji bywa uwarunkowana kulturowo i cywilizacyjnie, a zasięg oddziaływania ograniczony przez możliwości komunikacji.

Przekaz, który można odbierać w czasie wykonywania innych zajęć oraz nie wymagający od odbiorcy takiego zaangażowania jak np. czytanie . Rozwój nowych technologii, zwłaszcza pojawienie się w 1950 roku pierwszych elektronicznych komputerów cyfrowych, w 1962 roku wykorzystanie łączności satelitarnej, w 1970 roku pojawienie się na rynku mikroprocesorów, w 1980 roku popularyzacja komputerów osobistych, magnetowidów, telewizji satelitarnej, sieci komputerowych , sprawił, iż poszerzyły możliwości dotarcia z wiadomościami do różnych zakątków świata.

Znaczące tu jest pojawienie się Internetu – nowego sposobu komunikowania się za pomocą sieci komputerowych utworzonych przez połączenie współpracujących ze sobą komputerów, wykorzystujących łącza telefoniczne do przesyłania danych. Jak wynika z samej definicji, słowo Internet powstało w wyniku połączenia dwóch wyrazów: interconnection – połączenie i network – sieć komputerowa. Według dokumentu RFC 1463 przygotowanego przez organizację zajmującą się opracowywaniem standardów działania Internetu, na Internet składają się trzy elementy:
• połączone ze sobą sieci (network of networks) opartych o protokoły TCP/IP;
• społeczność (community of people), która używa i rozwija tą sieć;
• zbiór zasobów (collection of resources), które znajdują się w tej sieci .

Krótko mówiąc Internet to sieć komputerowa stwarzająca duże możliwości wszystkim użytkownikom, między innymi umożliwia:
• komunikowanie się ludzi rozrzuconych po całym świecie;
• prowadzenie badań i prezentowanie osiąganych wyników;
• uzyskiwanie wiadomości z różnych dziedzin;
• pozyskiwanie programów komputerowych, gier, utworów muzycznych a także dokumentów, dzienników, czasopism itp.
• a obecnie nawet prowadzenie działalności gospodarczej i zdalną pracę.

Burzliwy rozwój Internetu w latach dziewięćdziesiątych zaowocował zastosowaniem tej formy komunikacji również w biznesie. Przedsiębiorcy zaczęli zauważać korzyści płynące z zaistnienia w sieci. Obok reklamy w tradycyjnych mediach zaobserwowali duże możliwości docierania do potencjalnych klientów firmy za jej pomocą, która zdobywa szerokie grono użytkowników na całym świecie.

Po reklamie w Internecie przyszła kolej na wykorzystanie tego medium do bardziej zaawansowanych działań handlowych. Można się spodziewać, że z początkiem XXI wieku Internet będzie odgrywać coraz większą rolę w przekazywaniu informacji i handlu, do którego wszyscy użytkownicy mają swobodny, nieograniczony dostęp.

Celem pracy jest prezentacja oceny przydatności ASP (Application Service Provider) na rynku handlu elektronicznego.

Rozdział pierwszy pt. „Implementacja Internetu” przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące Internetu. Zawarte zostały w nim definicje, a także wyjaśnienia dotyczące głównych elementów związanych z Internetem. W rozdziale tym ponadto przedstawione zostały funkcje Internetu i związane z nimi zagadnienia dotyczące pieniądza elektronicznego, podpisu, a także formy e – Government.

W rozdziale drugim zatytułowanym „E- commerce i jego podstawowe modele” znaleźć można dokładny opis dotyczący handlu elektronicznego. Zostały tu przedstawione zalety tegoż handlu, jego podstawowe modele. W rozdziale tym zaprezentowane zostały ponadto wszelkie regulacje prawne, które dotyczą E – commerce zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej.

Trzeci rozdział, który nosi tytuł „ Model ASP” dotyczy konkretnych problemów związanych z ASP. Zostały w nim przedstawione modele ASP na różnych przykładach. Znaleźć tu można również opis korzyści płynących z zastosowania ASP. W tej części pracy przedstawione zostały także wymagania jakie stawiane są wobec ASP przez różne przedsiębiorstwa w zależności od ich wielkości.
Natomiast rozdział czwarty, którego tytuł brzmi „ Zastosowanie ASP w E- commerce” prezentuje oferty ASP na jakie liczyć może potencjalny klient. Przedstawione zostały tu ponadto przykłady konkretnych usług, które dotyczą zastosowania ASP w handlu elektronicznym.

W pracy wykorzystano wydawnictwa naukowe, publikacje prasowe, strony internetowe. Natomiast materiał empiryczny zgromadzony został poprzez analizę działalności handlowej w Internecie.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print